IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- OOP - Chu vi và diện hình hình tròn & hình chữ nhật

Java Basic- OOP - Chu vi và diện hình hình tròn & hình chữ nhật

by GokiSoft.com - 19:59 03/08/2021 27,211 Lượt Xem

Xây dựng chương trình gồm các chức năng sau

1. Tạo lớp Circle gồm thuộc tính bán kinh và các phương thức sau

- Trả về số PI

- Nhập thông tin bán kính

- Tính chu vi hình tròn - Ko tham sô - trả về chu vi hình tròn đó

- Tính diện tích hình tròn - ko tham số - trả về diện tích hình tròn đó

2. Tạo lớp hình chữ nhật

Gồm 2 thuộc tính chiều dai và chiều rộng

Gồm các phương thức

- Nhập thông tin chiều dài và chiều rộng

- Tính chu vi

Tính diện tích

3. Xây dựng menu chương trình như sau

1. Nhập thông tin hình tròn

2. Tính chu vi hình tròn

3. Tính diện tích hình tròn

4. Nhập thông tin hcn

5. Tính chu vi hcn

6. Tính diện tích hcn

7. Thoát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Chu Quốc Việt [community,C2010L]

Ngày viết: 22:01 03/08/2021


#Circle.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.mycompany.exam;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Circle extends GeometricObject {
  double radius;
  double Diameter;
  final float PI=3.14f;
  public Circle() {
  }

  public Circle(double radius) {
    this.radius = radius;
  }

  public double getRadius() {
    return radius;
  }

  public void setRadius(double radius) {
    this.radius = radius;
  }

  public double getDiameter() {
    return Diameter;
  }
  
  
  
  @Override
  double getArea(){
    return radius*radius*PI ;
  }

  @Override
  double getPerimeter() {
    return Diameter*PI;
  }
  @Override
  public void input(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Radius :");
    radius = scan.nextDouble();
    System.out.println("Diameter :");
    Diameter = scan.nextDouble();
  }

  
  
}


#GeometricObject.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.mycompany.exam;

import java.util.Date;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public abstract class GeometricObject {

  String color;
  boolean filled;
  java.util.Date dateCreate;

  public GeometricObject() {
  }

  public GeometricObject(String color, boolean filled, Date dateCreate) {
    this.color = color;
    this.filled = filled;
    this.dateCreate = dateCreate;
  }

  public String getColor() {
    return color;
  }

  public void setColor(String color) {
    this.color = color;
  }

  public boolean isFilled() {
    return filled;
  }

  public void setFilled(boolean filled) {
    this.filled = filled;
  }

  public Date getDateCreate() {
    return dateCreate;
  }

  public void setDateCreate(Date dateCreate) {
    this.dateCreate = dateCreate;
  }

   abstract double getArea() ;
   abstract double getPerimeter();
   public void input(){
     Scanner scan = new Scanner(System.in);
     System.out.println("Nhap Color");
     color = scan.nextLine();
     System.out.println("Nhap Filled");
     filled = scan.nextBoolean();

   }
   

  void input(Scanner in) {
    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
  }
}


#Rectangle.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.mycompany.exam;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Rectangle extends GeometricObject{
  double width,height;

  public Rectangle() {
  }

  public Rectangle(double width, double height) {
    this.width = width;
    this.height = height;
  }

  public double getWidth() {
    return width;
  }

  public void setWidth(double width) {
    this.width = width;
  }

  public double getHeight() {
    return height;
  }

  public void setHeight(double height) {
    this.height = height;
  }
  
  @Override
  double getArea() {
    return width*height;
  }

  @Override
  double getPerimeter() {
    return 2*(width+height);
  }
  @Override
  public void input(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Width");
    width = scan.nextDouble();
    System.out.println("Height");
    height = scan.nextDouble();
  }

  
  
}


#Tesst.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.mycompany.exam;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Tesst {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Circle circle = new Circle();
    Rectangle rectangle = new Rectangle();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choice;
    do {
      showmenu();
      choice = scan.nextInt();
      switch (choice) {
        case 1:
          circle.input();
          break;
        case 2:
          System.out.println("Chu Vi" + circle.getArea());
          break;
        case 3:
          System.out.println("Dien tich" + circle.getPerimeter());
          break;
        case 4:
          rectangle.input();
          break;
        case 5:
          System.out.println("Chu vi hcn :" + rectangle.getArea());
          break;
        case 6:
          System.out.println("dien tich hcn :" + rectangle.getPerimeter());
          break;
        case 7:
          System.out.println("Thoat !!!!");
          break;
        default:
           System.out.println("Vui Long nhap lai!!");
              break;
      }

