IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú

Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú

by GokiSoft.com - 19:43 31/07/2021 19,540 Lượt Xem

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỞ THÚ

1. Tạo lớp có tên Animal gồm các thuộc tính và phương thức:

· String name

· int age

· ​String description

· void display() //hiển thị tên, tuổi và mô tả của động vật

  void input() //THuc hien nhap thong tin cua Animal

· abstract void showSound()

  Tạo hàm tạo không đối và đầy đủ đối số

  Tạo getter/setter

2. Tạo các lớp Tiger, Dog, Cat theo các yêu cầu sau:

 • Thừa kế từ lớp Animal
 • Ghi đè phương thức showSound() để thể hiện những tiếng kêu đặc trưng của từng loài vật

3. Tạo lớp có tên Room gồm:

· int roomNo

· ​List<Animal> animalList

· void addAnimal() //thêm một con vật vào AnimalList

· void removeAnimal(String name) //xóa con vật có tên tương ứng khỏi AnimalList

  void display() -> Hiển thị thông tin mã chuồng + danh sách động vật

  void input() -> Nhập mã chuồng

  Hàm tạo ko đối và đầy đủ đối số

  Tạo getter/setter

  public Animal createAnimal() -> Cho phép khởi tạo 1 động vật bất kỳ Tiger, Dog, Cat. (Hỏi người dùng động vật cần khỏi tạo 1. Tạo Tiger, 2. Tạo Dog, Khác -> Tạo Cat)

4. Tạo lớp có tên Zoo gồm:

· List<Room> roomList

  Tạo hàm tạo không tối -> Thực hiện khởi tạo roomList = new ArrayList<>() trong hàm tạo này.

  void addAnimal() -> Thực hiện thêm động vật vào chuồng theo mã roomNo

  void removeAnimal() -> Thực hiện xóa động vật theo tên -> trong chuồng có mã roomNo

· void addRoom() //thêm chuồng vào roomList

· void removeRoom() //xóa chuồng có mã tương ứng khỏi roomList

  void display() -> Hiển thị thông tin toàn bộ room được quản lý trong Zoo.

5. Tạo lớp có tên TestZoo chứa phương thức main() để quản lý sở thú theo dạng Menu như sau:

 1. Thêm chuồng
 2. Xóa chuồng
 3. Thêm con vật
 4. Xóa con vật
 5. Xem tất cả các con vật
 6. Thoát

6. Khi người dùng lựa chọn 3 yêu cầu người dùng nhập vào mã chuồng (roomNo) muốn thêm động vật. Và thực hiện thêm 1 động vật (Tiger, Dog, hoặc Cat) vào chuồng với roomNo vừa nhập

7. Khi người dùng lựa chọn 3 yêu cầu người dùng nhập vào mã chuồng (roomNo) muốn xóa động vật. Sau đó yêu cầu người dùng nhập tên động vật cần xóa -> Thực hiện xóa động vật đi.

8. Khi người dùng chọn 5 thì hiển thị thông tin cùng tiếng kêu của từng con vật trong sở thú.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 09:22 14/07/2021


#Zoo.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt990;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Zoo {
  ArrayList<Room> roomList;
  
  public Zoo() {
    roomList = new ArrayList<>();
  }
  
  public void addRoom(Room r) {
    roomList.add(r);
  }
  
  public void removeRoom(int roomNo) {
    for (int i = 0; i < roomList.size(); i++) {
      if(roomList.get(i).getRoomNo() == roomNo) {
        roomList.remove(i);
        i--;
      }
    }
  }
  
  public void addAnimal(int roomNo, Animal a) {
    for (Room room : roomList) {
      if(room.getRoomNo() == roomNo) {
        room.addAnimal(a);
      }
    }
  }
  
  public void addAnimal() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ma chuong can them dong vat: ");
    int roomNo = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (Room room : roomList) {
      if(room.getRoomNo() == roomNo) {
        room.addAnimal();
      }
    }
  }
  
  public void removeAnimal(int roomNo, String name) {
    for (Room room : roomList) {
      if(room.getRoomNo() == roomNo) {
        room.removeAnimal(name);
      }
    }
  }
  
  public void removeAniamal() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ma chuong can xoa dong vat: ");
    int roomNo = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap ten dong vat can xoa: ");
    String name = scan.nextLine();
    
    removeAnimal(roomNo, name);
  }
  
  public void display() {
    for (Room room : roomList) {
      room.display();
    }
  }
}


#Tiger.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt990;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Tiger extends Animal{

