IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java

Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java

by GokiSoft.com - 19:38 06/11/2021 29,209 Lượt Xem

Câu 1:

Tạo lớp Person chứa thông tin

- Tên

- Giới tính

- Ngày sinh

- Địa chỉ

Với đầy đủ hàm get set, constructor không tham số, constructor đầy đủ tham số

1. Viết phương thức inputInfo(), nhập thông tin Person từ bàn phím

2. Viết phương thức showInfo(), hiển thị tất cả thông tin Person

Câu 2:

Tạo lớp Student thừa kế Person, lưu trữ các thông tin một sinh viên

- Mã sinh viên: chứa 8 kí tự

- Điểm trung bình: từ 0.0 – 10.0

- Email: phải chứa kí tự @ và không tồn tại khoảng trắng

1. Override phương thức inputInfo(), nhập thông tin Student từ bàn phím

2. Override phương thức showInfo(), hiển thị tất cả thông tin Student

3. Viết phương thức xét xem Student có được học bổng không? Điểm trung bình trên 8.0 là được học bổng

Câu 3:

Tạo lớp StudentTest, chứa Main kiểm tra chức năng lớp Student

Tạo Menu chọn như sau

a. Chọn 1: Nhập vào n sinh viên (n là số lượng sinh viên, được nhập từ bàn phím)

b. Chọn 2: Hiển thị thông tin tất cả các sinh viên ra màn hình

c. Chọn 3: Hiển thị sinh viên có điểm trung bình cao nhất và sinh viên có điểm trung bình thấp nhất

d. Chọn 4: Tìm kiếm sinh viên theo mã sinh viên. Nhập vào mã sinh viên. Nếu tồn tại sinh viên

có mã đó thì in ra màn hình thông tin sinh viên. Nếu không tồn tại thì in ra: Không có sinh

viên nào có mã là <giá trị của mã sinh viên>

e. Chọn 5: Hiển thị tất cả các sinh viên theo thứ tự tên trong bảng chữ cái (A->Z)

f. Chọn 6: Hiển thị tất cả các sinh viên được học bổng, và sắp xếp theo thứ tự điểm cao xuống thấp

g. Chọn 7: Thoát

Câu 4:

Tạo lớp Teacher, kế thừa từ Person, lưu trữ thông tin một giảng viên

- Lớp dạy: Lưu lớp mà giảng viên dạy giống như aptech (ví dụ C1011L, C0903H, C1010KV…)

- Lương một giờ dạy

- Số giờ dạy trong tháng

1. Override phương thức inputInfo(), nhập thông tin Teacher từ bàn phím

2. Override phương thức showInfo(), hiển thị tất cả thông tin Teacher

3. Viết phương thức tính lương thực nhận, trả về lương thực nhận theo công thức:

Nếu lớp dạy là lớp buổi sáng và chiều (Giờ G, H, I, K) thì

Lương thực nhận = lương một giờ dạy * số giờ dạy trong tháng;

Nếu lớp dạy là lớp buổi tối (Giờ L, giờ M) thì

Lương thực nhân = lương một giờ dạy * số giờ dạy trong tháng + 200000đ;

Câu 5:

Tạo lớp TeacherTest, chứa hàm Main kiểm tra chức năng của Teacher

Tạo menu lựa chọn như sau:

a. Chọn 1: Nhập vào n giảng viên (n là số lượng sinh viên, được nhập từ bàn phím)

b. Chọn 2: Hiển thị thông tin tất cả các giảng viên ra màn hình

c. Chọn 3: Hiển thị giảng viên có lương cao nhất

d. Chọn 4: Thoát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 15:37 20/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package StudentAndTeacherManager;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
class MarkComparator implements Comparator<Student> {

  public int compare(Student s1, Student s2) {
    if (s1.DiemTrungBinh == s2.DiemTrungBinh) {
      return 0;
    } else if (s1.DiemTrungBinh < s2.DiemTrungBinh) {
      return 1;
    } else {
      return -1;
    }

  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package StudentAndTeacherManager;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
import java.util.*;

class NameComparator implements Comparator<Student> {
	public int compare(Student s1, Student s2) {
		return s1.Ten.compareTo(s2.Ten);
	}
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package StudentAndTeacherManager;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Person {

