IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java basic- Assignment - Quản lý sách

Java basic- Assignment - Quản lý sách

by GokiSoft.com - 07:00 08/02/2020 26,580 Lượt Xem

Xây dựng menu chương trình như sau.

Menu :

1. Nhập thông tin sách

2. Hiển thị tất cả sách ra màn hình

3. Nhập thông tin tác giả

4. Tìm kiếm tất cả sách được viết bởi tác giả

5. Thoát

Choose : ???

Yêu cầu :

Thiết kế lớp đối tượng tác giả gồm các thuộc tính sau (Tên, tuổi, bút danh, ngày sinh, quê quán) 

- Chú ý : cài đặt tất cả các thuộc tính chỉ có thuộc tính đọc dữ liệu

- Tạo các hàm tạo ko đối và đầy đủ đối số

- Tạo phương thức nhập thông tin tác giả, và xem thông tin tác giả

- Chú ý : Mỗi tác giả có bút danh duy nhất, ko được phép nhập trùng lặp tên bút danh của tác giả

Thiết kế lớp book gồm các thuộc tín : Tên sách, ngày xuất bản, but danh

- Cài đặt get/set cho các thuộc tính, hàm tạo ko đối và đầy đủ tham số

- Tạo hàm nhập và xem thông tin sách

- Chú ý : Khi nhập tên bút danh của tác giả, nếu chưa tồn tại thì -> Xuất hiện màn hình nhập thông tin cho tác giả đó luôn.

Xây dựng từng chức năng chương trình

Khi người dùng chọn 1 : Hỏi người dùng nhập số sách cần thêm -> sau đó nhập thông tin cho từng quấn sách -> và lưa vào 1 list.

Khi người dùng chọn 2 : In tất cả thông tin quấn sách.

Khi người dùng chon 3 : Hỏi người dùng nhập số tác giả -> Nhập thông tin tác giả.

Khi người dùng chọn 4 : Hiển thị màn hình nhập bút danh cần tìm -> in ra quấn sach của tác giả đó

Khi người dùng chọn 5 : Thoát chương trình.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 14:09 16/03/2020package assignment;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;
public class main {
  public static void main(String[] args) {
    int choose, n;
    
    ArrayList<Author> authorList = new ArrayList<>();
    ArrayList<Book> bookList = new ArrayList<>();
    
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    do{
      ShowMenu();
      choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
      
      switch(choose){
        case 1:
          System.out.println("Nhap so sach can them: ");
          n = Integer.parseInt(input.nextLine());
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            Book book = new Book();
            book.input();
            boolean isFind = false;
            for (int j = 0; j < authorList.size(); j++) {
              if(authorList.get(j).getPseudonym().equalsIgnoreCase(book.getPseudonym())){
                isFind = true;
                break;
              }
            }if(!isFind){
              Author author = new Author(book.getPseudonym());
              author.input();
              authorList.add(author);
            }
            bookList.add(book);
          }
          break;
        case 2:
          for (Book book : bookList) {
            book.display();
          }
          break;
        case 3:
          System.out.println("Nhap so tac gia can them: ");
          n = Integer.parseInt(input.nextLine());
          
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            Author author = new Author();
            author.input(authorList);
            authorList.add(author);
          }
          break;
        case 4:
          System.out.println("Nhap ten but danh can tim: ");
          String pseudonym = input.nextLine();
          
          for (int i = 0; i < bookList.size(); i++) {
            if(bookList.get(i).getPseudonym().equalsIgnoreCase(pseudonym)){
              bookList.get(i).display();
            }
          }
          break;
        case 5:
          System.out.println("BaiBaiiii!");
          break;
        default:
          System.err.println("Error...");
          break;
      }
    }while(choose != 5);
  }
  