    } while (choice != 7);

  }

  static void showmenu() {
    System.out.println("1: Nhap thong tin hinh tron");
    System.out.println("2: Tinh chu vi hinh tron");
    System.out.println("3: Tinh dien tich hinh tron");
    System.out.println("4: Nhap thong tin hinh chu nhat");
    System.out.println("5: Tinh chu vi hinh chu nhat ");
    System.out.println("6: Tinh dien tich hinh chu nhat");
    System.out.println("7: Thoat");
  }
}


Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 21:33 03/08/2021


#Calcu.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BT985;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Calcu {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    int choose;
    Circle circle = new Circle();
    Rectangle rectangle = new Rectangle();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    do {      
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
      
      switch(choose){
        case 1:
          circle.input();
          break;
        case 2:
          circle.Chuvihinhtron();
          break;
        case 3:
          circle.Dientichhinhtron();
          break;
        case 4:
          rectangle.inputCN();
          break;
        case 5:
          rectangle.ChuViHCN();
          break;
        case 6:
          rectangle.DienTichHCN();
          break;
        case 7:
          System.out.println("Thoat chuong trinh...");
          break;
         default:
           System.out.println("Chon sai!!!");
           break;
      }
      
    } while (choose !=7 );
  }
  
  static void showMenu(){
    System.out.println("1.Nhap thong tin hinh tron");
    System.out.println("2.Tinh chu vi hinh tron");
    System.out.println("3.Tinh dien tich hinh tron");
    System.out.println("4.Nhap thong tin HCN");
    System.out.println("5.Tinh chu vi hinh HCN");
    System.out.println("6.Tinh dien tich hinh HCN");
    System.out.println("7.thoat");
    System.out.println("Chon: ");
    
  }
}


#Circle.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BT985;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Circle {

  double BanKinh;

  public Circle() {
  }

  public double getBanKinh() {
    return BanKinh;
  }

  public void setBanKinh(double BanKinh) {
    this.BanKinh = BanKinh;
  }
  
  public void input(){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ban kinh: ");
    BanKinh = sc.nextInt();
  }
  
  double Chuvihinhtron(){
    double Chuvihinhtron = BanKinh * 2 * Math.PI;
    System.out.printf("Chu Vi Hinh Tron = %f \n", Chuvihinhtron );
    return Chuvihinhtron;
    
  }
  
  double Dientichhinhtron(){
    double Dientichhinhtron = BanKinh * BanKinh * Math.PI;
     System.out.printf("Dien tich hinh tron = %f \n", Dientichhinhtron );
    return Dientichhinhtron;
  }
  
  
}


#Rectangle.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BT985;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Rectangle {
  double height,width;

  public Rectangle() {
  }

  public double getHeight() {
    return height;
  }

  public void setHeight(double height) {
    this.height = height;
  }

  public double getWidth() {
    return width;
  }

  public void setWidth(double width) {
    this.width = width;
  }
  
  public void inputCN(){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap chieu dai:");
    height = Double.parseDouble(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhap chieu rong:");
    width = Double.parseDouble(sc.nextLine()); 
  }
  
  double ChuViHCN(){
    double ChuViHCN = (width + height)*2;;
     System.out.printf("Chu Vi HCN = %f \n", ChuViHCN );
    return ChuViHCN;
    
  }
  
  double DienTichHCN(){
    double DienTichHCN = width * height;
      System.out.printf("Dien Tich HCN = %f \n", DienTichHCN );
    return DienTichHCN ;
  }
}


cuonglee [C1907L]

Ngày viết: 22:36 02/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package TinhToanHinh;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    HinhTron htron = new HinhTron();
    HinhChuNhat hcn =new HinhChuNhat();
    
    int choose;
   do{
    show();
    choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
     
     switch(choose){
      case 1:
        htron.nhap();
        break;
      case 2:
        htron.ChuVi();
        break;
      case 3:
        htron.DienTich();
        break;
      case 4:
         hcn.nhap();
         break;
      case 5:
        hcn.ChuViHcn();
        break;
      case 6:
        hcn.DienTichHcn();
        break;
      case 7:
        System.out.println("Thoat");
        break;
        