  String Ten, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi;

  public Person() {
  }

  public Person(String Ten, String GioiTinh, String NgaySinh, String DiaChi) {
    this.Ten = Ten;
    this.GioiTinh = GioiTinh;
    this.NgaySinh = NgaySinh;
    this.DiaChi = DiaChi;
  }

  public void setTen(String Ten) {
    this.Ten = Ten;
  }

  public void setGioiTinh(String GioiTinh) {
    this.GioiTinh = GioiTinh;
  }

  public void setNgaySinh(String NgaySinh) {
    this.NgaySinh = NgaySinh;
  }

  public void setDiaChi(String DiaChi) {
    this.DiaChi = DiaChi;
  }

  public String getTen() {
    return Ten;
  }

  public String getGioiTinh() {
    return GioiTinh;
  }

  public String getNgaySinh() {
    return NgaySinh;
  }

  public String getDiaChi() {
    return DiaChi;
  }

  public void inputInfo(String Ten, String GioiTinh, String NgaySinh, String DiaChi) {
    this.Ten = Ten;
    this.GioiTinh = GioiTinh;
    this.NgaySinh = NgaySinh;
    this.DiaChi = DiaChi;
  }

  public void showInfo() {
    System.out.println("Ten : " + Ten);
    System.out.println("Gioi tinh : " + GioiTinh);
    System.out.println("Ngay sinh : " + NgaySinh);
    System.out.println("Dia chi : " + DiaChi);
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package StudentAndTeacherManager;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class PersonTest {

  public static void main(String[] args) {

    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Ten : ");
    String ten = input.nextLine();
    System.out.println("Gioi Tinh : ");
    String GioiTinh = input.nextLine();
    System.out.println("Ngay Sinh : ");
    String NgaySinh = input.nextLine();
    System.out.println("Dia Chi : ");
    String DiaChi = input.nextLine();
    Person person = new Person(ten, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi);
    System.out.println("Ten : " + person.getTen());
    System.out.println("Gioi Tinh : " + person.getGioiTinh());
    System.out.println("Ngay Sinh : " + person.getNgaySinh());
    System.out.println("Dia Chi : " + person.getDiaChi());
    
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package StudentAndTeacherManager;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Student extends Person {

  String MaSinhVien;
  float DiemTrungBinh;
  String Email;

  @Override
  public void inputInfo(String Ten, String GioiTinh, String NgaySinh, String DiaChi) {
    super.inputInfo(Ten, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi);
  }

  public void inputInfo(String MaSinhVien, float DiemTrungBinh, String Email, int flag) {

    if (MaSinhVien.length() < 8) {
      this.MaSinhVien = MaSinhVien;
    } else {
      System.out.println("Ma sinh vien phai it hon 8 ki tu.");
      flag = 2;
    }
    if (DiemTrungBinh > 0 && DiemTrungBinh <= 10) {
      this.DiemTrungBinh = DiemTrungBinh;
    } else {
      System.out.println("Diem trung binh phai tu 0 - 10.");
      flag = 2;
    }
    if (Email.matches("^[\\w-_\\.+]*[\\w-_\\.]\\@([\\w]+\\.)+[\\w]+[\\w]$")) {
      this.Email = Email;
    } else {
      System.out.println("phải chứa kí tự @ và không tồn tại khoảng trắng.");
      flag = 2;
    }
  }

  @Override
  public void showInfo() {
    super.showInfo();
    System.out.println("Ma sinh vien : " + MaSinhVien);
    System.out.println("Diem trung binh : " + DiemTrungBinh);
    System.out.println("Email : " + Email);
  }

  public void hocBong() {
    if (DiemTrungBinh > 8) {
      System.out.println("Duoc hoc bong");
    }
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package StudentAndTeacherManager;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class StudentTest {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    Student student = new Student();