  static void ShowMenu() {
    System.out.println("1. Nhap thong tin sach");
    System.out.println("2. Hien thi tat ca sach ra man hinh");
    System.out.println("3. Nhap thong tin tac gia");
    System.out.println("4. Tim kiem sach theo but danh");
    System.out.println("5. Thoat");
    System.out.print("Nhap: ");
  }
}package assignment;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class Author {
  private String name;
  private int age;
  private String pseudonym;
  private String birthday;
  private String address;

  public Author() {
  }

  public Author(String pseudonym) {
    this.pseudonym = pseudonym;
  }

  public Author(String name, int age, String pseudonym, String birthday, String address) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.pseudonym = pseudonym;
    this.birthday = birthday;
    this.address = address;
  }
  
  public String getName() {
    return name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public String getPseudonym() {
    return pseudonym;
  }

  public String getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }
  
  public void input(ArrayList<Author> authorList){
    
    input(); 
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap but danh: ");
    while(true){
      pseudonym = input.nextLine();
      boolean isFind = false;
      for (int i = 0; i < authorList.size(); i++) {
        if(authorList.get(i).getPseudonym().equalsIgnoreCase(pseudonym)){
          isFind = true;
          break;
        }
      }
      if(!isFind){
        break;
      }else{
        System.err.println("Nhap but danh khac: ");
      }
    }
  }
  
  public void input(){
    System.out.println("=============================");
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten tac gia: ");
    name = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap tuoi: ");
    age = Integer.parseInt(input.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap ngay sinh: ");
    birthday = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap dia chi: ");
    address = input.nextLine();
  }
  
  public void display(){
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Author{" + "name=" + name + ", age=" + age + ", pseudonym=" + pseudonym + ", birthday=" + birthday + ", address=" + address + '}';
  }
}package assignment;
import java.util.Scanner;
public class Book {
  String BookName;
  String PublicationDate;
  String Pseudonym;

  public Book() {
  }

  public Book(String BookName, String PublicationDate, String pseudonym) {
    this.BookName = BookName;
    this.PublicationDate = PublicationDate;
    this.Pseudonym = pseudonym;
  }

  public String getBookName() {
    return BookName;
  }

  public void setBookName(String BookName) {
    this.BookName = BookName;
  }

  public String getPublicationDate() {
    return PublicationDate;
  }

  public void setPublicationDate(String PublicationDate) {
    this.PublicationDate = PublicationDate;
  }

  public String getPseudonym() {
    return Pseudonym;
  }

  public void setPseudonym(String pseudonym) {
    this.Pseudonym = pseudonym;
  }
  
  public void input() {
    System.out.println("=============================");
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten sach: ");
    BookName = input.nextLine();
    
    System.out.println("Ngay xuat ban: ");
    PublicationDate = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap but danh: ");
    Pseudonym = input.nextLine();
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "BookName=" + BookName + ", PublicationDate=" + PublicationDate + ", Pseudonym=" + Pseudonym + '}';
  }
}


Phạm Ngọc Minh [T1907A]

Ngày viết: 00:19 16/03/2020package AssiQLS;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;


public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    List<Author> listAuthor = new ArrayList<>();
    List<Book> listBook = new ArrayList<>();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int choose;

    do {
      showmenu();
      choose = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          boolean check = false;
          System.out.println("Nhap thong tin sach");
          Book bk = new Book();
          bk.input();
          for (int i = 0; i < listAuthor.size(); i++) {
            if (bk.getNickname().equalsIgnoreCase(listAuthor.get(i).getNickname())) {
              check = true;
              break;
            }
          }
          if (check) {
            listBook.add(bk);
          } else {
            Author author = new Author(bk.getNickname());
            author.input();
            listAuthor.add(author);
            listBook.add(bk);

