IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- OOP - quản lý sách trong java

Java Basic- OOP - quản lý sách trong java

by GokiSoft.com - 10:28 28/07/2021 28,447 Lượt Xem

Cài đặt lớp Book gồm các thuộc tính:

private String bookName;

private String bookAuthor;

private String producer;

private int yearPublishing;

private float price;

 

Cài đặt 2 constructors, các phương thức set/get cho các thuộc tính của lớp.

Cài đặt 2 phương thức input() và display để nhập và hiển thị các thuộc tính của lớp.

 

Cài đặt lớp AptechBook kế thừa lớp Book và bổ sung thêm vào thuộc tính:

private String language;

private int semester;

 

Cài đặt 2 constructor trong đó sử dụng super để gọi đến constructor của lớp cha.

Cài đặt các phương thức get/set cho các thuộc tính bổ sung

Override các phương thức input() và display().

 

Cài đặt lớp Test trong đó tạo menu và thực hiện theo các chức năng của menu:

1.    Nhập thông tin n cuốn sách của Aptech

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo năm xuất bản và hiển thị

4.    Tìm kiếm theo tên sách

5.    Tìm kiếm theo tên tác giả

6.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 15:25 07/07/2021#MAIN

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Quanly;

import static java.lang.System.exit;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author vuive
 */
public class main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    AptechBook Aptech[] = null;
    int n = 0;
    int choose;
    do {
      System.out.println("Menu");
      System.out.println("1. Nhap thong tin sach.");
      System.out.println("2. Hien thi sach.");
      System.out.println("3. Sap xep thong tin giam dan theo nam xuat ban.");
      System.out.println("4. Tim kiem theo ten sach.");
      System.out.println("5. Tim kiem theo ten tac gia");
      System.out.println("6. Thoat");
      choose = input.nextInt();
      input.nextLine();
      switch (choose) {
        case 1:

          System.out.println("So luong sach muon them vao: ");
          n = input.nextInt();
          Aptech = new AptechBook[n];
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.format("Nhap thong tin sach %d \n", i+1);
            Aptech[i] = new AptechBook();
            Aptech[i].input();
          }
          break;
        case 2:
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.format("Thong tin sach thu %d \n", i+1);
            Aptech[i].display();
          }
          break;
        case 3:
          AptechBook temp = Aptech[0];
          System.out.println("Sap xep theo nam xuat ban: ");
          for(int i =0; i<n-1;i++){
            for(int j=1;j<n;j++){
              if(Aptech[i].getYearPublishing()<Aptech[j].getYearPublishing()){
                temp = Aptech[j];
                Aptech[j]=Aptech[i];
                Aptech[i]=temp;
              }
              
            }
          }
          for(int i=0;i<n;i++){
            System.out.format("Sach so %d \n", i+1);
            Aptech[i].display();
          }
          break;
        case 4:
          System.out.println("Nhap ten sach can tim: ");

          String s = input.nextLine();
          for(int i = 0; i<n;i++){
            if(s.equals(Aptech[i].getBookName())){
              Aptech[i].display();
            }else{
              System.out.format("Ten %s khong trung khop! Sach %d \n", s,i);
            }
          }
          break;
        case 5:
          System.out.println("Nhap ten tac gia can tim: \n");

          String t = input.nextLine();
          for(int i = 0; i<n;i++){
            if(t.equals(Aptech[i].getBookAuthor())){
              Aptech[i].display();
            }
            else{
              System.out.format("Tac gia %s khong trung khop! Sach %d \n", t,i);
            }
          }
          break;
        case 6: 
          exit(0);

      }
    } while (true);

  }
}

#Class Book

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Quanly;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author vuive
 */
public class Book {

  private String bookName;

  private String bookAuthor;

  private String producer;

  private int yearPublishing;

  private float price;

  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten sach: ");
    bookName = input.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten tac gia: ");
    bookAuthor = input.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten nha xuat ban: ");
    producer = input.nextLine();
    System.out.println("Nhap nam xuat ban: ");
    yearPublishing = input.nextInt();
    System.out.println("Nhap gia: ");
    price = input.nextFloat();
  }

  public void display() {
    System.out.format("Title :%s \n", bookName);
    System.out.format("Author :%s \n", bookAuthor);
    System.out.format("Manufacturer :%s \n", producer);
    System.out.format("Year :%s \n", yearPublishing);
    System.out.format("Price :%s \n", price);

