IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

by GokiSoft.com - 16:17 29/10/2021 26,057 Lượt Xem

1. Tạo 1 lớp sinh viên gồm các thuộc tính (RollNo, Name, Sex, Age, Email, Address).

Tạo hàm tạo không đối và hàm tạo có đầy đủ tham số.

2. Tạo một HashMap quản lý danh sách sinh viên, dùng rollNo là key cho HashMap

3. Xây dựng menu chương trình

- Nhập N sinh viên

- In thông tin sv

- Tìm kiếm sinh viên (Yêu cầu nhập RollNo và hiển thị thông tin sv đó)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hùng Anh [community,C2009G]

Ngày viết: 12:01 04/09/2021


#Main.java


import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String [] args) {
//    System.out.println("haha");
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    StudentController studentController = new StudentController();
    int c;
    do {
      System.out.println("\n\t\t-----------------------------------------");
      System.out.println("\n\t\t|0.Thoat ung dung.\t\t\t\t\t\t|");
      System.out.println("\n\t\t|1.Nhap thong tin sinh vien.\t\t\t|");
      System.out.println("\n\t\t|2.Hien thi thong tin sinh vien.\t\t|");
      System.out.println("\n\t\t|3.Tim kien sinh vien theo roll number. |");
      System.out.println("\nLua chon cua ban: ");
      c = scanner.nextInt();
      switch (c)
      {
        case 1:
          studentController.insert();
          break;
        case 2:
          studentController.display();
          break;
        case 3:
          studentController.findByRollNo();
          break;
        default:
          break;
      }
    } while (c != 0);
  }
}


#Student.java


import java.util.Scanner;

public class Student {
  public String rollNo;
  public String name;
  public String sex;
  public Integer age;
  public String email;
  public String address;

  Scanner scanner = new Scanner(System.in);

  public Student() {
  }

  public Student(String rollNo, String name, String sex, Integer age, String email, String address) {
    this.rollNo = rollNo;
    this.name = name;
    this.sex = sex;
    this.age = age;
    this.email = email;
    this.address = address;
  }

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getSex() {
    return sex;
  }

  public void setSex(String sex) {
    this.sex = sex;
  }

  public Integer getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(Integer age) {
    this.age = age;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return String.format("Student %s\nName: %s\nSex: %s\nAge: %d\nEmail: %s\nAddress: %s",
        this.rollNo, this.name, this.sex, this.age, this.email, this.address);
  }

  public void input(){
    System.out.println("Enter student's roll number: ");
    rollNo = scanner.next();
    System.out.println("Enter student's name: ");
    name = scanner.next();
    System.out.println("Enter student's sex: ");
    sex = scanner.next();
    System.out.println("Enter student's age: ");
    age = scanner.nextInt();
    System.out.println("Enter student's email: ");
    email = scanner.next();
    System.out.println("Enter student's address: ");
    address = scanner.next();
  }
}


#StudentController.java


import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

public class StudentController {
  public Integer maxSize = 100;
  public Map<String, Student> map = new HashMap<>();
  public void insert() {
    Student student = new Student();
    student.input();
    if (map.size() < maxSize) {
      map.put(student.getRollNo(), student);
    } else {
      System.err.println("List is full, cannot update!");
    }
  }
  public void display() {
    for (Map.Entry<String, Student> entry: map.entrySet()){
      Student std = entry.getValue();
      System.out.println(std);
    }
  }

  public void findByRollNo() {
    String r;
    System.out.println("Nhap roll number: ");
    r = (new Scanner(System.in)).next();
    if (map.containsKey(r)) {
      Student std = map.get(r);
      System.out.println(std);
    }

  }

}


Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 11:08 04/09/2021


#Main.java


import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String [] args) {

    Map<String, Student> studentMap = new HashMap<>();
    int x;
    do {
      System.out.println("Enter your choice");
      System.out.println("1.Input N students");
      System.out.println("2.Display information students");
      System.out.println("3.Find students by roll");
      System.out.println("4.Exit");
      System.out.println("Your choice:");
      x = (new Scanner(System.in)).nextInt();
      switch (x) {
        case 1: {
          System.out.println("Enter number of students");
          int n = (new Scanner(System.in)).nextInt();
          for(int i=0; i< n ;i++) {
            Student student = new Student();
            student.input();
            studentMap.put(student.getRollNo(), student);
          }
          break;
        }
        case 2: {
          for(Map.Entry<String,Student> entry : studentMap.entrySet()) {
            System.out.println(entry.toString());
          }
          break;
        }
        case 3: {
          System.out.println("Enter roll u want search");
          String searching = (new Scanner(System.in)).nextLine();
          if(studentMap.containsKey(searching)) {
            Student std = studentMap.get(searching);
            System.out.println(std.toString());
          }
          break;
        }
        case 4: {
          return ;
        }
      }
    } while (x>=1 && x<=4);
  }
}


#Student.java


import java.util.Scanner;

public class Student {
  private String rollNo, Name, Sex, Email, Address;
  private Integer Age;

  public Student() {
  }

  public Student(String rollNo, String name, String sex, String email, String address, Integer age) {
    this.rollNo = rollNo;
    Name = name;
    Sex = sex;
    Email = email;
    Address = address;
    Age = age;
  }