          }
        case 2:
          listBook.forEach((listBook1) -> {
            listBook1.display();
        });
          break;

        case 3:
          Author author = new Author();
          author.input(listAuthor);
          listAuthor.add(author);
          listAuthor.forEach((author1) -> {
            author1.display();
        });

        case 4:
          String butdanh = scanner.nextLine();
          for (int i = 0; i < listBook.size(); i++) {
            if (butdanh.equalsIgnoreCase(listBook.get(i).getNickname())) {
              listBook.get(i).display();
            }
          }
          break;
        case 5:
          System.out.println("Exit ");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai roi");
          break;
      }
    } while (choose != 5);
  }

  public static void showmenu() {
    System.out.println("1. Nhap thong tin sach");
    System.out.println("2. Hien thi tat ca sach ra man hinh");
    System.out.println("3. Nhap thong tin tac gia");
    System.out.println("4. TIm kiem tat ca sach duoc viet boi tac gia");
    System.out.println("5: Thoat");
    System.out.println("Choose: ");
  }
}package AsiiQLS;

import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class Author {
  public String name;
  public int old;
  public String nickname;
  public String birthday;
  public String address;

  public Author() {
  }

  public Author(String nickname) {
    this.nickname = nickname;
  }

  public Author(String name, int old, String nickname, String birthday, String address) {
    this.name = name;
    this.old = old;
    this.nickname = nickname;
    this.birthday = birthday;
    this.address = address;
  }

  public void input(List<Author> listAuthor) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    input();
    while (true) {
      System.out.println("Nhap but danh tac gia");
      nickname = sc.nextLine();
      boolean a = true;
      for (int i = 0; i < listAuthor.size(); i++) {
        if (nickname.equalsIgnoreCase(listAuthor.get(i).getNickname())) {
          a = false;
        }
      }
      if (a) {
        break;
      } else {
        System.err.println("nickname da ton tai");
      }
    }

  }

  public void input() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten tac gia:");
    name = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap tuoi tac gia");
    old = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhap dia chi:");
    address = sc.nextLine();
  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public int getOld() {
    return old;
  }

  public String getNickname() {
    return nickname;
  }

  public String getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Author{" + "name=" + name + ", old=" + old + ", nickname=" + nickname + ", birthday=" + birthday + ", address=" + address + '}';
  }
}package AssiQLS;

import java.util.Scanner;

public class Book {
   String bookName;
  String createdAt;
  String nickname;

  public Book() {
  }

  public Book(String bookName, String createdAt, String nickname) {
    this.bookName = bookName;
    this.createdAt = createdAt;
    this.nickname = nickname;
  }

  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten sach: ");
    bookName = input.nextLine();

    System.out.println("Ngay xuat ban: ");
    createdAt = input.nextLine();
    System.out.println("Nhap but danh");
    nickname = input.nextLine();
  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  public String getBookName() {
    return bookName;
  }

  public String getCreatedAt() {
    return createdAt;
  }

  public String getNickname() {
    return nickname;
  }

  public void setBookName(String bookName) {
    this.bookName = bookName;
  }

  public void setCreatedAt(String createdAt) {
    this.createdAt = createdAt;
  }

  public void setNickname(String nickname) {
    this.nickname = nickname;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "bookName=" + bookName + ", createdAt=" + createdAt + ", nickname=" + nickname + '}';
  }
}


Trần Anh Quân [T1907A]

Ngày viết: 00:14 16/03/2020package QuanLiSach;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Anh Quan
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    List<Author> listAuthor = new ArrayList<>();
    List<Book> listBook = new ArrayList<>();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int choose;

    do {
      showmenu();
      choose = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          boolean check = false;
          System.out.println("Nhap thong tin sach");
          Book bk = new Book();
          bk.input();
          for (int i = 0; i < listAuthor.size(); i++) {
            if (bk.getNickname().equalsIgnoreCase(listAuthor.get(i).getNickname())) {
              check = true;
              break;
            }
          }
          if (check) {
            listBook.add(bk);
          } else {
            Author author = new Author(bk.getNickname());
            author.input();
            listAuthor.add(author);
            listBook.add(bk);

