IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- OOP - Interface - Hình chữ nhật trong java

Java Basic- OOP - Interface - Hình chữ nhật trong java

by GokiSoft.com - 19:58 03/08/2021 7,063 Lượt Xem

Bài tập

------------------ Bài tập kế thừa - interface -------------------------

Câu 1 . Xây dựng một interface có tên là HCNInterface (được đặt trong gói HCNPackage) chứa một số phương thức sau:


- Phương thức dientichHCN() dùng để tính diện tích hình chữ nhật.


- Phương thức getChieuDai() và getChieuRong() dùng để lấy giá trị chiều dài và chiều rộng của của hình chữ nhật.


- Phương thức setDaiRong(cd, cr) dùng để cập nhật giá trị cd, cr cho hai cạnh của hình chữ nhật.


Câu 2. Sử dụng interface HCNInterface trên để xây dựng lớp Hinhchunhat chứa hai thuộc tính là: chieudai, chieurong và các phương thức dientichHCN(), getChieuDai(), getChieuRong(), setDaiRong(cd,cr) đã khai báo trong Interface HCNInterface trên? 


Câu 3. Xây dựng lớp HCNTest thừa kế lớp Hinhchunhat chứa phương thức main thực hiện các công việc sau:


a. Khai báo một mảng chứa n hình chữ nhật (với n là số nguyên dương bất kỳ được nhập từ bàn phím). Sau đó nhập chiều dài và chiều rộng cho n hình chữ nhật đó.


b. In ra màn hình thông tin: chiều dài, chiều rộng và diện tích của n hình chữ nhật trên.


c. In ra màn hình thông tin về hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

-----------Ends.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 18:53 05/08/2021


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson13.bt995;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap vao N HCN: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    //Cau 1:
    Hinhchunhat[] hcnList = new Hinhchunhat[n];
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println("Nhap thong tin HCN thu " + (i + 1));
      System.out.println("Nhap chieu dai: ");
      double cd = Double.parseDouble(scan.nextLine());
      System.out.println("Nhap chieu rong: ");
      double cr = Double.parseDouble(scan.nextLine());
      
      hcnList[i] = new Hinhchunhat();
      hcnList[i].setDaiRong(cd, cr);
    }
    
    //Cau 2:
    System.out.println("Thong tin HCN");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println(hcnList[i]);
    }
    
    //Cau 3
    int index = 0;
    double maxDientich = hcnList[0].dientichHCN();
    
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      double currentDt = hcnList[i].dientichHCN();
      
      if(currentDt > maxDientich) {
        index = i;
        maxDientich = currentDt;
      }
    }
    
    System.out.println("Thong tin dien tich max:");
    System.out.println(hcnList[index]);
  }
}


#Hinhchunhat.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson13.bt995;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Hinhchunhat implements HCNInterface{
  double chieudai, chieurong;

  @Override
  public double dientichHCN() {
    return chieudai * chieurong;
  }

  @Override
  public double getChieuDai() {
    return chieudai;
  }

  @Override
  public double getChieuRong() {
    return chieurong;
  }

  @Override
  public void setDaiRong(double cd, double cr) {
    chieudai = cd;
    chieurong = cr;
  }
  
  @Override
  public String toString() {
    return "Chieu dai: " + chieudai + ", chieu rong: " + chieurong + ", dien tich: " + dientichHCN();
  }
}


#HCNInterface.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson13.bt995;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public interface HCNInterface {
  double dientichHCN();
  
  double getChieuDai();
  
  double getChieuRong();
  
  void setDaiRong(double cd, double cr);
}


Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 02:27 05/08/2021


#HCNInterface.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BT995.HCNPackage;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public interface HCNInterface{

  
  double dientichHCN();
  
  double getChieuDai();
  
  double getChieuRong();
  
  void setDaiRong(double cd, double cr);
}


#HCNTest.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BT995.HCNPackage;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class HCNTest {
  static List<Hinhchunhat> HCNList = new ArrayList<>();
  static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  
  public static void main(String args[]) {
    
    int choose;
    
    do {      
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
      
      switch(choose){
        case 1 -> inputData();
        case 2 -> ShowAll();
        case 3 -> ShowMax();
        case 4 -> System.out.println("Thoat chuong trinh");
        default -> System.out.println("Chon sai!!!");
      }
      
    } while (choose != 4);
    
    
    
  }
  
  static void showMenu(){
    System.out.println("1.Khai bao mang chua n hinh chu nhat(Nhap chieu dai, nhap chieu rong)");
    System.out.println("2.In ra man hinh thong tin: Chieu Dai, Chieu rong va dien tich ");
    System.out.println("3.In ra thong tin ve hinh chu nhat co Dien tich lơn nhat");
    System.out.println("4.Thoat chuong trinh...");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  private static void inputData() {
    System.out.println("Nhap n hinh chu nhat muon khoi tao:");
    int n = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Hinhchunhat h = new Hinhchunhat();
      System.out.println("===Nhap so lieu cho HCN thu : "+(i+1));
      h.input();  
      HCNList.add(h);
    }
    
    
    
  }

  private static void ShowAll() {
    for (Hinhchunhat hinhchunhat : HCNList) {
      hinhchunhat.display();
    }
  }

  private static void ShowMax() {
    Collections.sort(HCNList, new Comparator<Hinhchunhat>() {
      @Override
      public int compare(Hinhchunhat o1, Hinhchunhat o2) {
        if(o1.getChieuDai() * o1.getChieuRong() > o2.getChieuDai() * o2.getChieuRong() ){
         return -1;
        } 
        return 1;
      }
    });
    System.out.println("");
    System.out.println("Hinh chu nhat co dien tich lon nhat la " + HCNList.get(0).dientichHCN() );
  }
}


