IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer - Java Advanced

Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer - Java Advanced

by GokiSoft.com - 16:18 29/10/2021 20,232 Lượt Xem

Bài 1 :

Nhập vào chuỗi source, và chuỗi searching

Hiển thị ra số lần xuất hiện chuỗi searching trong chuỗi source.

Bài 2 :

Khái báo 1 mảng số nguyên sử dụng List. Nhập vào ngẫu nhiên N phần tử (N nhập từ bàn phím)

Bài 3 :

Nhập vào N chuỗi từ bàn phím và lưu vào StringBuilder. In ra tất cả các chuỗi mà có chứa chữ searching (được nhập từ bàn phím)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hoàng Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 21:03 22/04/2020
package lesson1;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    //Bài 1
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào chuỗi source: ");
    String sourcestr = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhập vào chuỗi searching: ");
    String searchingstr = scan.nextLine();

    int count = 0;
    int index = 0;

    while ((index = sourcestr.indexOf(searchingstr, index)) != -1) {
      count++;
      index++;

    }
    System.out.println("số lần xuất hiện: " + count);
    //Bài 2
    System.out.println("Nhập số nguyên n:");
    try {
      int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      List<Integer> list = new ArrayList<>();
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        System.out.println("Nhập giá trị phần tử thứ " + (i + 1) + " : ");
        list.add(Integer.parseInt(scan.nextLine()));
      }
    } catch (NumberFormatException e) {
      System.out.println("Invalid Input");
    }
    //Bài 3
    List<StringBuilder> listbuilder = new ArrayList<>();

    System.out.println("Nhập N: ");
    int n3 = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 0; i < n3; i++) {
      StringBuilder builder = new StringBuilder();
      builder.append(scan.nextLine());
      listbuilder.add(builder);
    }
    System.out.println("Nhập chuỗi cần tìm: ");
    String searching = scan.nextLine();
    for (StringBuilder str : listbuilder) {
      if (str.indexOf(searching) != -1) {
        System.out.println("String: " + str);
      }
    }
  }
}


Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 21:00 22/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaApril22;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class JavaApril22x {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter source string : ");
    String source = input.nextLine();
    System.out.println("Enter search string : ");
    String Search = input.nextLine();
    int index = 0;
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < source.length(); i++) {
      if (source.indexOf(Search, index) != -1) {
        index = source.indexOf(Search, index);
        count++;
        index++;
      }

    }
    System.out.println(count);
    List<Integer> arr = new ArrayList<>();
    while (true) {
      System.out.println("Enter number : ");
      int number = Integer.parseInt(input.nextLine());
      arr.add(number);
      System.out.println("Continue Y/N ? ");
      String choice = input.nextLine();
      if (choice.equals("y")) {

      } else {
        break;
      }
    }

    System.out.println(arr.toString());
    StringBuilder Str = new StringBuilder();
    while (true) {
      System.out.println("Enter string : ");
      String number = input.nextLine();
      Str.append(number);
      System.out.println("Continue Y/N ? ");
      String choice = input.nextLine();
      if (choice.equals("y")) {

      } else {
        break;
      }
    }
    System.out.println(Str);
    
  }

}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 20:59 22/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April22StringBuilder;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Bai1: ");
    int count =0;
    System.out.print("Source: ");
    String source = input.nextLine();
    System.out.print("Searching: ");
    String searching = input.nextLine();
    for(int i=0;i<source.length();i++){
      if(source.charAt(i) == searching.charAt(0)){
        String tmp = source.substring(i,i+searching.length());
        if(tmp.equals(searching)){
          count++;
        }
      }
    }
    if(count!=0) System.out.println(count);
    else{
      System.out.println("Cannot Found");
    }
    
    System.out.println("Bai2:");
    List<Integer> list = new ArrayList<>();
    System.out.print("Enter number of element: ");
    int element = Integer.parseInt(input.nextLine());
    for(int i=0;i<element;i++){
      System.out.print("Number: ");
      int tmp = Integer.parseInt(input.nextLine());
      list.add(tmp);
    }
    for (Integer integer : list) {
      System.out.println(integer);
    }
    