          }
        case 2:
          listBook.forEach((listBook1) -> {
            listBook1.display();
        });
          break;

        case 3:
          Author author = new Author();
          author.input(listAuthor);
          listAuthor.add(author);
          listAuthor.forEach((author1) -> {
            author1.display();
        });

        case 4:
          String butdanh = scanner.nextLine();
          for (int i = 0; i < listBook.size(); i++) {
            if (butdanh.equalsIgnoreCase(listBook.get(i).getNickname())) {
              listBook.get(i).display();
            }
          }
          break;
        case 5:
          System.out.println("Exit ");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai roi");
          break;
      }
    } while (choose != 5);
  }

  public static void showmenu() {
    System.out.println("1. Nhap thong tin sach");
    System.out.println("2. Hien thi tat ca sach ra man hinh");
    System.out.println("3. Nhap thong tin tac gia");
    System.out.println("4. TIm kiem tat ca sach duoc viet boi tac gia");
    System.out.println("5: Thoat");
    System.out.println("Choose: ");
  }
}package QuanLiSach;

import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Anh Quan
 */
public class Author {
  public String name;
  public int old;
  public String nickname;
  public String birthday;
  public String address;

  public Author() {
  }

  public Author(String nickname) {
    this.nickname = nickname;
  }

  public Author(String name, int old, String nickname, String birthday, String address) {
    this.name = name;
    this.old = old;
    this.nickname = nickname;
    this.birthday = birthday;
    this.address = address;
  }

  public void input(List<Author> listAuthor) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    input();
    while (true) {
      System.out.println("Nhap but danh tac gia");
      nickname = sc.nextLine();
      boolean a = true;
      for (int i = 0; i < listAuthor.size(); i++) {
        if (nickname.equalsIgnoreCase(listAuthor.get(i).getNickname())) {
          a = false;
        }
      }
      if (a) {
        break;
      } else {
        System.err.println("nickname da ton tai");
      }
    }

  }

  public void input() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten tac gia:");
    name = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap tuoi tac gia");
    old = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhap dia chi:");
    address = sc.nextLine();
  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public int getOld() {
    return old;
  }

  public String getNickname() {
    return nickname;
  }

  public String getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Author{" + "name=" + name + ", old=" + old + ", nickname=" + nickname + ", birthday=" + birthday + ", address=" + address + '}';
  }
}package QuanLiSach;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Anh Quan
 */
public class Book {
   String bookName;
  String createdAt;
  String nickname;

  public Book() {
  }

  public Book(String bookName, String createdAt, String nickname) {
    this.bookName = bookName;
    this.createdAt = createdAt;
    this.nickname = nickname;
  }

  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten sach: ");
    bookName = input.nextLine();

    System.out.println("Ngay xuat ban: ");
    createdAt = input.nextLine();
    System.out.println("Nhap but danh");
    nickname = input.nextLine();
  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  public String getBookName() {
    return bookName;
  }

  public String getCreatedAt() {
    return createdAt;
  }

  public String getNickname() {
    return nickname;
  }

  public void setBookName(String bookName) {
    this.bookName = bookName;
  }

  public void setCreatedAt(String createdAt) {
    this.createdAt = createdAt;
  }

  public void setNickname(String nickname) {
    this.nickname = nickname;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "bookName=" + bookName + ", createdAt=" + createdAt + ", nickname=" + nickname + '}';
  }
}


NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 16:44 15/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Assignment03;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author Minh
 */
public class Author {
  String name;
  Integer age;
  String butdanh;
  String birthday;
  String country;
  
  public Author()
  {
    
  }

  public Author(String name, Integer age, String butdanh, String birthday, String country) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.butdanh = butdanh;
    this.birthday = birthday;
    this.country = country;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public Integer getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(Integer age) {
    this.age = age;
  }

  public String getButdanh() {
    return butdanh;
  }

  public void setButdanh(String butdanh) {
    this.butdanh = butdanh;
  }

  public String getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public void setBirthday(String birthday) {
    this.birthday = birthday;
  }

  public String getCountry() {
    return country;
  }

  public void setCountry(String country) {
    this.country = country;
  }
  
  public void input()
  {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    name = scan.nextLine();
    butdanh = scan.nextLine();
    birthday = scan.nextLine();
    country = scan.nextLine();
    age =Integer.parseInt(scan.nextLine());
  }
  public void display()
  {
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Author{" + "name=" + name + ", age=" + age + ", butdanh=" + butdanh + ", birthday=" + birthday + ", country=" + country + '}';
  }
  
  public void nhap()
  {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    name = scan.nextLine();
    birthday = scan.nextLine();
    country = scan.nextLine();
    age =Integer.parseInt(scan.nextLine());
  }

