IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer

by GokiSoft.com - 15:42 10/03/2021 14,136 Lượt Xem

Bài 1 :

Nhập vào chuỗi source, và chuỗi searching

Hiển thị ra số lần xuất hiện chuỗi searching trong chuỗi source.

Bài 2 :

Khái báo 1 mảng số nguyên sử dụng List. Nhập vào ngẫu nhiên N phần tử (N nhập từ bàn phím)

Bài 3 :

Nhập vào N chuỗi từ bàn phím và lưu vào StringBuilder. In ra tất cả các chuỗi mà có chứa chữ searching (được nhập từ bàn phím)

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 09:59 12/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaadvance;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Bai2 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    ArrayList <Integer> arr;
    arr= new ArrayList<>();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int N;
    System.out.println("Nhap so nguyen N: ");
    N = sc.nextInt();
    for (int i=0; i<N;i++){
      System.out.println("Phan tu thu "+(i+1)+" la: ");
      arr.add(sc.nextInt());
    }
  }
  
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 09:58 12/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaadvance;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Bai1 {
  public static void main(String[] args) {
    String source, searching;
    int count=0;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap vao chuoi source: ");
    source = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap vao chuoi searching: ");
    searching = sc.nextLine();
    for(int i=0;i<source.length();i++){
      if(source.charAt(i)==searching.charAt(0)){
        String temp= source.substring(i,i+searching.length());
        if(temp.equals(searching)){
         count ++; 
        }
      }
    }
    if (count!=0 ){System.out.println("So lan xuat hien la: "+count);
  }else{System.out.println("Khong co");}
}
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 16:28 11/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication28;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class bai_3 {

  public static void main(String[] args) {
    int n;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    ArrayList<StringBuilder> st = new ArrayList<>();
    System.out.println("Nhap so luong chuoi muon nhap ");
    n = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {

      System.out.format("Nhap phan tu thu [%d] = ", i + 1);
      String t = sc.nextLine();
      StringBuilder st1 = new StringBuilder(t);
      st.add(st1);
    }
    System.out.println("Tim kiem :");
    System.out.println("Nhap choi co ki tu la ");
    String a = sc.nextLine();
    for (int i = 0; i < st.size(); i++) {
      if (st.get(i).toString().equalsIgnoreCase(a)) {
         System.out.format("Phan tu thu [%d] = %s", i + 1,st.get(i));
      }
    }
  }

}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 16:28 11/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication28;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Bai_2 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    int n ;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
   ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
    System.out.println("Nhap so phan tu ");
    n = scan.nextInt();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.format("Nhap phan tu thu [%d] = ", i+1 );
      int t = scan.nextInt();
      list.add(t);
    }
    for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
      System.out.format("\nPhan tu thu [%d] = %d ", i+1,list.get(i) );
    }
  }
  
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 09:46 11/03/2021

#Bai1

#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson1.OnLuyenString.bai1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap source:");
    String source = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap searching:");
    String searching = scan.nextLine();
    int count =0;
    for (int i = 0; i < source.length(); i++) {
      if( source.indexOf(searching, i) != -1 ){
        i = source.indexOf(searching, i);
        count++;
      }
    }
    System.out.println("Searching xuat hien trong Source " + count + " lan");
  }
}

#Bai2

#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson1.OnLuyenString.bai2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    List<Integer> list = new ArrayList<>();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap N:");
    int n = scan.nextInt();
    System.out.println("Nhap cac so:");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      int a = scan.nextInt();
      list.add(a);
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.print(list.get(i) + " ");
    }
  }
}

#Bai3

#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson1.OnLuyenString.bai3;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    StringBuilder source = new StringBuilder();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap N:");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    System.out.println("Nhap N chuoi:");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      String string = scan.nextLine();
      source.append(string);
    }
    System.out.println("Nhap chu muon tim kiem:");
    String search = scan.nextLine();
    for (int i = 0; i < source.length(); i++) {
      if(source.indexOf(search, i) != -1){
        System.out.println("String: " + source.substring(source.indexOf(search, i)));
        i = source.indexOf(search, i);
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!