        
     
   }
   }while(choose != 7);
    
  }
  public static void show(){
        System.out.println("--------------Menu-------------");
		System.out.println("1. Nhap thong tin hinh tron.");
		System.out.println("2. tinh chu vi hinh tron.");
		System.out.println("3. tinh dien tich hinh tron.");
        System.out.println("4. Nhap thong tin hinh chu nhat.");
		System.out.println("5. tinh chu vi hinh chu nhat.");
		System.out.println("6. tinh dien tich hinh chu nhat.");
        System.out.println("7. Thoat.");
		System.out.println("-------------------------------");
  }

  
}


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package TinhToanHinh;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class HinhTron {
  float PI = 3.14f;
  float r,cv,dt;
  
  public void nhap(){
    Scanner add = new Scanner(System.in);
    System.out.println("nhap ban kinh");
    r = add.nextFloat();
  }
  public void ChuVi(){
    System.out.println("chu vi cua hinh tron la: ");
    cv = 2*r*PI;
    System.out.println(cv);
  }
  public void DienTich(){
    System.out.println("dien tich cua hinh tron la: ");
    dt = PI * r*r;
    System.out.println(dt);
  }
}


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package TinhToanHinh;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class HinhChuNhat {
  int a,b;
  int P,S;
  public void nhap(){
    Scanner add = new Scanner(System.in);
    System.out.println("nhap chieu dai :");
    a = add.nextInt();
    System.out.println("nhap chieu rong :");
    b = add.nextInt();
  }
  public void ChuViHcn(){
    System.out.println("chu vi cua hinh chu nhat la: ");
    P =(a+b)*2;
    System.out.println(P);
  }
  public void DienTichHcn(){
    System.out.println("dien tich cua hinh chu nhat la: ");
    S = a*b;
    System.out.println(S);
  }
}


Phạm Kim Anh [JavaFree]

Ngày viết: 20:27 21/03/2020package quanlyhinhhoc;

import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		//tao doi tuong hinh tron
		Circle c = new Circle();
		
		//tao doi tuong hinh chu nhat
		Rectangle r = new Rectangle();
		
		int choose;
		boolean exit = false;
		do {
			menu();
			System.out.println("Moi ban nhap vao lua chon: ");
			choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
			
			switch(choose) {
			case 1:
				c.nhap();
				break;
			case 2:
				System.out.println("Chu vi hinh tron = " + c.chuViHT());
				break;
			case 3:
				System.out.println("Dien tich hinh tron = "+c.dienTichHT());
				break;
			case 4:
				r.nhap();
				break;
			case 5:
				System.out.println("Chu vi HCN = "+r.chuViHCN());
				break;
			case 6:
				System.out.println("Dien tich HCN = "+r.dienTichHCN());
				break;
			case 7:
				System.out.println("Cam on da su dung! Tam biet!!!");
				exit = true;
				break;
			default:
				System.out.println("Moi ban nhap lua chon!");
				break;
			}
		}while(choose != 7);
	}
	
	static void menu() {
		System.out.println("=====================================");
		System.out.println("1. Nhap thong tin hinh tron.");
		System.out.println("2. Tinh chu vi hinh tron.");
		System.out.println("3. Tinh dien tich hinh tron.");
		System.out.println("4. Nhap thong tin hinh chu nhat.");
		System.out.println("5. Tinh chu vi hinh chu nhat.");
		System.out.println("6. Tinh dien tich hinh chu nhat.");
		System.out.println("7. Thoat.");
		System.out.println("=====================================");
	}
}package quanlyhinhhoc;

import java.util.Scanner;

public class Circle {

	float banKinh;
	
	public Circle() {
		// TODO Auto-generated constructor stub
	}

	/**
	 * @param banKinh
	 */
	public Circle(float banKinh) {
		super();
		this.banKinh = banKinh;
	}

	public float getBanKinh() {
		return banKinh;
	}

	public void setBanKinh(float banKinh) {
		this.banKinh = banKinh;
	}
	//tra ve so PI
	static double PI() {
		return Math.PI;
	}
	
	public void nhap() {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Moi ban nhap ban kinh hinh tron: ");
		banKinh = Float.parseFloat(sc.nextLine());
		