  
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Assignment03;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;
/**
 *
 * @author Minh
 */
public class Book {
  String bookname;
  String datepublish;
  String butdanh;
  
  public Book(){
    
  }

  public Book(String bookname, String datepublish, String butdanh) {
    this.bookname = bookname;
    this.datepublish = datepublish;
    this.butdanh = butdanh;
  }

  public String getBookname() {
    return bookname;
  }

  public void setBookname(String bookname) {
    this.bookname = bookname;
  }

  public String getDatepublish() {
    return datepublish;
  }

  public void setDatepublish(String datepublish) {
    this.datepublish = datepublish;
  }

  public String getButdanh() {
    return butdanh;
  }

  public void setButdanh(String butdanh) {
    this.butdanh = butdanh;
  }
  public void input(ArrayList<Author> author)
  {
    input();
    for(int i = 0; i < author.size(); i++)
    {
      if (!butdanh.equalsIgnoreCase(author.get(i).getButdanh()))
      {
        Author at = new Author();
        at.nhap();
        at.display();
        author.add(at);
      }
      else
      {
        break;
      }
    }
    
  }
  public void input()
  {
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    bookname = scan.nextLine();
    datepublish = scan.nextLine();
    butdanh = scan.nextLine();
  }
  public void display()
  {
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "bookname=" + bookname + ", datepublish=" + datepublish + ", butdanh=" + butdanh + '}';
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Assignment03;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;
/**
 *
 * @author Minh
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args)
  {
    ArrayList<Book> bk1 = new ArrayList<>();
    ArrayList<Author> at1 = new ArrayList<>();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choice;
    
    do
    {
      showMenu();
      System.out.println("Nhap");
      choice = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      
      switch(choice)
      {
        case 1 :
          System.out.println("Nhap so sach can them");
          int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          for(int i = 0 ; i < n ; i++)
          {
            Book bk = new Book();
            bk.input();
            bk1.add(bk);
          }
          break;
        case 2 :
          for (int i = 0 ; i< bk1.size(); i++)
          {
            bk1.get(i).display();
          }
          break;
        case 3 :
          System.out.println("Nhap so tac gia can them");
          int n1 = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          for ( int i1 = 0 ; i1 < n1 ; i1++)
          {
            Author at = new Author();
            at.input();
            at1.add(at);
          }
          break;
        case 4 :
          System.out.println("Nhap but danh can tim");
          String bd = scan.nextLine();
          for (int x =0 ; x < at1.size();x++)
          {
            if(bd.equalsIgnoreCase(at1.get(x).getButdanh()))
            {
              for(int k = 0; k < bk1.size(); k++)
              {
                if (bk1.get(k).getButdanh().equalsIgnoreCase(at1.get(x).getButdanh()))
                {
                  bk1.get(k).display();
                }
              }
            }
          }
          
          break;
        case 5 :
          System.out.println("Thoat");
          break;
        
        
        
        
        
      }
    }while(choice!=5);
    
    
    
  }
  public static void showMenu()
  {
    System.out.println("1. List sach");
    System.out.println("2. Show list sach");
    System.out.println("3. Age - > Tacgia");
    System.out.println("4 Butdanh -> Sach");
    System.out.println("5.Thoat");
  }
  
}


lê văn phương [T1907A]

Ngày viết: 10:42 15/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package quanlysach;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author HOME
 */public class Book {