  }

  public Book() {
  }

  public Book(String bookName, String bookAuthor, String producer, int yearPublishing, float price) {
    this.bookName = bookName;
    this.bookAuthor = bookAuthor;
    this.producer = producer;
    this.yearPublishing = yearPublishing;
    this.price = price;

  }

  public String getBookName() {
    return bookName;
  }

  public void setBookName(String bookName) {
    this.bookName = bookName;
  }

  public String getBookAuthor() {
    return bookAuthor;
  }

  public void setBookAuthor(String bookAuthor) {
    this.bookAuthor = bookAuthor;
  }

  public String getProducer() {
    return producer;
  }

  public void setProducer(String producer) {
    this.producer = producer;
  }

  public int getYearPublishing() {
    return yearPublishing;
  }

  public void setYearPublishing(int yearPublishing) {
    this.yearPublishing = yearPublishing;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(float price) {
    this.price = price;
  }

}

#Class AptechBook

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Quanly;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author vuive
 */
public class AptechBook extends Book {

  private String language;

  private int semester;
  
  public AptechBook(){
  }

  /**
   *
   * @param bookName
   * @param bookAuthor
   * @param producer
   * @param yearPublishing
   * @param price
   * @param language
   * @param semester
   */
  public AptechBook(String bookName, String bookAuthor, String producer, int yearPublishing, float price, String language, int semester) {
    super(bookName,bookAuthor,producer,yearPublishing,price);
    this.language = language;
    this.semester = semester;
  }
  @Override
  public void input(){
    super.input();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ngon ngu: ");
    language = input.nextLine();
    System.out.println("Nhap hoc ki: ");
    semester = input.nextInt();
  }
  @Override
  public void display(){
    super.display();
    System.out.format("Ngon ngu: %s \n", language);
    System.out.format("Hoc ki: %d \n", semester);
  }

  public String getLanguage() {
    return language;
  }

  public void setLanguage(String language) {
    this.language = language;
  }

  public int getSemester() {
    return semester;
  }

  public void setSemester(int semester) {
    this.semester = semester;
  }
}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 23:00 06/07/2021


#AptechBook.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author inclu
 */
public class AptechBook extends Book{
  
  private String language;

  private int semester;

  public AptechBook() {
    
  }

  public AptechBook(String language, int semester, String bookName, String bookAuthor, String producer, int yearPublishing, float price) {
    super(bookName, bookAuthor, producer, yearPublishing, price);
    this.language = language;
    this.semester = semester;
  }

  public String getLanguage() {
    return language;
  }

  public void setLanguage(String language) {
    this.language = language;
  }

  public int getSemester() {
    return semester;
  }

  public void setSemester(int semester) {
    this.semester = semester;
  }
  
  @Override
  public void input(){
    
    super.input();

  Scanner scan = new Scanner(System.in);  
    
    System.out.print("Nhap ngon ngu : ");
    language = scan.nextLine();
    System.out.print("Nhap semester : ");
    semester = scan.nextInt();
    
  }
  
  
  @Override
  public void display(){
    
    super.display();
    
      System.out.println("ngon ngu : " + language);

      System.out.println("semester : " + semester);
    
    
  }
  
  
  
  
}


#Book.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author inclu
 */
public class Book {
  private String bookName;

  private String bookAuthor;

  private String producer;

  private int yearPublishing;

  private float price;

  public Book() {
  }

  public Book(String bookName, String bookAuthor, String producer, int yearPublishing, float price) {
    this.bookName = bookName;
    this.bookAuthor = bookAuthor;
    this.producer = producer;
    this.yearPublishing = yearPublishing;
    this.price = price;
  }

  public String getBookName() {
    return bookName;
  }

  public void setBookName(String bookName) {
    this.bookName = bookName;
  }

  public String getBookAuthor() {
    return bookAuthor;
  }

  public void setBookAuthor(String bookAuthor) {
    this.bookAuthor = bookAuthor;
  }

  public String getProducer() {
    return producer;
  }

  public void setProducer(String producer) {
    this.producer = producer;
  }

  public int getYearPublishing() {
    return yearPublishing;
  }

  public void setYearPublishing(int yearPublishing) {
    this.yearPublishing = yearPublishing;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(float price) {
    this.price = price;
  }
  
  public void input(){
    
  Scanner scan = new Scanner(System.in);  
    