    System.out.println("Bai3:");
    StringBuilder build = new StringBuilder();
    System.out.print("Enter number of element: ");
    List<Integer> index = new ArrayList<>();
    int elemen = Integer.parseInt(input.nextLine());
    index.add(0);
    for(int i=0;i<elemen;i++){
      System.out.print("String: ");
      String tmp = input.nextLine();
      build.append(tmp);
      build.append(" ");
      index.add(build.length());
    }
    System.out.println("Inseart search String: ");
    String search = input.nextLine();
    int c =0;
    int vt=0;
    for(int i=0;i<build.length();i++){
      if(build.charAt(i) == search.charAt(0)){
        String tmp = build.substring(i,i+search.length());
        if(tmp.equals(search)){
          System.out.println(build.substring(index.get(vt), index.get(vt+1)));
          i=index.get(vt+1);
          vt++;
        }
      }
    }
  }
}


Vũ Việt Đức [C1907L]

Ngày viết: 20:56 22/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Bai1 {
  public static void main(String[] agrs) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    String source, searching;
    int count = 0;
    int lastCount = 0;
    int indexStr = 0;
    
    System.out.print("Nhập chuỗi source: ");
    source = scan.nextLine();
    System.out.print("Nhập chuỗi searching: ");
    searching = scan.nextLine();
    
    do{
      lastCount++;
      if(source.indexOf(searching, indexStr) != -1){
        count++;
        indexStr = source.indexOf(searching, indexStr);
        indexStr++;
      }
    }while(count == lastCount);
    
    if(count > 0){
      System.out.println("Số lần chuỗi xuất hiện là: " + count);
    }else{
      System.out.println("Chuỗi searchingStr không xuất hiện lần nào trong trong chuỗi sourceStr");
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession1;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Bai2 {
  public static void main(String[] agrs){
    List<Integer> intArr = new ArrayList<>();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int N;
    
    System.out.print("Nhập N: ");
    N = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    if(N > 0){
      for(int i = 0; i < N; i++) {
        System.out.print("Nhập phần tử thứ " + (i + 1) + ": ");
        int temp = Integer.parseInt(scan.nextLine());
        intArr.add(temp);
      }
    }else {
      System.out.println("N phải lớn hơn 0!");
    }
    
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Bai3 {
  public Bai3(String searching, Object par1) {
  }
  public static void main(String[] args){
    StringBuilder stringbuider = new StringBuilder("searching");
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int N;
    System.out.print("Nhập vào N số chuỗi: ");
    N = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    if(N > 0){
      System.out.println("Chuỗi hiển thị: ");
      for (int i = 0; i < N; i++) {
        System.out.println(stringbuider);
      }
    }  
  }
}


Phạm Ngọc Minh [T1907A]

Ngày viết: 14:20 15/04/2020package B1_java2;

import java.util.Scanner;


public class main {
    public static void main (String[]args){
    String source;  
    int searching = 0;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap vao chuoi bat ky di my fen: ");
    source = scan.nextLine();
    
    for (int i = 0; i < source.length(); i++) {
      
        searching ++;
      
      }
    System.out.println("So lan xuat hien cua chuoi searching " + " = " + searching);
  }
}package B1_java2;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
import java.util.List;

public class List {
   public static void main(String[] args) {
    List<Integer> soNguyen;
    soNguyen = new ArrayList<>();
    int n;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    do{
      System.out.println("Nhap N so nguyen:");
      n = scanner.nextInt();
    }while(n < 0);
    System.out.println("Moi ban nhap cac so nguyen: ");
    System.out.println("============================");
    for(int i=0;i<n;i++){
      System.out.println("Nhap so nguyen thu : " +i);
      soNguyen.add(scanner.nextInt());
    }
  }
}package B1_java2;
import java.util.Scanner;

public class StringBuilder {

  public StringBuilder(String searching, Object par1) {
  }
  public static void main(String[] args){
    StringBuilder stringbuider = new StringBuilder("searching");
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int n;
    
    do{
      System.out.println("Nhap vao N so chuoi : ");
      n = scanner.nextInt();
    }while(n < 1);
    System.out.println("Hien thi chuoi: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println(stringbuider);
    }    
  
  }

}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!