IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản - Java basic

Bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản - Java basic

by GokiSoft.com - 11:24 29/10/2021 19,352 Lượt Xem

Bài 1.

Cài đặt lớp Employee gồm các thông tin:

-       Họ tên             (String)

-       Giới tính          (String)

-       Quê quán        (String)

-       Chức vụ          (String)

-       Lương             (double)

 

Cài đặt 2 constructors.

Cài đặt các phương thức set/get cho các thuộc tính

Cài đặt hàm nhập, hiển thị.

Cài đặt lớp Test, có hàm main:

Khai báo 2 đối tượng của lớp.

1 đối tượng gọi constructor có tham số. 1 đối tượng gọi constructor không có tham số (phải gọi hàm nhập để lấy thông tin).

Gọi hàm hiển thị để hiển thị kết quả.

 

Bài 2.

Cài đặt lớp StudentMark gồm các thông tin:

-       Rollnumber

-       Họ tên

-       Lớp

-       Môn

-       Điểm.

 

Cài đặt đầy đủ: 2 constructor, các phương thức set/get.

Cài đặt hàm nhập, hiển thị.

Khai báo luôn hàm main trong lớp này:

Khai báo 2 đối tượng của lớp, khởi tạo 2 đối tượng bằng construcor không có tham số. Gọi hàm nhập để nhập vào các thông tin và hàm hiển thị để hiển thị các thông tin.

Hiển thị thông tin của người có điểm cao nhất.

 

Bài 3:

Cài đặt lớp Product gồm các thuộc tính (phải khai báo là private)

-       String maHH;

-       String tenHH;

-       float soLuong;

-       float gia1SP;

Cài đặt 2 construcors, các hàm get/set.

Cài đặt hàm input(), display().

Khai báo hàm main và thực hiện như sau:

-       Khai báo mảng có n phần tử kiểu Product.

-       Gọi nhập thông tin cho các phần tử của mảng.

-       Tìm ra sản phẩm nào có giá bán cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 11:06 08/07/2021

https://github.com/Franchise13/JAVAbasic.git

Hoàng Anh [community,C2010G]

Ngày viết: 22:59 04/07/2021

BÀI 1

employee.java
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication4;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author Bom1
 */
public class Employee {
  String name;
  String sex;
  String hometown;
  String position;
  double salary;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getSex() {
    return sex;
  }

  public void setSex(String sex) {
    this.sex = sex;
  }

  public String getHometown() {
    return hometown;
  }

  public void setHometown(String hometown) {
    this.hometown = hometown;
  }

  public String getPosition() {
    return position;
  }

  public void setPosition(String position) {
    this.position = position;
  }

  public double getSalary() {
    return salary;
  }

  public void setSalary(double salary) {
    if(salary <= 0){
      System.err.println("Ban da nhap sai muc luong");
    }else{
      this.salary = salary;
    }  
  }
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("\nNhập tên: ");
    name = input.nextLine();
    System.out.println("\nNhập giới tính: ");
    sex = input.nextLine();
    System.out.println("\nNhập quê quán: ");
    hometown = input.nextLine();
    System.out.println("\nNhập chức vụ: ");
    position = input.nextLine();
    System.out.println("\nNhập mức lương: ");
    salary = input.nextDouble();
  }
  public void display(){
    System.out.format("Tên: %s \nGiới tính: %s \nQuê quán: %s \nChức vụ: %s \nLương: %f", name,sex,hometown,position,salary);
  }
}


test.java
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication4;

/**
 *
 * @author Bom1
 */
public class test {
  public static void main(String[] args) {
    Employee employee = new Employee();
    
    employee.setName("abc");
    employee.setSex("male");
    employee.setHometown("ha noi");
    employee.setPosition("Student");
    employee.setSalary(150000);
    
    employee.display();
   
    Employee employee1 = new Employee();
    employee1.input();
    employee1.display();
    
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 15:22 21/02/2021Ba1Employee


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package CacbaiOOPcanban;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class employeeBai1 {
  private String Name;
   private String Gender;
  private String Country;
  private String Position;
  private String Salary;
  
  
  public employeeBai1() {};

  public employeeBai1(String Name, String Gender, String Country, String Position, String Salary) {
    this.Name = Name;
    this.Gender = Gender;
    this.Country = Country;
    this.Position = Position;
    this.Salary = Salary;
  }

  public void setName(String Name) {
    this.Name = Name;
  }

  public void setGender(String Gender) {
    this.Gender = Gender;
  }

  public void setCountry(String Country) {
    this.Country = Country;
  }

  public void setPosition(String Position) {
    this.Position = Position;
  }

  public void setSalary(String Salary) {
    this.Salary = Salary;
  }
  
  public void Display(){
    System.out.println("{" + Name + "," + Gender + "," + Country + "," + Position + "," + Salary);
  }
  
}
  
    
  
Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 15:21 21/02/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package CacbaiOOPcanban;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class mainBai1 {
    public static void main(String[] args) {
      employeeBai1 nhanvien1 = new employeeBai1("DoTrungDuc","Nam","VietNam","Giamdoc","1000");
      
      employeeBai1 nhanvien2 = new employeeBai1();
      nhanvien2.setName("TranVanDiep");
      nhanvien2.setGender("Nam");
      nhanvien2.setCountry("VietNam");
      nhanvien2.setPosition("Chutich");
      nhanvien2.setSalary("10000USD");
      
      nhanvien1.Display();
      nhanvien2.Display();
    }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 19:00 05/02/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt4;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Employee {

  String Ho_va_ten;
  String Goi_tinh;
  String Que_quan;
  String Chuc_vu;
  double Luong;
  Scanner scan = new Scanner(System.in);

  public Employee() {
    
  }

  public Employee(String Ho_va_ten, String Goi_tinh, String Que_quan, String Chuc_vu, double Luong) {
    this.Ho_va_ten = Ho_va_ten;
    this.Goi_tinh = Goi_tinh;
    this.Que_quan = Que_quan;
    this.Chuc_vu = Chuc_vu;
    this.Luong = Luong;
    
  }

  public String getHo_va_ten() {
    return Ho_va_ten;
  }

  public void setHo_va_ten(String Ho_va_ten) {
    this.Ho_va_ten = Ho_va_ten;
  }

  public String getGoi_tinh() {
    return Goi_tinh;
  }

  public void setGoi_tinh(String Goi_tinh) {
    this.Goi_tinh = Goi_tinh;
  }

  public String getQue_quan() {
    return Que_quan;
  }

  public void setQue_quan(String Que_quan) {
    this.Que_quan = Que_quan;
  }

  public String getChuc_vu() {
    return Chuc_vu;
  }

  public void setChuc_vu(String Chuc_vu) {
    this.Chuc_vu = Chuc_vu;
  }

  public double getLuong() {
    return Luong;
  }

  public void setLuong(double Luong) {
    this.Luong = Luong;
  }

  public Scanner getScan() {
    return scan;
  }

  public void setScan(Scanner scan) {
    this.scan = scan;
  }
public void nhap(){
 System.out.println();
    System.out.println("Nhap ho va ten: ");
    Ho_va_ten = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap gioi tinh");
    Goi_tinh = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap que quan;");
    Que_quan = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap chuc vu; ");
    Chuc_vu = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap luong");
    Luong = scan.nextDouble();
    System.out.println();
    
}
public void hien_thi(){
 System.out.println();
     System.out.format("%s : %s ; %s ; %s ; %f ",Ho_va_ten, Goi_tinh ,Que_quan,Chuc_vu,Luong);
}
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!