IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java

Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java

by GokiSoft.com - 19:38 06/11/2021 28,994 Lượt Xem

Câu 1:

Tạo lớp Person chứa thông tin

- Tên

- Giới tính

- Ngày sinh

- Địa chỉ

Với đầy đủ hàm get set, constructor không tham số, constructor đầy đủ tham số

1. Viết phương thức inputInfo(), nhập thông tin Person từ bàn phím

2. Viết phương thức showInfo(), hiển thị tất cả thông tin Person

Câu 2:

Tạo lớp Student thừa kế Person, lưu trữ các thông tin một sinh viên

- Mã sinh viên: chứa 8 kí tự

- Điểm trung bình: từ 0.0 – 10.0

- Email: phải chứa kí tự @ và không tồn tại khoảng trắng

1. Override phương thức inputInfo(), nhập thông tin Student từ bàn phím

2. Override phương thức showInfo(), hiển thị tất cả thông tin Student

3. Viết phương thức xét xem Student có được học bổng không? Điểm trung bình trên 8.0 là được học bổng

Câu 3:

Tạo lớp StudentTest, chứa Main kiểm tra chức năng lớp Student

Tạo Menu chọn như sau

a. Chọn 1: Nhập vào n sinh viên (n là số lượng sinh viên, được nhập từ bàn phím)

b. Chọn 2: Hiển thị thông tin tất cả các sinh viên ra màn hình

c. Chọn 3: Hiển thị sinh viên có điểm trung bình cao nhất và sinh viên có điểm trung bình thấp nhất

d. Chọn 4: Tìm kiếm sinh viên theo mã sinh viên. Nhập vào mã sinh viên. Nếu tồn tại sinh viên

có mã đó thì in ra màn hình thông tin sinh viên. Nếu không tồn tại thì in ra: Không có sinh

viên nào có mã là <giá trị của mã sinh viên>

e. Chọn 5: Hiển thị tất cả các sinh viên theo thứ tự tên trong bảng chữ cái (A->Z)

f. Chọn 6: Hiển thị tất cả các sinh viên được học bổng, và sắp xếp theo thứ tự điểm cao xuống thấp

g. Chọn 7: Thoát

Câu 4:

Tạo lớp Teacher, kế thừa từ Person, lưu trữ thông tin một giảng viên

- Lớp dạy: Lưu lớp mà giảng viên dạy giống như aptech (ví dụ C1011L, C0903H, C1010KV…)

- Lương một giờ dạy

- Số giờ dạy trong tháng

1. Override phương thức inputInfo(), nhập thông tin Teacher từ bàn phím

2. Override phương thức showInfo(), hiển thị tất cả thông tin Teacher

3. Viết phương thức tính lương thực nhận, trả về lương thực nhận theo công thức:

Nếu lớp dạy là lớp buổi sáng và chiều (Giờ G, H, I, K) thì

Lương thực nhận = lương một giờ dạy * số giờ dạy trong tháng;

Nếu lớp dạy là lớp buổi tối (Giờ L, giờ M) thì

Lương thực nhân = lương một giờ dạy * số giờ dạy trong tháng + 200000đ;

Câu 5:

Tạo lớp TeacherTest, chứa hàm Main kiểm tra chức năng của Teacher

Tạo menu lựa chọn như sau:

a. Chọn 1: Nhập vào n giảng viên (n là số lượng sinh viên, được nhập từ bàn phím)

b. Chọn 2: Hiển thị thông tin tất cả các giảng viên ra màn hình

c. Chọn 3: Hiển thị giảng viên có lương cao nhất

d. Chọn 4: Thoát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 19:26 10/07/2021


#StudentTest.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt989;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentTest {
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Student> studentList = new ArrayList<>();
    