#Hinhchunhat.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BT995.HCNPackage;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Hinhchunhat implements HCNInterface{

  double chieudai,chieurong;
  static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  
  @Override
  public double dientichHCN() {
    double DienTichHCN = chieurong * chieudai;
    return DienTichHCN ;
  }

  @Override
  public double getChieuDai() {
    return chieudai;
  }

  @Override
  public double getChieuRong() {
    return chieurong;
  }
  
  @Override
  public void setDaiRong(double cd, double cr) {
    this.chieudai = cd;
    this.chieurong = cr;
  }
  
  public void input(){
    System.out.println("Chieu dai : ");
      chieudai = sc.nextDouble();
      
    System.out.println("Chieu rong : ");
      chieurong = sc.nextDouble();
  }
  
  @Override
  public String toString() {
    return "Hinhchunhat{" + "chieudai=" + chieudai + ", chieurong=" + chieurong + '}';
  }

  public void display(){
    System.out.println(this);
    System.out.println("Dien tich = " + dientichHCN());
  }
}


Chu Quốc Việt [community,C2010L]

Ngày viết: 22:02 03/08/2021


#HCNInterface.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package HCNPackage;

/**
 *
 * @author quocviet
 */
public interface HCNInterface {

  float dientichHcn();

  float getchieudai();

  float getchieurong();

  void setchieudai();

  void setchieurong();

}


#HCNtest.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package HCNPackage;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author quocviet
 */
public class HCNtest extends Hinhchunhat {

  public static Scanner scan = new Scanner(System.in);

  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Hinhchunhat> hcnList = new ArrayList<>();

    int choice;
    do {
      showMenu();
      choice = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch (choice) {
        case 1:
          inputHCN(hcnList);
          break;
        case 2:
          cdcrHCN(hcnList);
          break;
        case 3:
          showHCN(hcnList);
          break;
        case 4:
          System.out.println("Thoat!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while (choice != 4);
  }

  static void showMenu() {
    System.out.println("1 . Nhap so hinh chu nhat");
    System.out.println("2 . Hien thu thong so hinh chu nhat");
    System.out.println("3 . thong tin ve hinh chu nhat lon nhat");
    System.out.println("4 . Thoat!!");
  }

  static void inputHCN(ArrayList<Hinhchunhat> hcnList) {
    System.out.println("Nhap so luong hinh chu nhat:");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Hinhchunhat hcn = new Hinhchunhat();
      System.out.println("Nhap so lieu cho hcn thu "+ (i + 1) );
      hcn.setchieudai();
      hcn.setchieurong();
      hcn.dientichHcn();
      hcnList.add(hcn);
    }
  }

  static void cdcrHCN(ArrayList<Hinhchunhat> hcnList) {
    for (Hinhchunhat hinhchunhat : hcnList) {
      hinhchunhat.display();
    }
  }

  static void showHCN(ArrayList<Hinhchunhat> hcnList) {

    Collections.sort(hcnList, new Comparator<Hinhchunhat>() {
      @Override
      public int compare(Hinhchunhat o1, Hinhchunhat o2) {
        if (o1.getchieudai() * o1.getchieurong() > o2.getchieudai() * o2.getchieurong()) {
          return -1;
        }
        return 1;

      }
    });
    System.out.println("hinh chu nhat co dien tich lon nhat la :"+ hcnList.get(0).dienTich);
  }
}


#Hinhchunhat.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package HCNPackage;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author quocviet
 */
public class Hinhchunhat implements HCNInterface {
  float chieuDai,chieuRong,dienTich;
  @Override
  public float dientichHcn() {
    dienTich = chieuDai*chieuRong;
    return dienTich;
  }

  @Override
  public float getchieudai() {
    return chieuDai;
  }

  @Override
  public float getchieurong() {
    return chieuRong;
  }

  @Override
  public void setchieudai() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap chieu dai :");
    chieuDai = Float.parseFloat(scan.nextLine());
  }

  @Override
  public void setchieurong() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int i = 0;
    System.out.println("Nhap chieu rong :");
    chieuRong = Float.parseFloat(scan.nextLine());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "chieuDai=" + chieuDai + ", chieuRong=" + chieuRong + ", dienTich=" + dienTich ;
  }
  public void display(){
    System.out.println(this);
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:13 25/02/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package KeThuaInterFace;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class HinhChuNhat implements IHinhChuNhat {
  public float ChieuDai;
  public float ChieuRong;
  public float DienTich;

  @Override
  public float dientichHCN() {
    DienTich = ChieuDai*ChieuRong;
    return DienTich;
  }

  @Override
  public float getChieuDai() {
    return ChieuDai;
  }

  @Override
  public float getChieuRong() {
    return ChieuRong;
  }

  @Override
  public void setChieuDai() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap chieu Dai: ");
    ChieuDai = Float.parseFloat(scan.nextLine());
  }

  @Override
  public void setChieuRong() {
     Scanner scan = new Scanner(System.in);
     System.out.println("Nhap chieu Rong: ");
    ChieuRong = Float.parseFloat(scan.nextLine());
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:13 25/02/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package KeThuaInterFace;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public interface IHinhChuNhat {
  
  
  float dientichHCN();
  
  float getChieuDai();
  
  float getChieuRong();
  
  void setChieuDai();
  
  void setChieuRong();
  

}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!