  String bookName;
  String createdAt;
  String nickname;

  public Book() {
  }

  public Book(String bookName, String createdAt, String nickname) {
    this.bookName = bookName;
    this.createdAt = createdAt;
    this.nickname = nickname;
  }

  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten sach: ");
    bookName = input.nextLine();

    System.out.println("Ngay xuat ban: ");
    createdAt = input.nextLine();
    System.out.println("Nhap but danh");
    nickname = input.nextLine();
  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  public String getBookName() {
    return bookName;
  }

  public String getCreatedAt() {
    return createdAt;
  }

  public String getNickname() {
    return nickname;
  }

  public void setBookName(String bookName) {
    this.bookName = bookName;
  }

  public void setCreatedAt(String createdAt) {
    this.createdAt = createdAt;
  }

  public void setNickname(String nickname) {
    this.nickname = nickname;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "bookName=" + bookName + ", createdAt=" + createdAt + ", nickname=" + nickname + '}';
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package quanlysach;

import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author HOME
 */

public class Author {

  private String name;
  private int old;
  private String nickname;
  private String birthday;
  private String address;

  public Author() {
  }

  public Author(String nickname) {
    this.nickname = nickname;
  }

  public Author(String name, int old, String nickname, String birthday, String address) {
    this.name = name;
    this.old = old;
    this.nickname = nickname;
    this.birthday = birthday;
    this.address = address;
  }

  public void input(List<Author> listAuthor) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    input();
    while (true) {
      System.out.println("Nhap butdanh tac gia");
      nickname = sc.nextLine();
      boolean a = true;
      for (int i = 0; i < listAuthor.size(); i++) {
        if (nickname.equalsIgnoreCase(listAuthor.get(i).getNickname())) {
          a = false;
        }
      }
      if (a) {
        break;
      } else {
        System.err.println("nickname da ton tai");
      }
    }

  }

  public void input() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten tac gia:");
    name = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap tuoi tac gia");
    old = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhap dia chi:");
    address = sc.nextLine();
  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public int getOld() {
    return old;
  }

  public String getNickname() {
    return nickname;
  }

  public String getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Author{" + "name=" + name + ", old=" + old + ", nickname=" + nickname + ", birthday=" + birthday + ", address=" + address + '}';
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package quanlysach;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author HOME
 */
public class QuanLySach {
  
  public static void main(String[] args) {
    List<Author> listAuthor = new ArrayList<>();
    List<Book> listBook = new ArrayList<>();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int choose;

    do {
      showmenu();
      choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          boolean check = false;
          System.out.println("Nhap thong tin sach");
          Book bk = new Book();
          bk.input();
          for (int i = 0; i < listAuthor.size(); i++) {
            if (bk.getNickname().equalsIgnoreCase(listAuthor.get(i).getNickname())) {
              check = true;
              break;
            }
          }
          if (check) {
            listBook.add(bk);
          } else {
            Author author = new Author(bk.getNickname());
            author.input();
            listAuthor.add(author);
            listBook.add(bk);

          }
        case 2:
          for (Book listBook1 : listBook) {
            listBook1.display();
          }
          break;
        case 3:
          Author author = new Author();
          author.input(listAuthor);
          listAuthor.add(author);
          for (Author author1 : listAuthor) {
            author1.display();
          }
        case 4:
          String butdanh = sc.nextLine();
          for (int i = 0; i < listBook.size(); i++) {
            if (butdanh.equalsIgnoreCase(listBook.get(i).getNickname())) {
              listBook.get(i).display();
            }
          }
          break;
        case 5:
          System.out.println("Exit thanh cong");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai roi");
          break;
      }
    } while (choose != 5);
  }

  public static void showmenu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin sách");
    System.out.println("2. Hiển thị tất cả sách ra màn hình");
    System.out.println("3. Nhập thông tin tác giả");
    System.out.println("4. Tìm kiếm tất cả sách được viết bởi tác giả");
    System.out.println("5: Thoat");
    System.out.println("Choose: ");
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!