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch(choose) {
        case 1:
          inputStudent(studentList);
          break;
        case 2:
          displayStudent(studentList);
          break;
        case 3:
          showMinMax(studentList);
          break;
        case 4:
          searchStudent(studentList);
          break;
        case 5:
          displaySortByName(studentList);
          break;
        case 6:
          displayByCerfiticate(studentList);
          break;
        case 7:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap lai!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 7);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap thong tin sinh vien");
    System.out.println("2. Hien thi thong tin sinh vien");
    System.out.println("3. Sinh vien diem cao nhat va thap nhat");
    System.out.println("4. Tim kiem theo ma sinh vien");
    System.out.println("5. Hien thi theo ten A-Z");
    System.out.println("6. Hien thi sinh vien duoc hoc bong (cao -> thap)");
    System.out.println("7. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  static void inputStudent(ArrayList<Student> studentList) {
    System.out.println("Nhap so sinh vien can them: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Student std = new Student();
      std.input();
      
      studentList.add(std);
    }
  }

  static void displayStudent(ArrayList<Student> studentList) {
    for (Student student : studentList) {
      student.display();
    }
  }

  static void showMinMax(ArrayList<Student> studentList) {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        if(o1.getMark() > o2.getMark()) {
          return 1;
        }
        return -1;
      }
    });
    System.out.println("Thong tin sinh vien diem trung binh thap nhat");
    studentList.get(0).display();
    System.out.println("Thong tin sinh vien diem trung binh cao nhat");
    studentList.get(studentList.size() - 1).display();
  }

  static void searchStudent(ArrayList<Student> studentList) {
    System.out.println("Nhap MSV can tim: ");
    String rollnoSearch = scan.nextLine();
    
    boolean isFind = false;
    for (Student student : studentList) {
      if(student.getRollno().equalsIgnoreCase(rollnoSearch)) {
        student.display();
        isFind = true;
        break;
      }
    }
    if(!isFind) {
      System.out.println("Khong tim thay sinh vien vs rollno = " + rollnoSearch);
    }
  }

  static void displaySortByName(ArrayList<Student> studentList) {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        return o1.getFullname().compareToIgnoreCase(o2.getFullname());
      }
      
    });
    
    displayStudent(studentList);
  }

  static void displayByCerfiticate(ArrayList<Student> studentList) {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        if(o1.getMark() > o2.getMark()) {
          return -1;
        }
        return 1;
      }
      
    });
    for (Student student : studentList) {
      if(student.checkCerfiticate()) {
        student.display();
      } else {
        break;
      }
    }
  }
}


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt989;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student extends People{
  String rollno, email;
  float mark;

  public Student() {
  }

  public Student(String rollno, String email, float mark, String fullname, String gender, String birthday, String address) {
    super(fullname, gender, birthday, address);
    this.rollno = rollno;
    this.email = email;
    this.mark = mark;
  }

  public String getRollno() {
    return rollno;
  }

  public void setRollno(String rollno) {
    this.rollno = rollno;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public boolean setEmail(String email) {
    if(email.contains("@")) {
      this.email = email;
      return true;
    } else {
      System.out.println("Sai format ...");
    }
    return false;
  }

  public float getMark() {
    return mark;
  }

  public boolean setMark(float mark) {
    if(mark >=0 && mark <= 10) {
      this.mark = mark;
      return true;
    } else {
      System.out.println("Yeu cau: mark >= 0 & mark <= 10");
    }
    return false;
  }

  @Override
  public void input() {
    super.input(); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Enter rollno: ");
    rollno = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Enter email: ");
    while(true) {
      String inputEmail = scan.nextLine();
      if(setEmail(inputEmail)) {
        break;
      }
      System.out.println("Enter email again!!!");
    }
    
    System.out.println("Enter mark: ");
    while(!setMark(Float.parseFloat(scan.nextLine()))) {
      System.out.println("Enter mail again!!!");
    }
  }

  @Override
  public void display() {
    super.display(); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
    System.out.printf(", rollno: %s, mark: %f, email: %s\n", rollno, mark, email);
  }
  
  public boolean checkCerfiticate() {
    return mark >= 8;
  }
}


#People.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt989;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class People {
  String fullname, gender, birthday, address;

  public People() {
  }

  public People(String fullname, String gender, String birthday, String address) {
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
    this.birthday = birthday;
    this.address = address;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public void setBirthday(String birthday) {
    this.birthday = birthday;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Enter fullname: ");
    fullname = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Enter gender: ");
    gender = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Enter birthday: ");
    birthday = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Enter address: ");
    address = scan.nextLine();
  }
  
  public void display() {
    System.out.printf("\nFullname: %s, Gender: %s, Birthday: %s, Address: %s", fullname, gender, birthday, address);
  }
}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 21:50 08/07/2021


#MyLib.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package oop;
import java.io.*;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author inclu
 */
class MyLib {
  private final static String FILE_URL = "menu.txt";
  
  static String choose;
  static int chooses;
  public static int menu() throws IOException, InterruptedException {
    
    cls();
    