    ArrayList<Student> arr = new ArrayList();
    while (true) {
      System.out.println("Chọn 1: Nhập vào sinh viên");
      System.out.println("Chọn 2: Hiển thị thông tin tất cả các sinh viên ra màn hình");
      System.out.println("Chọn 3: Hiển thị sinh viên có điểm trung bình cao nhất và sinh viên có điểm trung bình thấp nhất");
      System.out.println("Chọn 4: Tìm kiếm sinh viên theo mã sinh viên. Nhập vào mã sinh viên.");
      System.out.println("Chọn 5: Hiển thị tất cả các sinh viên theo thứ tự tên trong bảng chữ cái (A->Z)");
      System.out.println("Chọn 6: Hiển thị tất cả các sinh viên được học bổng, và sắp xếp theo thứ tự điểm cao xuống thấp");
      System.out.println("Chọn 7: Thoát");
      String choice = input.nextLine();
      switch (choice) {
        case "1":
          System.out.println("Nhập số lượng sinh viên : ");
          int n = Integer.parseInt(input.nextLine());
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            int flag = 1;
            System.out.println("Nhâp thông tin sinh viên thứ " + (i + 1));
            System.out.println("Nhâp tên : ");
            String Ten = input.nextLine();
            System.out.println("Nhâp giới tính : ");
            String GioiTinh = input.nextLine();
            System.out.println("Nhâp ngày sinh : ");
            String NgaySinh = input.nextLine();
            System.out.println("Nhâp địa chỉ : ");
            String DiaChi = input.nextLine();
            System.out.println("Mã sinh viên : ");
            String Msv = input.nextLine();
            if (!(Msv.length() < 8)) {
              System.out.println("Ma sinh vien phai it hon 8 ki tu.");
              break;
            }
            System.out.println("Nhâp điểm trung bình : ");
            float Diem = Float.parseFloat(input.nextLine());
            if (!(Diem > 0 && Diem <= 10)) {
              System.out.println("Diem trung binh phai tu 0 - 10.");
              break;
            }
            System.out.println("Nhâp email : ");
            String Email = input.nextLine();
            if (!Email.matches("^[\\w-_\\.+]*[\\w-_\\.]\\@([\\w]+\\.)+[\\w]+[\\w]$")) {
              System.out.println("phải chứa kí tự @ và không tồn tại khoảng trắng.");
              break;
            }
            student = new Student();
            student.inputInfo(Ten, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi);
            student.inputInfo(Msv, Diem, Email, flag);
            if (flag == 2) {
              return;
            }
            arr.add(student);
          }

          break;
        case "2":
          for (int i = 0; i < arr.size(); i++) {
            arr.get(i).showInfo();
            System.out.println("---------");
          }
          break;
        case "3":
          Student max = new Student();
          Student min = new Student();
          for (int i = 0; i < arr.size(); i++) {
            for (int j = 0; j < arr.size(); j++) {
              if (arr.get(i).DiemTrungBinh < arr.get(j).DiemTrungBinh) {
                max = arr.get(j);
              }
              if (arr.get(i).DiemTrungBinh > arr.get(j).DiemTrungBinh) {
                min = arr.get(j);
              }
            }

          }
          System.out.println("Hs co diem cao nhat");
          max.showInfo();
          System.out.println("Hs co diem thap nhat");
          min.showInfo();
          break;
        case "4":
          System.out.println("Nhap ma sinh vien : ");
          String ma = input.nextLine();
          Student temp = new Student();
          int flag = 1;
          for (int i = 0; i < arr.size(); i++) {
            if (ma.equals(arr.get(i).MaSinhVien) == true) {
              flag = 2;
              arr.get(i).showInfo();

            }
          }
          if (flag == 1) {
            System.out.println("Khong co sinh vien nao.");
          }

          break;
        case "5":
          Collections.sort(arr, new NameComparator());
          for (int i = 0; i < arr.size(); i++) {
            arr.get(i).showInfo();
            System.out.println("---------");
          }
          break;
        case "6":
          System.out.println("Cac sinh vien duoc hoc bong : ");
          ArrayList<Student> arrTemp = new ArrayList();
          for (int i = 0; i < arr.size(); i++) {
            if (arr.get(i).DiemTrungBinh > 8) {
              arrTemp.add(arr.get(i));
            }
          }
          Collections.sort(arrTemp, new MarkComparator());
          for (int i = 0; i < arrTemp.size(); i++) {
            arrTemp.get(i).showInfo();
            System.out.println("---------");
          }
          break;
        case "7":
          return;