  @Override
  public void showSound() {
    System.out.println("Tiger ...");
  }
  
}


#TestZoo.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt990;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class TestZoo {
  public static void main(String[] args) {
    Zoo zoo = new Zoo();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          Room room = new Room();
          room.input();
          
          zoo.addRoom(room);
          break;
        case 2:
          System.out.println("Nhap ma chuong can xoa: ");
          int roomNo = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          
          zoo.removeRoom(roomNo);
          break;
        case 3:
          zoo.addAnimal();
          break;
        case 4:
          zoo.removeAniamal();
          break;
        case 5:
          zoo.display();
          break;
        case 6:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 6);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Them chuong");
    System.out.println("2. Xoa chuong");
    System.out.println("3. Them dong vat");
    System.out.println("4. Xoa dong vat");
    System.out.println("5. Xem tat ca dong vat");
    System.out.println("6. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }
}


#Room.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt990;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Room {
  int roomNo;
  ArrayList<Animal> animalList;
  
  public Room() {
    animalList = new ArrayList<>();
  }

  public int getRoomNo() {
    return roomNo;
  }

  public void setRoomNo(int roomNo) {
    this.roomNo = roomNo;
  }

  public ArrayList<Animal> getAnimalList() {
    return animalList;
  }

  public void setAnimalList(ArrayList<Animal> animalList) {
    this.animalList = animalList;
  }
  
  public void addAnimal(Animal a) {
    animalList.add(a);
  }
  
  public void addAnimal() {
    Animal animal = createAnimal();
    
    animalList.add(animal);
  }
  
  /**
   * TH1: name se la duy nhat
   * TH2: name dong co the trung ten -> code theo cach nay.
   * @param name 
   */
  public void removeAnimal(String name) {
    for (int i = 0; i < animalList.size(); i++) {
      if(animalList.get(i).getName().equalsIgnoreCase(name)) {
        animalList.remove(i);
        //1, 2, 3, 4, 5, 6: length = 6, index = 0 -> 5
        //Xoa di index = 2 (gia tri 3)-> Vi du xu ly dong 50
        //1, 2, 4, 5, 6: Length = 5, index = 0 -> 4
        //index = 2 (gia tri 3 truoc) -> index = 2 (gia tri 4)
        i--;
      }
    }
  }
  
  public void display() {
    System.out.println("Ma Chuong: " + roomNo);
    for (Animal animal : animalList) {
      animal.showSound();
      animal.display();
    }
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ma chuong: ");
    roomNo = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap so dong vat");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Animal animal = createAnimal();
      animalList.add(animal);
    }
  }
  
  public Animal createAnimal() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    Animal animal;
    
    System.out.println("1. Tao Tiger");
    System.out.println("2. Tao Dog");
    System.out.println("Khac. Tao Cat");
    System.out.println("Chon: ");
    int choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    switch(choose) {
      case 1:
        animal = new Tiger();
        break;
      case 2:
        animal = new Dog();
        break;
      default:
        animal = new Cat();
        break;
    }
    animal.input();
    
    return animal;
  }
}


#Dog.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt990;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Dog extends Animal{

  @Override
  public void showSound() {
    System.out.println("Dog ...");
  }
  
}


#Cat.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt990;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Cat extends Animal{

  @Override
  public void showSound() {
    System.out.println("Cat ...");
  }
  
}


#Animal.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt990;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public abstract class Animal {
  String name, description;
  int age;

  public Animal() {
  }

  public Animal(String name, String description, int age) {
    this.name = name;
    this.description = description;
    this.age = age;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getDescription() {
    return description;
  }

  public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ten: ");
    name = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap mo ta: ");
    description = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap tuoi: ");
    age = Integer.parseInt(scan.nextLine());
  }
  
  public void display() {
    System.out.format("\nTen: %s, tuoi: %d, mo ta: %s\n", name, age, description);
  }
  
  public abstract void showSound();
}


GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 19:59 10/07/2021


#Zoo.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt990;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Zoo {
  ArrayList<Room> roomList;
  
  public Zoo() {
    roomList = new ArrayList<>();
  }
  
  public void addAnimal(int roomNo, Animal animal) {
    for (Room room : roomList) {
      if(room.getRoomNo() == roomNo) {
        room.addAnimal(animal);
      }
    }
  }
  
  public void addAnimal(int roomNo) {
    for (Room room : roomList) {
      if(room.getRoomNo() == roomNo) {
        room.addAnimal();
      }
    }
  }
  
  public void removeAnimal(int roomNo, String name) {
    for (Room room : roomList) {
      if(room.getRoomNo() == roomNo) {
        room.removeAnimal(name);
      }
    }
  }
  
  public void addRoom(Room room) {
    roomList.add(room);
  }
  
  public void removeRoom(int roomNo) {
    for (int i = 0; i < roomList.size(); i++) {
      if(roomList.get(i).getRoomNo() == roomNo) {
        roomList.remove(i);
        break;//i--;
      }
    }
  }
  
  public void display() {
    for (Room room : roomList) {
      room.display();
    }
  }
  
  public void showSound() {
    for (Room room : roomList) {
      room.showSound();
    }
  }
}