    File file = new File(FILE_URL);
    InputStream inputStream = new FileInputStream(file);
    InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(inputStream);
    BufferedReader reader = new BufferedReader(inputStreamReader);
 
    String line = "";
    while((line = reader.readLine()) != null){
      System.out.println(line);
    }
    
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);  
      
    choose = scan.next();
      
try {
    chooses = Integer.parseInt(choose);
} catch (NumberFormatException e) {
    System.out.println("ban phai nhap mot so");
}  
      
    return chooses;
  }
 public static void cls()
{
	try
	{	
		new ProcessBuilder("cmd","/c","cls").inheritIO().start().waitFor();
	}catch(Exception E)
		{
			System.out.println(E);
		}
}
	
}


#Person.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package oop;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author inclu
 */
public class Person {
  
  public static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  
  String name,gender,Birthday,Address;

  public Person() {
  }

  public Person(String name, String gender, String Birthday, String Address) {
    this.name = name;
    this.gender = gender;
    this.Birthday = Birthday;
    this.Address = Address;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getBirthday() {
    return Birthday;
  }

  public void setBirthday(String Birthday) {
    this.Birthday = Birthday;
  }

  public String getAddress() {
    return Address;
  }

  public void setAddress(String Address) {
    this.Address = Address;
  }
  
  public void inputInfo() {
    
    name = scan.nextLine();
    gender = scan.nextLine();
    Birthday = scan.nextLine();
    Address = scan.nextLine();
  }
  
  public void showInfo() {
     
    System.out.println(name); 
    System.out.println(gender); 
    System.out.println(Birthday); 
    System.out.println(Address); 
    
  }
}


#Sortbyroll.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package oop;

import java.util.Comparator;

/**
 *
 * @author inclu
 */
public abstract class Sortbyroll implements Comparator<Student>
{
  // Used for sorting in ascending order of
  // roll number
  public int compare(Student a, Student b)
  {
    return (int) (a.point - b.point);
  }
}


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package oop;

/**
 *
 * @author inclu
 */
public class Student extends Person{
  String rollNo,email;
  float point;

  public Student() {
  }

  public Student(String rollNo, String email, float point, String name, String gender, String Birthday, String Address) {
    super(name, gender, Birthday, Address);
    this.rollNo = rollNo;
    this.email = email;
    this.point = point;
  }

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    if (rollNo.length()!=8) {
      this.rollNo = rollNo;
    } else {
      System.out.println("nhap sai");
    }
    
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    
    if (!email.contains(" ")&&email.contains("@")) {
      this.email = email;
    } else {
      System.out.println("nhap sai");
    }
    
    
  }

  public float getPoint() {
    return point;
  }

  public void setPoint(float point) {
    
    if(point>=0&&point<=10){
    this.point = point;
    } else {
      System.out.println("nhap sai");
    }
      
      
  }

  @Override
  public void showInfo() {
    super.showInfo();
    
    rollNo = scan.nextLine();
    email = scan.nextLine();
    point = scan.nextFloat();
    
  }

  @Override
  public void inputInfo() {
    super.inputInfo(); 
    
    System.out.println(rollNo); 
    System.out.println(email); 
    System.out.println(point); 
  }
  
  public void checkHB(){
    if (point>=8.0) {
      System.out.println("co hoc bong");
    } else {
      System.out.println("khong co hoc bong");
    }
  }
    
  
}


#StudentTest.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package oop;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author inclu
 */
public class StudentTest {
  
    public static Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    public static ArrayList<Student> studentList = new ArrayList<>();
  
  public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
    while(true){
      switch(MyLib.menu()){
      
      case 1 -> { 
        System.out.println("Nhập vào n ");
          int n = scan.nextInt();
        System.out.println("Nhập vào "+n+" sinh viên ");
        
        Student student = new Student();
          
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            student.inputInfo();
            studentList.add(student);
        }
      }
      case 2 -> { 
         for (int i = 0; i < studentList.size(); i++) {
           
            studentList.get(i).showInfo();
          