      }
    }
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package StudentAndTeacherManager;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Teacher extends Person {

  String Lop;
  float LuongMotGio;
  float SoGioDayTrongThang;

  @Override
  public void inputInfo(String Ten, String GioiTinh, String NgaySinh, String DiaChi) {
    super.inputInfo(Ten, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi);
  }

  public void inputInfo(String Lop, float LuongMotGio, float SoGioDayTrongThang) {
    this.Lop = Lop;
    this.LuongMotGio = LuongMotGio;
    this.SoGioDayTrongThang = SoGioDayTrongThang;
  }

  @Override
  public void showInfo() {
    super.showInfo();
    System.out.println("Lop : " + Lop);
    System.out.println("Luong mot gio : " + LuongMotGio);
    System.out.println("So gio day trong thang : " + SoGioDayTrongThang);

  }

  public float TinhLuong() {
    float n = 0;
    if ((Lop.substring(Lop.length() - 1)).toLowerCase().equals("i") == true
        || (Lop.substring(Lop.length() - 1)).toLowerCase().equals("k") == true
        || (Lop.substring(Lop.length() - 1)).toLowerCase().equals("l") == true
        || (Lop.substring(Lop.length() - 1)).toLowerCase().equals("m") == true) {
      n = LuongMotGio * SoGioDayTrongThang;
      return n;
    }
    if ((Lop.substring(Lop.length() - 1)).toLowerCase().equals("l") == true
        || (Lop.substring(Lop.length() - 1)).toLowerCase().equals("m") == true) {
      n = LuongMotGio * SoGioDayTrongThang + 200000;
      return n;
    }
    return n;
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package StudentAndTeacherManager;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class TeacherTest {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);

    ArrayList<Teacher> arr = new ArrayList();

    while (true) {
      System.out.println("1.Nhap vao n giang vien");
      System.out.println("2.Hien thi thong tin cac giang vien");
      System.out.println("3.Hien thi giang vien co luong cao nhat");
      System.out.println("4.Thoat");
      String choice = input.nextLine();
      switch (choice) {
        case "1":

          System.out.println("Nhap vao so luong giang vien : ");
          int n = Integer.parseInt(input.nextLine());
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            Teacher teacher = new Teacher();
            System.out.println("Nhap thong tin giang vien " + (i + 1));
            System.out.println("Nhap ten : ");
            String ten = input.nextLine();
            System.out.println("Nhap gioi tinh : ");
            String gioiTinh = input.nextLine();
            System.out.println("Nhap ngay sinh : ");
            String ngaySinh = input.nextLine();
            System.out.println("Nhap dia chi : ");
            String diaChi = input.nextLine();
            System.out.println("Nhap lop : ");
            String regex = "^[a-zA-Z][0-9]{4}[a-zA-Z&&[ghiklmGHIKLM]]$";
            String lop = input.nextLine();
            if (!lop.matches(regex)) {
              System.out.println("Moi nhap dung ma lop (VD: c1903l,C1907I,c1903H)!");
              break;
            }
            System.out.println("Nhap luong mot gio : ");
            float luong = Float.parseFloat(input.nextLine());
            System.out.println("Nhap so gio day trong thang : ");
            float gioday = Float.parseFloat(input.nextLine());
            teacher.inputInfo(ten, gioiTinh, ngaySinh, diaChi);
            teacher.inputInfo(lop, luong, gioday);
            arr.add(teacher);
          }
          break;
        case "2":
          for (int i = 0; i < arr.size(); i++) {
            arr.get(i).showInfo();
            System.out.println("............");
          }
          break;
        case "3":
          Teacher teacherMax = new Teacher();
          ArrayList<Teacher> Temp = new ArrayList();
          for (int i = 0; i < arr.size(); i++) {
            for (int j = 0; j < arr.size(); j++) {
              if (arr.get(i).TinhLuong() < arr.get(j).TinhLuong()) {
                teacherMax = arr.get(j);
              }
            }

          }
          teacherMax.showInfo();
          break;
        case "4":
          return;
      }
    }