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public String getName() {
    return Name;
  }

  public void setName(String name) {
    Name = name;
  }

  public String getSex() {
    return Sex;
  }

  public void setSex(String sex) {
    Sex = sex;
  }

  public String getEmail() {
    return Email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    Email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return Address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    Address = address;
  }

  public Integer getAge() {
    return Age;
  }

  public void setAge(Integer age) {
    Age = age;
  }
  public Scanner getScanner() {
    return new Scanner(System.in);
  }

  public void input() {
    System.out.println("Enter roll");
    this.rollNo = getScanner().nextLine();
    System.out.println("Enter Name");
    this.Name = getScanner().nextLine();
    System.out.println("Enter Gender");
    this.Sex = getScanner().nextLine();
    System.out.println("Enter Age");
    this.Age = getScanner().nextInt();
    System.out.println("Enter Address");
    this.Address = getScanner().nextLine();
    System.out.println("Enter Email");
    this.Email = getScanner().nextLine();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" +
        "rollNo='" + rollNo + '\'' +
        ", Name='" + Name + '\'' +
        ", Sex='" + Sex + '\'' +
        ", Email='" + Email + '\'' +
        ", Address='" + Address + '\'' +
        ", Age=" + Age +
        '}';
  }
}


Chu Quốc Việt [community,C2010L]

Ngày viết: 22:05 12/08/2021


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package HashMap;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author quocviet
 */
public class Student {

  String Rollno, Name, Sex, Age, Email, Address;

  public Student() {
  }

  public Student(String Rollno, String Name, String Sex, String Age, String Email, String Address) {
    this.Rollno = Rollno;
    this.Name = Name;
    this.Sex = Sex;
    this.Age = Age;
    this.Email = Email;
    this.Address = Address;
  }

  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap msv :");
    Rollno = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten :");
    Name = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap gioi tinh :");
    Sex = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap tuoi :");
    Age = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap email :");
    Email = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap dia chi :");
    Address = scan.nextLine();
  }
  public void display(){
    System.out.println(this);
  }
  @Override
  public String toString() {
    return "Rollno=" + Rollno + ", Name=" + Name + ", Sex=" + Sex + ", Age=" + Age + ", Email=" + Email + ", Address=" + Address ;
  }
  
}


#Test.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package HashMap;

import java.util.Map;
import java.util.Scanner;
import java.util.HashMap;

/**
 *
 * @author quocviet
 */
public class Test {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Map<String, Student> maps = new HashMap<>();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choice;
    do {
      showMenu();
      choice = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch (choice) {
        case 1:
          System.out.println("Nhap so sinh vien");
          int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("sinh vien thu " + (i + 1));
            Student std = new Student();
            std.input();
            maps.put(std.Name, std);
          }
          break;
        case 2:
          for (Map.Entry<String, Student> entry : maps.entrySet()) {
            Student value = entry.getValue();
            System.out.println(value);
          }
          break;
        case 3:
          System.out.println(" Nhap ma sinh vien can tim kiem:");
          String msv = scan.nextLine();
          for (Map.Entry<String, Student> std : maps.entrySet()) {
            if (std.getKey().equalsIgnoreCase(msv)) {
              System.out.println("Sinh vien tim thay co msv:"+msv+"la :" + std);
            }
            else{
              System.out.println("ko tim thay!!");
            }
            
          }
          break;

      }
    } while (choice != 3);
  }

  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap n sinh vien");
    System.out.println("2. Hien thi thong tin sinh vien");
    System.out.println("3. Tim kiem sinh vien");
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:58 19/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai1058;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    Map<String, sinhvien> stdM = new HashMap<>();
    int choose;
    do {
      showMenu();

      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          int n;
          System.out.println("Nhap N: ");
          n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            sinhvien sv = new sinhvien();
            sv.input();
            stdM.put(sv.getRollNo(), sv);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.println("Thong tin sinh vien: ");
          for (Map.Entry<String, sinhvien> entry : stdM.entrySet()) {
            String key = entry.getKey();
            sinhvien value = entry.getValue();
            value.display();

          }
          break;
        case 3:
          System.out.println("Nhap rollNo can tim sinh vien: ");
          String rollNo = scan.nextLine();

          sinhvien svFind = stdM.get(rollNo);
          svFind.display();

          break;
        case 4:
          System.out.println("Thoat");
          break;
        default:
          System.out.println("Vui long nhap lai");
          break;
      }

    } while (choose != 3);
  }

  private static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap N sinh vien ");
    System.out.println("2. Hien thi thong tin sinh vien");
    System.out.println("3. Tim kiem sinh vien theo rollNo");
    System.out.println("4. Thoat");
    System.out.println("Moi chon");
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:57 19/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai1058;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class sinhvien {
  String rollNo, Name, sex, Email, Address;
  int age;

  public sinhvien() {
  }

  public sinhvien(String rollNo, String Name, String sex, String Email, String Address, int age) {
    this.rollNo = rollNo;
    this.Name = Name;
    this.sex = sex;
    this.Email = Email;
    this.Address = Address;
    this.age = age;
  }

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public String getName() {
    return Name;
  }

  public String getSex() {
    return sex;
  }

  public String getEmail() {
    return Email;
  }

  public String getAddress() {
    return Address;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public void setName(String Name) {
    this.Name = Name;
  }

  public void setSex(String sex) {
    this.sex = sex;
  }

  public void setEmail(String Email) {
    this.Email = Email;
  }

  public void setAddress(String Address) {
    this.Address = Address;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "sinhvien{" + "rollNo=" + rollNo + ", Name=" + Name + ", sex=" + sex + ", Email=" + Email + ", Address=" + Address + ", age=" + age + '}';
  }
  
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap rollNo: ");
    rollNo = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap Name: ");
    Name = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap age: ");
    age = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap sex: ");
    sex = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap Email: ");
    Email = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap Address: ");
    Address = scan.nextLine();
  }
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }
  
  
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!