          }
          
      }
      case 3 -> { 
        Collections.sort(studentList);
      }
      case 4 -> { 
        System.out.println("nhap ma : ");
        String code = scan.next();
        for (int i = 0; i < studentList.size(); i++) {
           if (code==studentList.get(i).rollNo) {
            studentList.get(i).showInfo();
          }
        }
      }
      case 5 -> { 
      }
      case 6 -> { 
      }
      case 7 -> { 
      }
      
      default -> System.out.println("Lua chon ko hop le");
    }
    }
  }
  
}


#menu.txt


a. Chọn 1: Nhập vào n sinh viên (n là số lượng sinh viên, được nhập từ bàn phím)

b. Chọn 2: Hiển thị thông tin tất cả các sinh viên ra màn hình

c. Chọn 3: Hiển thị sinh viên có điểm trung bình cao nhất và sinh viên có điểm trung bình thấp nhất

d. Chọn 4: Tìm kiếm sinh viên theo mã sinh viên. Nhập vào mã sinh viên. Nếu tồn tại sinh viên

có mã đó thì in ra màn hình thông tin sinh viên. Nếu không tồn tại thì in ra: Không có sinh

viên nào có mã là <giá trị của mã sinh viên>

e. Chọn 5: Hiển thị tất cả các sinh viên theo thứ tự tên trong bảng chữ cái (A->Z)

f. Chọn 6: Hiển thị tất cả các sinh viên được học bổng, và sắp xếp theo thứ tự điểm cao xuống thấp

g. Chọn 7: Thoát


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 20:45 08/07/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package oop;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author inclu
 */
public class Person {
  
  public static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  
  String name,gender,Birthday,Address;

  public Person() {
  }

  public Person(String name, String gender, String Birthday, String Address) {
    this.name = name;
    this.gender = gender;
    this.Birthday = Birthday;
    this.Address = Address;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getBirthday() {
    return Birthday;
  }

  public void setBirthday(String Birthday) {
    this.Birthday = Birthday;
  }

  public String getAddress() {
    return Address;
  }

  public void setAddress(String Address) {
    this.Address = Address;
  }
  
  public void inputInfo() {
    
    name = scan.nextLine();
    gender = scan.nextLine();
    Birthday = scan.nextLine();
    Address = scan.nextLine();
  }
  
  public void showInfo() {
     
    System.out.println(name); 
    System.out.println(gender); 
    System.out.println(Birthday); 
    System.out.println(Address); 
    
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 22:50 08/03/2021


#cTivi.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson9.DieuKhienTiVi;/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class cTivi {
  private String[] channelList;
  private boolean isOn;
  private String currentChannel;

  public cTivi() {
    isOn = false;
    channelList = new String[3];
    channelList[0] = "VTV1";
    channelList[1] = "VTV2";
    channelList[2] = "VTV3";
    currentChannel = channelList[0];
  }

  public cTivi(String[] channelList) {
    this.channelList = channelList;
    this.isOn = false;
    this.currentChannel = channelList[0];
  }

  

  
  
  public String searchNextChannel(boolean isForward){
    if(isForward == true){
      for (int i = 0; i < channelList.length; i++) {
        if(channelList[i].equalsIgnoreCase(currentChannel)){
          if( i != channelList.length - 1 ) return channelList[i+1];
          else return channelList[0];
        }
      }
    }else{
      for (int i = 0; i < channelList.length; i++) {
        if(channelList[i].equalsIgnoreCase(currentChannel)){
          if( i != 0 ) return channelList[i-1];
          else return channelList[channelList.length-1];
        }
      }
    }
    return null;
  }
  
  public void On(){
    isOn = true;
    System.out.println("---Tivi ON---");
  }
  
  public void Off(){
    isOn = false;
    System.out.println("---Tivi OFF---");
  }
  
  public void Switch(){
    if(isOn == false){
      isOn = true;
      System.out.println("---Tivi ON---");
    }else{
      isOn = false;
      System.out.println("---Tivi OFF---");
    }
  }
  
  public void Switch(String channel){
    if(isOn == false){
      System.out.println("Tivi chua bat!!");
    }else{
      int check = 0;
      for (String string : channelList) {
        if(string.equalsIgnoreCase(channel)){
          check++;
          System.out.println("Da tim thay kenh!!");
          currentChannel = string;
          break;
        }
      }
      if(check == 0) System.out.println("Khong tim thay kenh!!");
    }
  }
  