  }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 20:44 19/03/2020package StudentTeacher;

import java.util.Scanner;

public class Person {
  String Name;
  String Gender;
  String dob;
  String add;

  public Person() {
  }

  public Person(String Name, String Gender, String dob, String add) {
    this.Name = Name;
    this.Gender = Gender;
    this.dob = dob;
    this.add = add;
  }
  
  public String getName() {
    return Name;
  }

  public void setName(String Name) {
    this.Name = Name;
  }

  public String getGender() {
    return Gender;
  }

  public void setGender(String Gender) {
    this.Gender = Gender;
  }

  public String getDob() {
    return dob;
  }

  public void setDob(String dob) {
    this.dob = dob;
  }

  public String getAdd() {
    return add;
  }

  public void setAdd(String add) {
    this.add = add;
  }
  
  public void inputInfo(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhap vao Ten: ");
    Name = input.nextLine();
    System.out.print("Nhap vao Gioi tinh: ");
    Gender = input.nextLine();
    System.out.print("Nhap vao Ngay sinh: ");
    dob = input.nextLine();
    System.out.print("Nhap vao dia chi: ");
    add = input.nextLine();
  }
  
  public void showInfo(){
    System.out.println("\nTên la: "+Name);
    System.out.println("Giới tính la: "+Gender);
    System.out.println("Ngày sinh la: "+dob);
    System.out.println("Địa chỉ la: "+add);
  }
}package StudentTeacher;

import java.util.Scanner;
import java.util.regex.Pattern;

public class Student extends Person{
  String ID;
  float Avr;
  String Email;

  public Student() {
    
  }

  public Student(String ID, float Avr, String Email) {
    this.ID = ID;
    this.Avr = Avr;
    this.Email = Email;
  }

  public Student(String ID, float Avr, String Email, String Name, String Gender, String dob, String add) {
    super(Name, Gender, dob, add);
    this.ID = ID;
    this.Avr = Avr;
    this.Email = Email;
  }

  public String getID() {
    return ID;
  }

  public void setID(String ID) {
    this.ID = ID;
  }

  public float getAvr() {
    return Avr;
  }

  public void setAvr(float Avr) {
    this.Avr = Avr;
  }

  public String getEmail() {
    return Email;
  }

  public void setEmail(String Email) {
    this.Email = Email;
  }
  
  public int LengthCheck(){
    if(ID.length()!=8){
      System.err.println("ID phai chua 8 ky tu");
      return 0;
    }
    return 1;
  }
  
  public int DtbCheck(){
    if(Avr<0 || Avr>10){
      System.err.println("Điểm trung bình: từ 0.0 – 10.0");
      return 0;
    }
    return 1;
  }
  
  public int EmailCheck(){
    String reg = "^[a-zA-z0-9+][email protected][a-z]+.[a-z]+$";
    if(Pattern.matches(reg, Email) == false){
      System.err.println("phải chứa kí tự @ và không tồn tại khoảng trắng");
      return 0;
    }
    return 1;
  }
  
  public void Scholar(){
    if(Avr>8){
      System.out.println("Hoc sinh duoc nhan hoc bong");
    }else{
      System.out.println("Hoc sinh khong duoc nhan hoc bong");
    }
  }

  @Override
  public void inputInfo() {
    super.inputInfo();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    do{
      System.out.print("Nhap vao ID: ");
      ID = input.nextLine();
    }while(LengthCheck()==0);
    do{
      System.out.print("Nhap vao Diem trung binh: ");
      Avr = Float.parseFloat(input.nextLine());
    }while(DtbCheck()==0);
    do{
      System.out.print("Nhap vao Email: ");
      Email = input.nextLine();
    }while(EmailCheck()==0);
  }

