IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap

by GokiSoft.com - 15:42 10/03/2021 18,498 Lượt Xem

1. Tạo 1 lớp sinh viên gồm các thuộc tính (RollNo, Name, Sex, Age, Email, Address).

Tạo hàm tạo không đối và hàm tạo có đầy đủ tham số.

2. Tạo một HashMap quản lý danh sách sinh viên, dùng rollNo là key cho HashMap

3. Xây dựng menu chương trình

- Nhập N sinh viên

- In thông tin sv

- Tìm kiếm sinh viên (Yêu cầu nhập RollNo và hiển thị thông tin sv đó)

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:58 19/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai1058;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    Map<String, sinhvien> stdM = new HashMap<>();
    int choose;
    do {
      showMenu();

      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          int n;
          System.out.println("Nhap N: ");
          n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            sinhvien sv = new sinhvien();
            sv.input();
            stdM.put(sv.getRollNo(), sv);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.println("Thong tin sinh vien: ");
          for (Map.Entry<String, sinhvien> entry : stdM.entrySet()) {
            String key = entry.getKey();
            sinhvien value = entry.getValue();
            value.display();

          }
          break;
        case 3:
          System.out.println("Nhap rollNo can tim sinh vien: ");
          String rollNo = scan.nextLine();

          sinhvien svFind = stdM.get(rollNo);
          svFind.display();

          break;
        case 4:
          System.out.println("Thoat");
          break;
        default:
          System.out.println("Vui long nhap lai");
          break;
      }

    } while (choose != 3);
  }

  private static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap N sinh vien ");
    System.out.println("2. Hien thi thong tin sinh vien");
    System.out.println("3. Tim kiem sinh vien theo rollNo");
    System.out.println("4. Thoat");
    System.out.println("Moi chon");
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:57 19/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai1058;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class sinhvien {
  String rollNo, Name, sex, Email, Address;
  int age;

  public sinhvien() {
  }

  public sinhvien(String rollNo, String Name, String sex, String Email, String Address, int age) {
    this.rollNo = rollNo;
    this.Name = Name;
    this.sex = sex;
    this.Email = Email;
    this.Address = Address;
    this.age = age;
  }

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public String getName() {
    return Name;
  }

  public String getSex() {
    return sex;
  }

  public String getEmail() {
    return Email;
  }

  public String getAddress() {
    return Address;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public void setName(String Name) {
    this.Name = Name;
  }

  public void setSex(String sex) {
    this.sex = sex;
  }

  public void setEmail(String Email) {
    this.Email = Email;
  }

  public void setAddress(String Address) {
    this.Address = Address;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "sinhvien{" + "rollNo=" + rollNo + ", Name=" + Name + ", sex=" + sex + ", Email=" + Email + ", Address=" + Address + ", age=" + age + '}';
  }
  
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap rollNo: ");
    rollNo = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap Name: ");
    Name = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap age: ");
    age = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap sex: ");
    sex = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap Email: ");
    Email = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap Address: ");
    Address = scan.nextLine();
  }
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }
  
  
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 21:14 11/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson1;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    Map<String, Sinhvien> maps = new HashMap<>();
    
    int choose;
    do{
     showMenu();
     choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
     switch(choose){
       case 1:
         System.out.println("Nhap so sv: ");
         int sum = Integer.parseInt(scan.nextLine());
         for (int i = 0; i < 10; i++) {
           Sinhvien std = new Sinhvien();
           std.input();
           maps.put(std.Rollno, std);
         }
         break;
       case 2:
         maps.entrySet().forEach((Sinhvien) -> {System.out.println(Sinhvien);});
         break;
       case 3:
         System.out.println("Ket thuc");
         break;
       default :
         System.out.println("Nhap sai");
         break;
         
     }
     
    } while (choose != 3 );
    
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap N sinh vien");
    System.out.println("2. Hien thi thong tin");
    System.out.println("3. Tim kiem ");
    System.out.println("4. Thoat");
  }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 21:14 11/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Sinhvien {
  String Rollno;
  String Name;
  String Sex;
  int Age;
  String Email;
  String Address;

  public Sinhvien() {
  }

  public Sinhvien(String Rollno, String Name, String Sex, int Age, String Email, String Address) {
    this.Rollno = Rollno;
    this.Name = Name;
    this.Sex = Sex;
    this.Age = Age;
    this.Email = Email;
    this.Address = Address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Sinhvien{" + "Rollno=" + Rollno + ", Name=" + Name + ", Sex=" + Sex + ", Age=" + Age + ", Email=" + Email + ", Address=" + Address + '}';
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap Rollno: ");
    Rollno = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap Name: ");
    Name = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap Sex: ");
    Sex = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap Age: ");
    Age = scan.nextInt();
    System.out.println("Nhap Email: ");
    Email = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap Address: ");
    Address = scan.nextLine();
  }
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 13:07 11/03/2021


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson2;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Student {
  String Rollno;
  String Name;
  String Sex;
  int Age;
  String Email;
  String Address;

  public Student() {
  }

  public Student(String Rollno, String Name, String Sex, int Age, String Email, String Address) {
    this.Rollno = Rollno;
    this.Name = Name;
    this.Sex = Sex;
    this.Age = Age;
    this.Email = Email;
    this.Address = Address;
  }

  public String getRollno() {
    return Rollno;
  }

  public void setRollno(String Rollno) {
    this.Rollno = Rollno;
  }

  public String getName() {
    return Name;
  }

  public void setName(String Name) {
    this.Name = Name;
  }

  public String getSex() {
    return Sex;
  }

  public void setSex(String Sex) {
    this.Sex = Sex;
  }

  public int getAge() {
    return Age;
  }

  public void setAge(int Age) {
    this.Age = Age;
  }

  public String getEmail() {
    return Email;
  }

  public void setEmail(String Email) {
    this.Email = Email;
  }

  public String getAddress() {
    return Address;
  }

  public void setAddress(String Address) {
    this.Address = Address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "Rollno=" + Rollno + ", Name=" + Name + ", Sex=" + Sex + ", Age=" + Age + ", Email=" + Email + ", Address=" + Address + '}';
  }
  
  public void Input(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap Ma SV:");
    Rollno = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten SV:");
    Name = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap Gioi Tinh:");
    Sex = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap tuoi:");
    Age = scan.nextInt();
    System.out.println("Nhap Email:");
    Email = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap Dia Chi:");
    Address = scan.nextLine();
  }
}


#Test.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson2;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    Map<String, Student> maps = new HashMap<>();
    int choose;
    do{
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch(choose){
        case 1:
            System.out.println("Nhap so SV:");
            int num = Integer.parseInt(scan.nextLine());
            for (int i = 0; i < num; i++) {
              Student std = new Student();
              std.Input();
              maps.put(std.Rollno, std);
          }
          break;
        case 2:
          maps.entrySet().forEach((student) -> {
            System.out.println(student);
      });
          break;
        case 3:
          break;
        case 4:
          System.out.println("Ket thuc!!!");
          break;
        default :
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    }while(choose!=4);
     
  }
  static void showMenu(){
    System.out.println("1.Nhap thong tin N Sinh vien");
    System.out.println("2.In thong tin SV");
    System.out.println("3.Tim kiem thong tin Sinh vien theo maSV");
    System.out.println("4.Thoat!!!");
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!