IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 10,765 Lượt Xem

Nhập vào 1 mảng số nguyên gồm N phần tử. Thực hiện tạo 1 mảng chứa các phẩn tử đầu là số chẵn, các phần tử sau là số lẻ

Ví dụ : mảng đầu vào >> 1, 5, 2, 7, 6, 9

Mảng đầu ra >> 2, 6, 1, 5, 7, 9

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 09:04 18/05/2020using System;

namespace Lesson2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("nhap N phan tu");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int[] mang = new int[n];
      for (int i = 0; i < mang.Length; i++)
      {
        Console.Write("\nNhap mang[{0}] = ",(i));
        mang[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        
        
      }
      Console.WriteLine();
      for (int i = 0; i < mang.Length; i++)
      {
        Console.Write(+mang[i]+"\t");
      }
      sortNumber(mang);
      Console.WriteLine("\n Sau khi sap xep:");
      for (int i = 0; i < mang.Length; i++)
      {
        Console.Write(+mang[i] + "\t");
      }
      Console.ReadKey();
    }
    public static void sortNumber(int [] arr) 
    {
      for (int i = 0; i < arr.Length - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < arr.Length; j++)
        {

          if ((arr[i] % 2 != 0 && arr[j] % 2 == 0)
              || (arr[i] % 2 == 0 && arr[j] % 2 == 0 && arr[i] > arr[j])
              || (arr[i] % 2 != 0 && arr[j] % 2 != 0 && arr[i] > arr[j]))
          {
            int index = arr[i];
            arr[i] = arr[j];
            arr[j] = index;
          }

        }
      }
    }
  }
  
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!