IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java basic- OOP - căn bản - Tổng hợp ví dụ lập trính hướng đổi tượng trong java - mới bắt đầu với OOP

Java basic- OOP - căn bản - Tổng hợp ví dụ lập trính hướng đổi tượng trong java - mới bắt đầu với OOP

by GokiSoft.com - 20:17 06/07/2021 23,688 Lượt Xem

Bài tập 1:

Tạo class Book có các thuộc tính: Tên sách, tác giả số trang, giá tiền.

-       Tạo 2 constructor (1 có tham số và một không có tham số).

-       Tạo phương thức nhập và hiển thị.

Tạo class BookTest và khai báo hàm main.

-       Tạo 2 đối tượng của lớp Book. Một đối tượng được khởi tạo bằng constructor không có tham số và sau đó gọi hàm nhập.

-       Đối tượng còn lại khởi tạo bằng constructor có tham số.

Gọi phương thức hiển thị của 2 đối tượng này.

 

Bài tập 2:

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hoàng Anh [community,C2010G]

Ngày viết: 23:27 04/07/2021

Bài 1


Book.java
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication4;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Bom1
 */
public class Book {
  String name;
  String author;
  int page;
  double cost;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAuthor() {
    return author;
  }

  public void setAuthor(String author) {
    this.author = author;
  }

  public int getPage() {
    return page;
  }

  public void setPage(int page) {
    this.page = page;
  }

  public double getCost() {
    return cost;
  }

  public void setCost(double cost) {
    this.cost = cost;
  }
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhập tên sách: ");
    name = input.nextLine();
    System.out.println("Nhập tên tác giả: ");
    author = input.nextLine();
    System.out.println("Nhập số trang: ");
    page = input.nextInt();
    System.out.println("Nhập giá sách: ");
    cost = input.nextDouble();
  }
  public void display(){
    System.out.format("\nTên sách: %s\n Tên tác giả: %s\n Số trang: %d\n Giá sách: %f", name,author,page,cost);
  }
}


BookTest.java
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication4;

/**
 *
 * @author Bom1
 */
public class BookTest {
  public static void main(String[] args) {
    Book book = new Book();
    book.input();
    book.display();
    
    Book book1 = new Book();
    book1.setName("300 bài code thiếu nhi");
    book1.setAuthor("Bờm");
    book1.setPage(100);
    book1.setCost(200.000);
    book1.display();
  }
}


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 14:30 29/01/2021


#ProductMenu.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.lesson04;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class ProductMenu {

  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Product> produceList = new ArrayList<>();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choose, n;

    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      switch (choose) {
        case 1:
          System.out.println("Nhap so phan tu can them N: ");
          n = Integer.parseInt(scan.nextLine());

//          Product product = new Product(); Khai bao sai
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            Product product = new Product();
            product.input();

            produceList.add(product);
          }
          break;
        case 2:
          for (int i = 0; i < produceList.size(); i++) {
            produceList.get(i).display();
          }
          break;
        case 3:
          //Sap xep
          Collections.sort(produceList, new Comparator<Product>() {
            @Override
            public int compare(Product o1, Product o2) {
              if(o1.getPrice() < o2.getPrice()) {
                return 1;
              }
              return -1;
            }
          });
          
          for (int i = 0; i < produceList.size(); i++) {
            produceList.get(i).display();
          }
          break;
        case 4:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while (choose != 4);

  }

  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap N san pham");
    System.out.println("2. Hien thi danh sach san pham");
    System.out.println("3. Sap xep");
    System.out.println("4. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }
}


#Product.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.lesson04;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Product {
  String name, manufacturerName;
  float price;

  public Product() {
  }

  public Product(String name, String manufacturerName, float price) {
    this.name = name;
    this.manufacturerName = manufacturerName;
    this.price = price;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getManufacturerName() {
    return manufacturerName;
  }

  public void setManufacturerName(String manufacturerName) {
    this.manufacturerName = manufacturerName;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(float price) {
    this.price = price;
  }

  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ten: ");
    name = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap NSX: ");
    manufacturerName = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap gia: ");
    price = Float.parseFloat(scan.nextLine());
  }
  
  public void display() {
//    System.out.println(this);
//    String str = toString();
//    System.out.println(str);
//    System.out.println(toString());
//    System.out.println("Product{" + "name=" + name + ", manufacturerName=" + manufacturerName + ", price=" + price + '}');
    System.out.println("Name: " + name + ", manufacturerName: " + manufacturerName + ", price: " + price);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Product{" + "name=" + name + ", manufacturerName=" + manufacturerName + ", price=" + price + '}';
  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 11:00 26/01/2021

Book.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package buoi.pkg2;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Book{

  public String ten_sach;
  public String tac_gia;
  public int so_trang;
  public float gia_tien;

  

  Book() {
  }

  Book(String a, String tacg, int i, float d) {
    ten_sach = a;
  tac_gia = tacg;
  so_trang = i;
  gia_tien = d;
  
  System.out.println("Ten sach: "+ten_sach);
    System.out.println("Ten tac gia: "+tac_gia);
    System.out.println("So trang: "+so_trang);
    System.out.println("Giatien: "+gia_tien);
  }

  public void khongcothamso() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("nhap ten sach: ");
    ten_sach = scan.nextLine();
    System.out.print("nhap ten tac gia: ");
    tac_gia = scan.nextLine();
    System.out.print("nhap so trang: ");
    so_trang = scan.nextInt();
    System.out.print("nhap gia tien: ");
    gia_tien = scan.nextFloat();
    System.out.println();
    System.out.println("Ten sach: "+ten_sach);
    System.out.println("Ten tac gia: "+tac_gia);
    System.out.println("So trang: "+so_trang);
    System.out.println("Giatien: "+gia_tien);
  }
  

}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 10:59 26/01/2021

main


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package buoi.pkg2;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class book_test {
  public static void main(String[] args) {
  Book book = new Book();
  book.khongcothamso();
  System.out.println();
  Book book1 = new Book("abcd","tac gia 1",12, (float) 14.000);
  
  }
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 16:48 25/01/2021


#Book.class
package javalesson3.Book;

import java.util.Scanner;

public class Book {
  
  public String name;
  public String author;
  public int num;
  public double price;
  
  public Book() {
    
  }
  
  public Book(String name, String author, int num, double price) {
  
    this.name = name;
    this.author = author;
    this.num = num;
    this.price = price;
    
  }
  
  public void input() {
    
    Scanner r = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Name: ");
    this.name = r.nextLine();
    System.out.println("Author: ");
    this.author = r.nextLine();
    System.out.println("Num: ");
    this.num = r.nextInt();
    System.out.println("Price: ");
    this.price = r.nextDouble();
    
  }
  
  public void output() {
    
    System.out.println("Name: " + name);
    System.out.println("Author: " + author);
    System.out.println("Num: " + num);
    System.out.println("Price: " + price);
    
  }
    
}
#Test.class
package javalesson3.Book;

import java.util.Scanner;

public class Test {

  public static void main(String[] args) {
    
    Scanner r = new Scanner(System.in);
    
    Book book1 = new Book("The Miserable", "Victor Hugo", 1521, 15.234);
    
    Book book2 = new Book();
    book2.input();
    
    book1.output();
    book2.output();

  }

}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!