IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 10,536 Lượt Xem

Nhập vào 1 mảng số nguyên gồm N phần tử. Thực hiện tạo 1 mảng chứa các phẩn tử đầu là số chẵn, các phần tử sau là số lẻ

Ví dụ : mảng đầu vào >> 1, 5, 2, 7, 6, 9

Mảng đầu ra >> 2, 6, 1, 5, 7, 9

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 20:47 15/05/2020using System;

namespace SortChanLe
{
  class ChanLe
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Enter N :");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      int[] m = new int[n];
      
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine("\nNhap cac phan tu mang m[]"+(i + 1 )+":");
        m[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      
      //sort
      for(int i = 0; i < n-1; i++)
      {
        for(int j = i + 1; j < n; j++)
        {
          if(m[i] > m[j])
          {
            int tmp = m[i];
            m[i] = m[j];
            m[j] = tmp;
          }
        }
      }
      //phan chia mang
      int[] m1 = new int[n];
      int[] m2 = new int[n];

      int i1 = 0; 
      int i2 = 0;
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        if(m[i] %2 == 0)
        {
          m1[i1++] = m[i];
        }
        else
        {
          m2[i2++] = m[i];
        }
      }
      for(int i = 0; i < i1; i++)
      {
        m[i] = m1[i];
      }
      for(int i = 0; i < i2; i++)
      {
        m[i1++] = m2[i];
      }

      Console.WriteLine("\nResult:\n");
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine(m[i] + ", ");
      }
    }
 
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!