  public void nextChannel(){
    if(isOn == true){
      for (int i = 0; i < channelList.length; i++) {
        if(channelList[i].equalsIgnoreCase(currentChannel)){
          if( i != channelList.length - 1 ) currentChannel = channelList[i+1];
          else currentChannel = channelList[0]; 
          break;
        }
      }
      System.out.println(currentChannel);
    }else System.out.println("Tivi chua bat!!");
  }
  
  public void previousChannel(){
    if(isOn == true){
      for (int i = 0; i < channelList.length; i++) {
        if(channelList[i].equalsIgnoreCase(currentChannel)){
          if( i != 0 ) currentChannel = channelList[i-1];
          else currentChannel = channelList[channelList.length-1]; 
          break;
        }
      }
      System.out.println(currentChannel);
    }else System.out.println("Tivi chua bat!!");
  }
  
  public void Show(){
    if(isOn == true){
      System.out.println("---Tivi is On at channel: " + currentChannel + "---");
    }else{
      System.out.println("---Tivi now OFF!---");
    }
  }
}


#Program.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson9.DieuKhienTiVi;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Program {
  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    cTivi tivi;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Lua chon phuong thuc khoi tao tivi:");
    System.out.println("1.Mac dinh");
    System.out.println("2.Tu chon kenh");
    choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    if(choose == 1){
      tivi = new cTivi();
      System.out.println("Da khoi tao mac dinh!!");
    }else{
      System.out.println("Nhap so kenh muon them vao:");
      int select = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      String[] list = new String[select];
      int count = 0;
      while(true){
        System.out.println("Nhap kenh:");
        String kenh = scan.nextLine();
        list[count++] = kenh;
        select--;
        if(select == 0) break;
      }
      tivi = new cTivi(list);
      System.out.println("Da khoi tao tu chon kenh!!");
    }
    do{
      showMenu();
      System.out.println("Lua chon chuong trinh:");
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch(choose){
        case 1:
          tivi.Switch();
          break;
        case 2:
          System.out.println("Nhap kenh:");
          String kenh = scan.nextLine();
          tivi.Switch(kenh);
          break;
        case 3:
          tivi.On();
          break;
        case 4:
          tivi.Off();
          break;
        case 5:
          tivi.nextChannel();
          break;
        case 6:
          tivi.previousChannel();
          break;
        case 7:
          tivi.Show();
          break;
        case 8:
          System.out.println("Ket thuc chuong trinh!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!");
          break;
      }
    }while(choose != 8);
  }
  static void showMenu(){
    System.out.println("1.Chuyen trang thai");
    System.out.println("2.Chuyen trang thai kem theo kenh");
    System.out.println("3.Bat tivi");
    System.out.println("4.Tat tivi");
    System.out.println("5.Chuyen kenh tiep");
    System.out.println("6.Chuyen kenh truoc");
    System.out.println("7.Xem thong tin tivi");
    System.out.println("8.Ket thuc");
  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 14:44 02/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication20;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class TeacherTest {

  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Teacher> teacher = new ArrayList<>();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
int Lua_chon;
    do {
      menu();
      
      System.out.println("Nhap su lua chon:");
      Lua_chon = scan.nextInt();
      switch (Lua_chon) {
        case 1:
          int n;
          System.out.println("Nhap so luong giang vien:");
          n = scan.nextInt();
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            Teacher tc = new Teacher();
            tc.inputInfo();
            teacher.add(tc);
          }
          break;
        case 2:
         for (int i = 0; i < teacher.size(); i++) {
         teacher.get(i).showInfo();
         }
          break;
        case 3:
float max = teacher.get(0).tinh_luong();
          for (int i = 0; i < teacher.size(); i++) {
            if (teacher.get(i).tinh_luong() > max){
            max = teacher.get(i).tinh_luong();
            }
          }
          for (int i = 0; i < teacher.size(); i++) {
            if (teacher.get(i).tinh_luong() == max){
            teacher.get(i).showInfo();
            } 
          }
          break;
        case 4:
          System.out.println("thoat!");
          break;
      }

    } while (Lua_chon != 5);
  }

  public static void menu() {
    System.out.println(" 1 Nhap n giang vien:");
    System.out.println(" 2 Hien thi tat ca cac giang vien:");
    System.out.println(" 3 Hien thi giang vien co luong cao nhat");
    System.out.println(" 4 thoat!!!");
    System.out.println();
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!