	}
	
	//tinh chu vi hinh tron
	double chuViHT() {
		return 2*getBanKinh()*PI();
	}
	
	//tinh dien tich hinh tron
	double dienTichHT() {
		return PI()*getBanKinh()*getBanKinh();
	}
	
}package quanlyhinhhoc;

import java.util.Scanner;

public class Rectangle {

	float chieuDai;
	float chieuRong;
	
	public Rectangle() {
		// TODO Auto-generated constructor stub
	}

	/**
	 * @param chieuDai
	 * @param chieuRong
	 */
	public Rectangle(float chieuDai, float chieuRong) {
		super();
		this.chieuDai = chieuDai;
		this.chieuRong = chieuRong;
	}

	public float getChieuDai() {
		return chieuDai;
	}

	public void setChieuDai(float chieuDai) {
		this.chieuDai = chieuDai;
	}

	public float getChieuRong() {
		return chieuRong;
	}

	public void setChieuRong(float chieuRong) {
		this.chieuRong = chieuRong;
	}
	
	public void nhap() {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Moi ban nhap chieu dai hinh chu nhat: ");
		chieuDai = Float.parseFloat(sc.nextLine());
		
		System.out.println("Moi ban nhap chieu rong hinh chu nhat: ");
		chieuRong = Float.parseFloat(sc.nextLine());
		
	}
	
	double chuViHCN() {
		return 2*(getChieuDai() + getChieuRong());
	}
	
	double dienTichHCN() {
		return getChieuDai()*getChieuRong();
	}
}package quanlyhinhhoc;

import java.util.Scanner;

public class Rectangle {

	float chieuDai;
	float chieuRong;
	
	public Rectangle() {
		// TODO Auto-generated constructor stub
	}

	/**
	 * @param chieuDai
	 * @param chieuRong
	 */
	public Rectangle(float chieuDai, float chieuRong) {
		super();
		this.chieuDai = chieuDai;
		this.chieuRong = chieuRong;
	}

	public float getChieuDai() {
		return chieuDai;
	}

	public void setChieuDai(float chieuDai) {
		this.chieuDai = chieuDai;
	}

	public float getChieuRong() {
		return chieuRong;
	}

	public void setChieuRong(float chieuRong) {
		this.chieuRong = chieuRong;
	}
	
	public void nhap() {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Moi ban nhap chieu dai hinh chu nhat: ");
		chieuDai = Float.parseFloat(sc.nextLine());
		
		System.out.println("Moi ban nhap chieu rong hinh chu nhat: ");
		chieuRong = Float.parseFloat(sc.nextLine());
		
	}
	
	double chuViHCN() {
		return 2*(getChieuDai() + getChieuRong());
	}
	
	double dienTichHCN() {
		return getChieuDai()*getChieuRong();
	}
}


package quanlyhinhhoc;

import java.util.Scanner;

public class Circle {

	float banKinh;
	
	public Circle() {
		// TODO Auto-generated constructor stub
	}

	/**
	 * @param banKinh
	 */
	public Circle(float banKinh) {
		super();
		this.banKinh = banKinh;
	}

	public float getBanKinh() {
		return banKinh;
	}

	public void setBanKinh(float banKinh) {
		this.banKinh = banKinh;
	}
	//tra ve so PI
	static double PI() {
		return Math.PI;
	}
	
	public void nhap() {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Moi ban nhap ban kinh hinh tron: ");
		banKinh = Float.parseFloat(sc.nextLine());
		
	}
	
	//tinh chu vi hinh tron
	double chuViHT() {
		return 2*getBanKinh()*PI();
	}
	
	//tinh dien tich hinh tron
	double dienTichHT() {
		return PI()*getBanKinh()*getBanKinh();
	}
	
}package quanlyhinhhoc;

import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		//tao doi tuong hinh tron
		Circle c = new Circle();
		