    System.out.print("Nhap ten sanh : ");
    bookName = scan.nextLine();
    System.out.print("Nhap ten tac gia : ");
    bookAuthor = scan.nextLine();
    System.out.print("Nhap ten NXB : ");
    producer = scan.nextLine();
    System.out.print("Nhap nam suat ban : ");
    yearPublishing = scan.nextInt();
    System.out.print("Nhap Gia : ");
    price = scan.nextFloat();

  }
  
  public void display(){
    
    System.out.println("ten sanh : "+bookName);
    System.out.println("ten tac gia : "+bookAuthor);
    System.out.println("ten NXB : "+producer);
    System.out.println("nam suat ban : "+yearPublishing);
    System.out.println("Gia : "+price);
     
    
  }
  
}


#menu.txt


1.  Nhập thông tin n cuốn sách của Aptech

2.  Hiển thị thông tin vừa nhập

3.  Sắp xếp thông tin giảm dần theo năm xuất bản và hiển thị

4.  Tìm kiếm theo tên sách

5.  Tìm kiếm theo tên tác giả

6.  Thoát.


#MyLib.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test;
import java.io.*;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author inclu
 */
class MyLib {
  private final static String FILE_URL = "D:\\_Project_Java\\test\\src\\test\\menu.txt";
  
  static String choose;
  static int chooses;
  public static int menu() throws IOException, InterruptedException {
    
    cls();
    
    File file = new File(FILE_URL);
    InputStream inputStream = new FileInputStream(file);
    InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(inputStream);
    BufferedReader reader = new BufferedReader(inputStreamReader);
 
    String line = "";
    while((line = reader.readLine()) != null){
      System.out.println(line);
    }
    
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);  
      
    choose = scan.next();
      
try {
    chooses = Integer.parseInt(choose);
} catch (NumberFormatException e) {
    System.out.println("ban phai nhap mot so");
}  
      
    return chooses;
  }
 public static void cls()
{
	try
	{	
		new ProcessBuilder("cmd","/c","cls").inheritIO().start().waitFor();
	}catch(Exception E)
		{
			System.out.println(E);
		}
}
	
}


#Test.java


package test;

 
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;public class Test {

int i;
static Scanner scan = new Scanner(System.in);

  public static ArrayList<AptechBook> listbook = new ArrayList<>();
  
  public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
    
    
    
    while(true){
      
      switch(MyLib.menu()) {
      case 1 -> {
          AptechBook book = new AptechBook();
          book.input();
          listbook.add(book);
        }
      
      case 2 -> {
          if(listbook.size()-1<0) System.out.println("chua co 1 quyen sach nao ca");
          else listbook.get(listbook.size()-1).display();
        }
      case 3 -> {
        if(listbook.size()-1<0) System.out.println("chua co 1 quyen sach nao ca");
        else{
          Collections.sort(listbook, Collections.reverseOrder()); 
          for (int i = 0; i < listbook.size(); i++) {
            
            listbook.get(i).display();
        }
          
        }
        }
      case 4 -> {
        if(listbook.size()-1<0) System.out.println("chua co 1 quyen sach nao ca");
        else{
          System.out.print("nhap ten sach can tim : ");
          String name = scan.nextLine();
          System.out.println("");
        for (int i = 0; i < listbook.size(); i++) {

          if(listbook.get(i).getBookName().indexOf(name)!=-1){
            listbook.get(i).display();
            System.out.println("");
          }
        }
        }
        }
      case 5 -> {
        if(listbook.size()-1<0) System.out.println("chua co 1 quyen sach nao ca");
        else{
          System.out.print("nhap ten tac gia can tim : ");
          String name = scan.nextLine();
          System.out.println("");
        for (int i = 0; i < listbook.size(); i++) {

          if(listbook.get(i).getBookAuthor().indexOf(name)!=-1){
            listbook.get(i).display();
            System.out.println("");
          }
        }
        }
        }
      case 6 -> {
          System.exit(0);
        }
       
      default -> System.out.println("Lua chon ko hop le");
     }
      String name = scan.nextLine();
    }
     
  }
}
  
 


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 21:23 02/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai087;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class main {

  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<aptechbook> aptechBook = new ArrayList<>();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    int choose;