#Tiger.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt990;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Tiger extends Animal{

  @Override
  public void showSound() {
    System.out.println("Tiger sound ...");
  }
  
}


#Room.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt990;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Room {
  int roomNo;
  ArrayList<Animal> animalList;

  public Room() {
    animalList = new ArrayList<>();
  }
  
  public void addAnimal(Animal a) {
    animalList.add(a);
  }
  
  public void addAnimal() {
    Animal animal = createAnimal();
    animalList.add(animal);
  }
  
  /**
   * Xoa theo name -> Co truong name trung nhau cua Dong Vat
   * @param name 
   */
  public void removeAnimal(String name) {
    for (int i = 0; i < animalList.size(); i++) {
      if(animalList.get(i).getName().equalsIgnoreCase(name)) {
        animalList.remove(i);
        i--;
      }
    }
  }
  
  public void display() {
    System.out.println("RoomNo: " + roomNo);
    for (Animal animal : animalList) {
      animal.display();
    }
  }
  
  public void showSound() {
    System.out.println("RoomNo: " + roomNo);
    for (Animal animal : animalList) {
      animal.showSound();
    }
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ma chuong: ");
    roomNo = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap so dong vat can them: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Animal animal = createAnimal();
      animalList.add(animal);
    }
  }
  
  public Animal createAnimal() {
    Animal animal;
    System.out.println("1. Create Tiger");
    System.out.println("2. Create Dog");
    System.out.println("Other. Create Cat");
    System.out.println("Choose: ");
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    switch(choose) {
      case 1:
        animal = new Tiger();
        break;
      case 2:
        animal = new Dog();
        break;
      default:
        animal = new Cat();
    }
    animal.input();
    
    return animal;
  }

  public int getRoomNo() {
    return roomNo;
  }

  public void setRoomNo(int roomNo) {
    this.roomNo = roomNo;
  }
  
  
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt990;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Zoo zoo = new Zoo();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choose, roomNo;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          Room room = new Room();
          room.input();
          zoo.addRoom(room);
          break;
        case 2:
          System.out.println("Nhap roomNo can xoa: ");
          roomNo = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          zoo.removeRoom(roomNo);
          break;
        case 3:
          System.out.println("Nhap roomNo can them dong vat: ");
          roomNo = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          zoo.addAnimal(roomNo);
          break;
        case 4:
          System.out.println("Nhap roomNo can xoa: ");
          roomNo = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          System.out.println("Nhap ten dong vat can xoa: ");
          String name = scan.nextLine();
          
          zoo.removeAnimal(roomNo, name);
          break;
        case 5:
          zoo.showSound();
          break;
        case 6:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap lai!!!");
      }
    } while(choose != 6);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Them room");
    System.out.println("2. Xoa room");
    System.out.println("3. Them animal");
    System.out.println("4. Xoa animal");
    System.out.println("5. Xem");
    System.out.println("6. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }
}


#Dog.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt990;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Dog extends Animal{

  @Override
  public void showSound() {
    System.out.println("Dog sound ...");
  }
  
}


#Cat.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt990;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Cat extends Animal{

  @Override
  public void showSound() {
    System.out.println("Cat sound ...");
  }
  
}


#Animal.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson05.bt990;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public abstract class Animal {
  String name, description;
  int age;

  public Animal() {
  }

  public Animal(String name, String description, int age) {
    this.name = name;
    this.description = description;
    this.age = age;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getDescription() {
    return description;
  }

  public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public boolean setAge(int age) {
    if(age >= 0) {
      this.age = age;
      return true;
    } else {
      System.out.println("Yeu cau age >= 0");
    }
    return false;
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ten: ");
    name = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap mo ta: ");
    description = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap tuoi: ");
    while(!setAge(Integer.parseInt(scan.nextLine()))) {
      System.out.println("Yeu cau nhap lai!!!");
    }
  }
  
  public void display() {
    System.out.printf("\nTen: %s, mo ta: %s, tuoi: %d", name, description, age);
  }
  
  public abstract void showSound();
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!