		//tao doi tuong hinh chu nhat
		Rectangle r = new Rectangle();
		
		int choose;
		boolean exit = false;
		do {
			menu();
			System.out.println("Moi ban nhap vao lua chon: ");
			choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
			
			switch(choose) {
			case 1:
				c.nhap();
				break;
			case 2:
				System.out.println("Chu vi hinh tron = " + c.chuViHT());
				break;
			case 3:
				System.out.println("Dien tich hinh tron = "+c.dienTichHT());
				break;
			case 4:
				r.nhap();
				break;
			case 5:
				System.out.println("Chu vi HCN = "+r.chuViHCN());
				break;
			case 6:
				System.out.println("Dien tich HCN = "+r.dienTichHCN());
				break;
			case 7:
				System.out.println("Cam on da su dung! Tam biet!!!");
				exit = true;
				break;
			default:
				System.out.println("Moi ban nhap lua chon!");
				break;
			}
		}while(choose != 7);
	}
	
	static void menu() {
		System.out.println("=====================================");
		System.out.println("1. Nhap thong tin hinh tron.");
		System.out.println("2. Tinh chu vi hinh tron.");
		System.out.println("3. Tinh dien tich hinh tron.");
		System.out.println("4. Nhap thong tin hinh chu nhat.");
		System.out.println("5. Tinh chu vi hinh chu nhat.");
		System.out.println("6. Tinh dien tich hinh chu nhat.");
		System.out.println("7. Thoat.");
		System.out.println("=====================================");
	}
}


Phạm Kim Anh [JavaFree]

Ngày viết: 20:27 21/03/2020package quanlyhinhhoc;

import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		//tao doi tuong hinh tron
		Circle c = new Circle();
		
		//tao doi tuong hinh chu nhat
		Rectangle r = new Rectangle();
		
		int choose;
		boolean exit = false;
		do {
			menu();
			System.out.println("Moi ban nhap vao lua chon: ");
			choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
			
			switch(choose) {
			case 1:
				c.nhap();
				break;
			case 2:
				System.out.println("Chu vi hinh tron = " + c.chuViHT());
				break;
			case 3:
				System.out.println("Dien tich hinh tron = "+c.dienTichHT());
				break;
			case 4:
				r.nhap();
				break;
			case 5:
				System.out.println("Chu vi HCN = "+r.chuViHCN());
				break;
			case 6:
				System.out.println("Dien tich HCN = "+r.dienTichHCN());
				break;
			case 7:
				System.out.println("Cam on da su dung! Tam biet!!!");
				exit = true;
				break;
			default:
				System.out.println("Moi ban nhap lua chon!");
				break;
			}
		}while(choose != 7);
	}
	
	static void menu() {
		System.out.println("=====================================");
		System.out.println("1. Nhap thong tin hinh tron.");
		System.out.println("2. Tinh chu vi hinh tron.");
		System.out.println("3. Tinh dien tich hinh tron.");
		System.out.println("4. Nhap thong tin hinh chu nhat.");
		System.out.println("5. Tinh chu vi hinh chu nhat.");
		System.out.println("6. Tinh dien tich hinh chu nhat.");
		System.out.println("7. Thoat.");
		System.out.println("=====================================");
	}
}package quanlyhinhhoc;

import java.util.Scanner;

public class Circle {

	float banKinh;
	
	public Circle() {
		// TODO Auto-generated constructor stub
	}

	/**
	 * @param banKinh
	 */
	public Circle(float banKinh) {
		super();
		this.banKinh = banKinh;
	}

	public float getBanKinh() {
		return banKinh;
	}

	public void setBanKinh(float banKinh) {
		this.banKinh = banKinh;
	}
	//tra ve so PI
	static double PI() {
		return Math.PI;
	}
	
	public void nhap() {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Moi ban nhap ban kinh hinh tron: ");
		banKinh = Float.parseFloat(sc.nextLine());
		
	}
	
	//tinh chu vi hinh tron
	double chuViHT() {
		return 2*getBanKinh()*PI();
	}
	
	//tinh dien tich hinh tron
	double dienTichHT() {
		return PI()*getBanKinh()*getBanKinh();
	}
	
}package quanlyhinhhoc;

import java.util.Scanner;

public class Rectangle {

	float chieuDai;
	float chieuRong;
	
	public Rectangle() {
		// TODO Auto-generated constructor stub
	}

	/**
	 * @param chieuDai
	 * @param chieuRong
	 */
	public Rectangle(float chieuDai, float chieuRong) {
		super();
		this.chieuDai = chieuDai;
		this.chieuRong = chieuRong;
	}

	public float getChieuDai() {
		return chieuDai;
	}

	public void setChieuDai(float chieuDai) {
		this.chieuDai = chieuDai;
	}

	public float getChieuRong() {
		return chieuRong;
	}

	public void setChieuRong(float chieuRong) {
		this.chieuRong = chieuRong;
	}
	
	public void nhap() {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Moi ban nhap chieu dai hinh chu nhat: ");
		chieuDai = Float.parseFloat(sc.nextLine());
		