    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      switch (choose) {
        case 1:
          System.out.print("Nhap so sach can them: ");
          int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());

          for (int i = 0; i < n; i++) {
            aptechbook book = new aptechbook();
            book.input();

            aptechBook.add(book);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.print("Nhap thong tin cuon sach: ");

          for (aptechbook book : aptechBook) {
            book.display();
          }
          break;
        case 3:
          Collections.sort(aptechBook, new Comparator<aptechbook>() {
            @Override
            public int compare(aptechbook o1, aptechbook o2) {
              if (o1.getYearPublishing() < o2.getYearPublishing()) {
                return 1;
              }
              return -1;
            }
          });
          System.out.println("sap xep thanh cong");
          for (aptechbook book : aptechBook) {
            book.display();
          }
          break;
        case 4:
          System.out.println("Nhap ten sach can tim: ");
          String bookName = scan.nextLine();
          for (aptechbook book : aptechBook) {
            if (book.getBookName().equalsIgnoreCase(bookName)) {
              book.display();
            }
          }
          break;
        case 5:
          System.out.println("Nhap ten tac gia can tim: ");
          String bookAthor = scan.nextLine();
          for (aptechbook book : aptechBook) {
            if (book.getBookAuthor().equalsIgnoreCase(bookAthor)) {
              book.display();
            }
          }
          break;
        case 6:
          System.out.print("Thoat");
          break;
        default:
          System.out.print("Nhap sai");
          break;
      }
    } while (choose != 6);
  }

  private static void showMenu() {
    System.out.println("\n1. Nhap n cuon sach: ");
    System.out.println("2. Hien thi thong tin");
    System.out.println("3. Sap xep thong tin");
    System.out.println("4. Tim sach theo ten");
    System.out.println("5. Tim theo ten tac gia");
    System.out.println("6. Thoat");
  }

  private static class input {

    public input() {
    }
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 21:22 02/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai087;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class aptechbook extends book {

  private String language;

  private int semester;

  public aptechbook() {

  }

  public aptechbook(String language, int semester, String bookName, String bookAuthor, String producer, int yearPublishing, float price) {
    super(bookName, bookAuthor, producer, yearPublishing, price);
    this.language = language;
    this.semester = semester;
  }

  public String getLanguage() {
    return language;
  }

  public int getSemester() {
    return semester;
  }

  public void setLanguage(String language) {
    this.language = language;
  }

  public void setSemester(int semester) {
    this.semester = semester;
  }

  @Override
  public void input() {
    super.input();

    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Nhap ki hoc: ");
    semester = Integer.parseInt(scan.nextLine());

    System.out.print("Nhap ngon ngu: ");
    language = scan.nextLine();
  }

  @Override
  public void display() {
    super.display();
    System.out.format("ngon ngu: %s, ki hoc: %d", language, semester);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return super.toString() + "aptechbook{" + "language=" + language + ", semester=" + semester + '}';
  }

}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 21:22 02/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai087;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class book {

  private String bookName;

  private String bookAuthor;

  private String producer;

  private int yearPublishing;

  private float price;

  public book() {

  }

  public book(String bookName, String bookAuthor, String producer, int yearPublishing, float price) {
    this.bookName = bookName;
    this.bookAuthor = bookAuthor;
    this.producer = producer;
    this.yearPublishing = yearPublishing;
    this.price = price;
  }

  public String getBookName() {
    return bookName;
  }

  public String getBookAuthor() {
    return bookAuthor;
  }

  public String getProducer() {
    return producer;
  }

  public int getYearPublishing() {
    return yearPublishing;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setBookName(String bookName) {
    this.bookName = bookName;
  }

  public void setBookAuthor(String bookAuthor) {
    this.bookAuthor = bookAuthor;
  }

  public void setProducer(String producer) {
    this.producer = producer;
  }

  public void setYearPublishing(int yearPublishing) {
    this.yearPublishing = yearPublishing;
  }

  public void setPrice(float price) {
    this.price = price;
  }

  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Nhap ten sach: ");
    bookName = scan.nextLine();

    System.out.print("Nhap ten tac gia: ");
    bookAuthor = scan.nextLine();

    System.out.print("Nhap ten NSX: ");
    producer = scan.nextLine();

    System.out.print("Nhap nam xuat ban: ");
    yearPublishing = Integer.parseInt(scan.nextLine());

    System.out.print("Nhap gia ban: ");
    price = Float.parseFloat(scan.nextLine());

  }

  public void display() {
    System.out.print(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "book{" + "bookName=" + bookName + ", bookAuthor=" + bookAuthor + ", producer=" + producer + ", yearPublishing=" + yearPublishing + ", price=" + price + '}';
  }

}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!