IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 10,776 Lượt Xem

Nhập vào 1 mảng số nguyên gồm N phần tử. Thực hiện tạo 1 mảng chứa các phẩn tử đầu là số chẵn, các phần tử sau là số lẻ

Ví dụ : mảng đầu vào >> 1, 5, 2, 7, 6, 9

Mảng đầu ra >> 2, 6, 1, 5, 7, 9

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 13:07 18/05/2020using System;

namespace SeparateStringthenCombine
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int N;
      int temp = 0;
      N = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[] array = new int[N];

      for ( int i = 0; i < N; i++ )
      {
        array[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      // Sap xep mang tang dan :

      for ( int i = 0; i < N - 1; i++)
      {
        for ( int j = i + 1; j < N; j++)
        {
          if ( array[i] > array[j])
          {
            temp = array[i];
            array[i] = array[j];
            array[j] = temp;
          }
        }
        
      }

      // Chia mang

      int[] t1 = new int[N];
      int[] t2 = new int[N];

      int numb = 0, numb1 = 0;

      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        if ( array[i] % 2 == 0)
        {
          t1[numb++] = array[i];
        }
        else
        {
          t2[numb1++] = array[i];
        }
      }

      for ( int i = 0; i < numb; i++)
      {
        array[i] = t1[i];
      }

      for ( int j = 0; j < numb1; j++)
      {
        array[numb++] = t2[j];
      }

      for ( int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.Write(array[i] + ",");
      }
      
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!