		System.out.println("Moi ban nhap chieu rong hinh chu nhat: ");
		chieuRong = Float.parseFloat(sc.nextLine());
		
	}
	
	double chuViHCN() {
		return 2*(getChieuDai() + getChieuRong());
	}
	
	double dienTichHCN() {
		return getChieuDai()*getChieuRong();
	}
}package quanlyhinhhoc;

import java.util.Scanner;

public class Rectangle {

	float chieuDai;
	float chieuRong;
	
	public Rectangle() {
		// TODO Auto-generated constructor stub
	}

	/**
	 * @param chieuDai
	 * @param chieuRong
	 */
	public Rectangle(float chieuDai, float chieuRong) {
		super();
		this.chieuDai = chieuDai;
		this.chieuRong = chieuRong;
	}

	public float getChieuDai() {
		return chieuDai;
	}

	public void setChieuDai(float chieuDai) {
		this.chieuDai = chieuDai;
	}

	public float getChieuRong() {
		return chieuRong;
	}

	public void setChieuRong(float chieuRong) {
		this.chieuRong = chieuRong;
	}
	
	public void nhap() {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Moi ban nhap chieu dai hinh chu nhat: ");
		chieuDai = Float.parseFloat(sc.nextLine());
		
		System.out.println("Moi ban nhap chieu rong hinh chu nhat: ");
		chieuRong = Float.parseFloat(sc.nextLine());
		
	}
	
	double chuViHCN() {
		return 2*(getChieuDai() + getChieuRong());
	}
	
	double dienTichHCN() {
		return getChieuDai()*getChieuRong();
	}
}


package quanlyhinhhoc;

import java.util.Scanner;

public class Circle {

	float banKinh;
	
	public Circle() {
		// TODO Auto-generated constructor stub
	}

	/**
	 * @param banKinh
	 */
	public Circle(float banKinh) {
		super();
		this.banKinh = banKinh;
	}

	public float getBanKinh() {
		return banKinh;
	}

	public void setBanKinh(float banKinh) {
		this.banKinh = banKinh;
	}
	//tra ve so PI
	static double PI() {
		return Math.PI;
	}
	
	public void nhap() {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Moi ban nhap ban kinh hinh tron: ");
		banKinh = Float.parseFloat(sc.nextLine());
		
	}
	
	//tinh chu vi hinh tron
	double chuViHT() {
		return 2*getBanKinh()*PI();
	}
	
	//tinh dien tich hinh tron
	double dienTichHT() {
		return PI()*getBanKinh()*getBanKinh();
	}
	
}package quanlyhinhhoc;

import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		//tao doi tuong hinh tron
		Circle c = new Circle();
		
		//tao doi tuong hinh chu nhat
		Rectangle r = new Rectangle();
		
		int choose;
		boolean exit = false;
		do {
			menu();
			System.out.println("Moi ban nhap vao lua chon: ");
			choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
			
			switch(choose) {
			case 1:
				c.nhap();
				break;
			case 2:
				System.out.println("Chu vi hinh tron = " + c.chuViHT());
				break;
			case 3:
				System.out.println("Dien tich hinh tron = "+c.dienTichHT());
				break;
			case 4:
				r.nhap();
				break;
			case 5:
				System.out.println("Chu vi HCN = "+r.chuViHCN());
				break;
			case 6:
				System.out.println("Dien tich HCN = "+r.dienTichHCN());
				break;
			case 7:
				System.out.println("Cam on da su dung! Tam biet!!!");
				exit = true;
				break;
			default:
				System.out.println("Moi ban nhap lua chon!");
				break;
			}
		}while(choose != 7);
	}
	
	static void menu() {
		System.out.println("=====================================");
		System.out.println("1. Nhap thong tin hinh tron.");
		System.out.println("2. Tinh chu vi hinh tron.");
		System.out.println("3. Tinh dien tich hinh tron.");
		System.out.println("4. Nhap thong tin hinh chu nhat.");
		System.out.println("5. Tinh chu vi hinh chu nhat.");
		System.out.println("6. Tinh dien tich hinh chu nhat.");
		System.out.println("7. Thoat.");
		System.out.println("=====================================");
	}
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!