  @Override
  public void showInfo() {
    super.showInfo();
    System.out.println("ID la: "+ID);
    System.out.println("Diem trung binh la: "+Avr);
    System.out.println("Email la: "+Email);
    Scholar();
  }
}package StudentTeacher;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;

public class StudentTest {
  public static void main(String[] args) {
    int n=0;
    ArrayList<Student> arr = new ArrayList<>();
    while(true){
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      int choose;
      System.out.println("\n\t1: Nhập vào n sinh viên");
      System.out.println("\t2: Hiển thị thông tin tất cả các sinh viên ra màn hình");
      System.out.println("\t3: Hiển thị sinh viên có điểm trung bình cao nhất và sinh viên có điểm trung bình thấp nhất");
      System.out.println("\t4: Tìm kiếm sinh viên theo mã sinh viên");
      System.out.println("\t5: Hiển thị tất cả các sinh viên theo thứ tự tên trong bảng chữ cái (A->Z)");
      System.out.println("\t6: Hiển thị tất cả các sinh viên được học bổng");
      System.out.println("\t7: Thoát");
      System.out.print("Nhap vao lua chon: ");
      choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch(choose){
        case 1:
          System.out.print("\nNhap vao so hoc sinh: ");
          n = Integer.parseInt(input.nextLine());
          for(int i=0;i<n;i++){
            Student hs = new Student();
            hs.inputInfo();
            arr.add(hs);
          }
          break;
        case 2:
          for(int i=0;i<n;i++){
            arr.get(i).showInfo();
          }
          break;
        case 3:
          float tmpMax = 0;
          int vtMax=0;
          float tmpMin = 10;
          int vtMin=0;
          for(int i=0;i<n;i++){
            if(arr.get(i).Avr>tmpMax){
              tmpMax = arr.get(i).Avr;
              vtMax=i;
            }
            if(arr.get(i).Avr<tmpMin){
              tmpMin = arr.get(i).Avr;
              vtMin=i;
            }
          }
          System.out.println("sinh viên có điểm trung bình cao nhất la: "+arr.get(vtMax).Name);
          System.out.println("sinh viên có điểm trung bình thấp nhất la: "+arr.get(vtMin).Name);
          break;
        case 4:
          System.out.print("Nhap vao ID: ");
          String tmp = input.nextLine();
          int dk=0;
          for(int i=0;i<n;i++){
            if(arr.get(i).getID().equals(tmp)==true){
              arr.get(i).showInfo();
              dk=1;
              break;
            }
          }
          if(dk==0){
             System.out.println("Không có sinh viên nào có mã là"+tmp);
          }
          break;
        case 5:
          for(int i=0;i<n-1;i++){
            for(int j=i+1;j<n;j++){
              if((int)arr.get(i).Name.charAt(0) > (int)arr.get(j).Name.charAt(0)){
                Collections.swap(arr, i, j);
              }
            }
          }
          for(int i=0;i<n;i++){
            arr.get(i).showInfo();
          }
          break;
        case 6:
          for(int i=0;i<n-1;i++){
            for(int j=i+1;j<n;j++){
              if(arr.get(i).Avr < arr.get(j).Avr){
                Collections.swap(arr, i, j);
              }
            }
          }
          for(int i=0;i<n;i++){
            if(arr.get(i).Avr>8){
              arr.get(i).showInfo();
            }else{
              break;
            }
          }
          break;
        case 7:
          System.exit(0);
          break;
      }
    }
  }
}package StudentTeacher;

import java.util.Scanner;

public class Teacher extends Person{
  String lop;
  int luong;
  int sogio;
  int paid=0;

  public Teacher() {
  }

  public Teacher(String lop, int luong, int sogio) {
    this.lop = lop;
    this.luong = luong;
    this.sogio = sogio;
  }

  public Teacher(String lop, int luong, int sogio, String Name, String Gender, String dob, String add) {
    super(Name, Gender, dob, add);
    this.lop = lop;
    this.luong = luong;
    this.sogio = sogio;
  }

  public String getLop() {
    return lop;
  }

  public void setLop(String lop) {
    this.lop = lop;
  }

  public int getLuong() {
    return luong;
  }

  public void setLuong(int luong) {
    this.luong = luong;
  }

  public int getSogio() {
    return sogio;
  }

  public void setSogio(int sogio) {
    this.sogio = sogio;
  }

  @Override
  public void inputInfo() {
    super.inputInfo();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhap vao lop: ");
    lop = input.nextLine();
    System.out.print("Nhap vao Luong 1h: ");
    luong = Integer.parseInt(input.nextLine());
    System.out.print("Nhap vao So gio: ");
    sogio = Integer.parseInt(input.nextLine());
  }

