IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 10,773 Lượt Xem

Nhập vào 1 mảng số nguyên gồm N phần tử. Thực hiện tạo 1 mảng chứa các phẩn tử đầu là số chẵn, các phần tử sau là số lẻ

Ví dụ : mảng đầu vào >> 1, 5, 2, 7, 6, 9

Mảng đầu ra >> 2, 6, 1, 5, 7, 9

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 16:34 14/05/2021using System;

namespace bai2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      Console.WriteLine("Nhap so n");
      n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      int[] a = new int[n];
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        int e;
        Console.WriteLine("Nhap phan tu thu " + i);
        e = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        a[i] = e;
      }
      int t = 0;
      for (int i = 0; i < n -1 ; i++) { 
      for (int j = i + 1; j < n; j++) {
          if (a[i] % 2 != 0) {
            t = a[i];
            a[i] = a[j];
            a[j] = t;
          }
        }
      }
      Console.WriteLine("mang da sap xep : " );
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        Console.WriteLine(a[i]);
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!