IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- Nhập xuất java - Scanner trong java

Java Basic- Nhập xuất java - Scanner trong java

by GokiSoft.com - 19:59 29/06/2021 32,822 Lượt Xem

Nhập thông tin sinh viên gồm các thuộc tính : Tên, tuổi, địa chỉ, email, số điện thoại. Và hiển thị thông tin ra màn hình sau khi nhập.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phạm Đăng Khoa [community,C2010L]

Ngày viết: 20:30 01/07/2021

/*

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.

 * To change this template file, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */


package main;

import java.util.Scanner;

/**

 *

 * @author Khoa Pham

 */

public class Main {


    /**

     * @param args the command line arguments

     */

    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        String name;

        String diachi,email;

        int sdt,tuoi;

        

        

        System.out.println("Nhập tên: ");

         name = input.nextLine();

        System.out.println("Nhập địa chỉ: ");

         diachi = input.nextLine();

        System.out.println("Nhập email: ");

         email = input.nextLine();

        System.out.println("Nhập SDT: ");

         sdt = input.nextInt();

        System.out.println("Nhap Tuoi: ");

         tuoi = input.nextInt();

        

        System.out.format("Ten : %s \n Dia chi: %s \n Email: %s \n SDT: %d \n Tuoi: %s ",name,diachi,email,sdt,tuoi);

        

    }

    

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package main;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author Khoa Pham
 */
public class Main {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    String name;
    String diachi,email;
    int sdt,tuoi;
    
    
    System.out.println("Nhập tên: ");
     name = input.nextLine();
    System.out.println("Nhập địa chỉ: ");
     diachi = input.nextLine();
    System.out.println("Nhập email: ");
     email = input.nextLine();
    System.out.println("Nhập SDT: ");
     sdt = input.nextInt();
    System.out.println("Nhap Tuoi: ");
     tuoi = input.nextInt();
    
    System.out.format("Ten : %s \n Dia chi: %s \n Email: %s \n SDT: %d \n Tuoi: %s ",name,diachi,email,sdt,tuoi);
    
  }
  
}


Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 01:13 30/06/2021/*
Nhập thông tin sinh viên gồm các thuộc tính : Tên, tuổi, địa chỉ, email, số điện thoại. 
Và hiển thị thông tin ra màn hình sau khi nhập.
 */
package Lession1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Tran Viet Duc Anh
 */
public class Ur_Info {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner Info = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Please enter your name: ");
    String name = Info.nextLine();

    System.out.println("Please enter your address: ");
    String addr = Info.nextLine();

    System.out.println("Please enter your Email: ");
    String email = Info.nextLine();

    System.out.println("Please enter your phone number: ");
    int pnum = Info.nextInt();

    System.out.println("Please enter your age: ");
    int age = Info.nextInt();

    System.out.format("Name: %s\n Address: %s\n Email: %s\n Phone Number: 0%d\n Age: %d",name,addr,email,pnum,age);
  }
}


Hoàng Anh [community,C2010G]

Ngày viết: 22:21 29/06/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication4;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author Bom1
 */
public class baitap2 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner add = new Scanner(System.in);
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhập tên sinh viên:");
    String name = add.nextLine();
    System.out.println("Nhập tuổi sinh viên:");
    int age = input.nextInt();
    System.out.println("Nhập địa chỉ sinh viên:");
    String adress = add.nextLine();
    System.out.print("Nhập email sinh viên: \n");
    String email = add.nextLine();
    System.out.println("Nhập số điện thoại sinh viên:");
    int phonenumber = input.nextInt();
    
    System.out.format("Tên: %s ,Tuổi: %d ,Địa chỉ: %s ,email: %s ,Số điện thoại: %d", name,age,adress,email,phonenumber);
    
  }
}


Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 20:59 29/06/2021

/*

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.

 * To change this template file, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package vietvo.full.basic;


import java.util.Scanner;


/**

 *

 * @author ADMIN

 */

public class NhapXuatJava {


    /**

     * @param args the command line arguments

     */

    public static void main(String args[]) {

      

        Scanner input = new Scanner(System.in);

       

        System.out.println("Vui long nhap Ten: ");

        String ten = input.nextLine();

        System.out.println("Vui long nhap Diachi: ");

        String diachi = input.nextLine();

        System.out.println("Vui long nhap Email: ");

        String email = input.nextLine();

        System.out.println("Vui long nhap SDT: ");

        int sdt = input.nextInt();

        System.out.println("Vui long nhap Tuoi");

        int tuoi = input.nextInt();

        

        System.out.format("Ten : %s \n DiaChi: %s \n Email: %s \n SDT: 0%d \n Tuoi: %d", ten,diachi,email,sdt,tuoi);

    }

}


hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 20:27 29/06/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.mycompany.jv1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author vuive
 */
public class stu {
  public static void main(String[] agrs){
  System.out.println("Nhap Ten: ");
  Scanner input = new Scanner(System.in);
  String ten = input.nextLine();
  System.out.println("Nhap tuoi: ");
  int tuoi = input.nextInt();
  input.nextLine();
  System.out.println("Nhap email: ");
    
  String email = input.nextLine();
  System.out.println("Nhap sdt: ");
  int sdt = input.nextInt();
  
  System.out.format("Sinh vien :%s \n tuoi:%d \n email:%s \n SDT: 0%d", ten,tuoi,email,sdt );
}
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!