  @Override
  public void showInfo() {
    super.showInfo();
    System.out.println("Lop la: "+lop);
    System.out.println("Lop la: "+luong);
    System.out.println("Lop la: "+sogio);
  }
  
  public int TinhLuong(){
    int so = luong*sogio;
    char c = lop.charAt(5);
    if( Character.toString(c).equals("M") || Character.toString(c).equals("L") ){
      so=so+200000;
    }
    return so;
  }
}package StudentTeacher;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class TeacherTest {
  public static void main(String[] args) {
    int n=0;
    ArrayList<Teacher> arr = new ArrayList<>();
    while(true){
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      System.out.println("\n\t1: Nhập vào n giảng viên");
      System.out.println("\t2: Hiển thị thông tin tất cả các giảng viên ra màn hình");
      System.out.println("\t3: Hiển thị giảng viên có lương cao nhất");
      System.out.println("\t4: Thoát");
      System.out.print("Chon: ");
      int chon = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch(chon){
        case 1:
          System.out.print("Nhap n: ");
          n = Integer.parseInt(input.nextLine());
          for(int i=0;i<n;i++){
            Teacher tc = new Teacher();
            tc.inputInfo();
            arr.add(tc);
          }
          break;
        case 2:
          for(int i=0;i<n;i++){
            arr.get(i).showInfo();
          }
          break;
        case 3:
          int max=0;
          int vt=0;
          for(int i=0;i<n;i++){
            if(arr.get(i).TinhLuong()>max){
              max=arr.get(i).TinhLuong();
              vt=i;
            }
          }
          System.out.print("Hiển thị giảng viên có lương cao nhất: "+arr.get(vt).Name);
          break;
        case 4:
          break;
      }
    }
  }
}


Vũ Việt Đức [C1907L]

Ngày viết: 12:56 19/03/2020package aptech;
import java.util.Scanner;

public class TeacherTest {
  public static void main(String[] args){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    Teacher[] teachers;
    int n;
    
    while(true){
      System.out.println("Vui lòng nhập: \n1: Nhập vào n giảng viên\n2: Hiển thị thông tin tất cả các giảng viên\n3: Hiển thị giảng viên có lương cao nhất\n4: Thoát");
      int chon = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch(chon){
        case 1:
          System.out.print("Nhập số giảng viên: ");
          n = Integer.parseInt(input.nextLine());
          teachers = new Teacher[n];
          for(int i = 0; i < n; i++){
            teachers[i].inputInfo();
          }
          break;
        case 2:
          for(int i = 0; i < teachers.length; i++){
            teachers[i].showInfo();
          }
          break;
        case 3:
          int max = 0;
          for(int i = 0; i < teachers.length; i++){
            if(teachers[i].luongThucNhan() > max){
              max = teachers[i].luongThucNhan();
            }
          }
          System.out.println("Giảng viên có lương cao nhất là: ");
          for(int i = 0; i < teachers.length; i++){
            if(teachers[i].luongThucNhan() == max){
              teachers[i].showInfo();
            }
          }
          break;
        case 4:
          break;
        default:
          System.out.println("Bạn nhập không đúng, vui lòng chọn lại\n");
      }
      if(chon == 4){
        break;
      }
    }
  }
}


Vũ Việt Đức [C1907L]

Ngày viết: 12:55 19/03/2020package aptech;
import java.util.Scanner;

public class Teacher extends Person{
  private String lopDay;
  private int luong,soGioDay;

  public String getLopDay() {
    return lopDay;
  }

  public void setLopDay(String lopDay) {
    this.lopDay = lopDay;
  }

  public int getLuong() {
    return luong;
  }

  public void setLuong(int luong) {
    this.luong = luong;
  }

  public int getSoGioDay() {
    return soGioDay;
  }

  public void setSoGioDay(int soGioDay) {
    this.soGioDay = soGioDay;
  }

  public Teacher() {
  }

  public Teacher(String lopDay, int luong, int soGioDay, String ten, String gioiTinh, String ngaySinh, String diaChi) {
    super(ten, gioiTinh, ngaySinh, diaChi);
    this.lopDay = lopDay;
    this.luong = luong;
    this.soGioDay = soGioDay;
  }

  @Override
  public void showInfo() {
    super.showInfo(); 
    System.out.println("- Lớp dạy: " + lopDay + "\n- Số tiền một giờ dạy: " + luong + "\n- Số giờ dạy: " + soGioDay);
  }

  @Override
  public void inputInfo() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    super.inputInfo(); 
    System.out.print("Nhập lớp dạy: ");
    lopDay = input.nextLine();
    System.out.print("Nhập số tiền lương một giờ dạy: ");
    luong = Integer.parseInt(input.nextLine());
    System.out.print("Nhập số giờ dạy: ");
    soGioDay = Integer.parseInt(input.nextLine());
  }
  
  public int luongThucNhan(){
    return (luong * soGioDay);
  }
}


Vũ Việt Đức [C1907L]

Ngày viết: 12:54 19/03/2020package aptech;
import java.util.Scanner;

public class StudentTest {

 
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    Student[] students;
    int n;
    
    while(true) {
      System.out.println("Vui lòng chọn: \n1: Nhập vào n sinh viên\n2: Hiển thị thông tin tất cả các sinh viên\n3: Hiển thị sinh viên có điểm trung bình cao nhất và sinh viên có điểm trung bình thấp nhất\n4: Tìm kiếm sinh viên theo mã sinh viên\n5: Hiển thị tất cả các sinh viên theo thứ tự tên trong bảng chữ cái (A->Z)\n6: Hiển thị tất cả các sinh viên được học bổng\n7: Thoát");
      int chon = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch(chon){
        case 1:
          System.out.print("Nhập số lượng sinh viên: ");
          n = Integer.parseInt(input.nextLine());
          students = new Student[n];
          for(int i = 0; i < n; i++){
            students[i].inputInfo();
          }
          break;
        case 2:
          System.out.println("Thông tin tất cả sinh viên: ");
          for(int i = 0; i < students.length; i++){
            students[i].showInfo();
          }
          break;
        case 3:
          float max = 0;
          float min = 0;
          for(int i = 0; i < students.length; i++){
            if(students[i].getDiemTrungBinh() > max){
              max = students[i].getDiemTrungBinh();
            }
            if(students[i].getDiemTrungBinh() < min){
              min = students[i].getDiemTrungBinh();
            }
          }
          for(int i = 0; i < students.length; i++){
            if(students[i].getDiemTrungBinh() == max){
              System.out.println("Student có điểm cao nhất: ");
              students[i].showInfo();
            }
            if(students[i].getDiemTrungBinh() == min){
              System.out.println("Student có điểm thấp nhất: ");
              students[i].showInfo();
            }
          }
          break;
        case 4:
          System.out.print("Nhập mã sinh viên: ");
          String msv = input.nextLine();
          int count = 0;
          for(int i = 0; i < students.length; i++){
            if(students[i].getMaSinhVien().equals(msv)){
              students[i].showInfo();
              count++;
            }
          }
          if(count == 0){
            System.out.println("Không có sinh viên nào có mã là: " + msv);
          }
          break;
        case 5:
          System.out.println("Danh sách sinh viên sau khi sắp xếp: ");
          for(int i = 0; i < students.length - 1 ; i++){
            for(int y = i + 1; y < student.length; y++){
              if(students[i].ten.compareTo(students[y].ten) < 0){
                Student temp = students[i];
                students[i] = students[y];
                students[y] = temp;
              }
            }
          }
          for(int i = 0; i < students.length; i++){
            students[i].showInfo();
          }
          break;
        case 6:
          for(int i = 0; i < students.length - 1 ; i++){
            for(int y = i + 1; y < student.length; y++){
              if(students[i].getDiemTrungBinh() < students[y].getDiemTrungBinh()){
                Student temp = students[i];
                students[i] = students[y];
                students[y] = temp;
              }
            }
          }
          System.out.println("Tất cả học sinh, sinh viên được học bổng là: ");
          for(int i = 0; i < students.length; i++){
            if(students[i].hocBong()){
              students[i].showInfo();
            }
          }
          break;
        case 7:
          break;
        default:
          System.out.println("Nhập sai, vui lòng chọn lại: \n\n");
      }
      
      if(chon == 7){
        break;
      }
    }
  }
  
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!