IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú

Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú

by GokiSoft.com - 19:43 31/07/2021 19,544 Lượt Xem

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỞ THÚ

1. Tạo lớp có tên Animal gồm các thuộc tính và phương thức:

· String name

· int age

· ​String description

· void display() //hiển thị tên, tuổi và mô tả của động vật

  void input() //THuc hien nhap thong tin cua Animal

· abstract void showSound()

  Tạo hàm tạo không đối và đầy đủ đối số

  Tạo getter/setter

2. Tạo các lớp Tiger, Dog, Cat theo các yêu cầu sau:

 • Thừa kế từ lớp Animal
 • Ghi đè phương thức showSound() để thể hiện những tiếng kêu đặc trưng của từng loài vật

3. Tạo lớp có tên Room gồm:

· int roomNo

· ​List<Animal> animalList

· void addAnimal() //thêm một con vật vào AnimalList

· void removeAnimal(String name) //xóa con vật có tên tương ứng khỏi AnimalList

  void display() -> Hiển thị thông tin mã chuồng + danh sách động vật

  void input() -> Nhập mã chuồng

  Hàm tạo ko đối và đầy đủ đối số

  Tạo getter/setter

  public Animal createAnimal() -> Cho phép khởi tạo 1 động vật bất kỳ Tiger, Dog, Cat. (Hỏi người dùng động vật cần khỏi tạo 1. Tạo Tiger, 2. Tạo Dog, Khác -> Tạo Cat)

4. Tạo lớp có tên Zoo gồm:

· List<Room> roomList

  Tạo hàm tạo không tối -> Thực hiện khởi tạo roomList = new ArrayList<>() trong hàm tạo này.

  void addAnimal() -> Thực hiện thêm động vật vào chuồng theo mã roomNo

  void removeAnimal() -> Thực hiện xóa động vật theo tên -> trong chuồng có mã roomNo

· void addRoom() //thêm chuồng vào roomList

· void removeRoom() //xóa chuồng có mã tương ứng khỏi roomList

  void display() -> Hiển thị thông tin toàn bộ room được quản lý trong Zoo.

5. Tạo lớp có tên TestZoo chứa phương thức main() để quản lý sở thú theo dạng Menu như sau:

 1. Thêm chuồng
 2. Xóa chuồng
 3. Thêm con vật
 4. Xóa con vật
 5. Xem tất cả các con vật
 6. Thoát

6. Khi người dùng lựa chọn 3 yêu cầu người dùng nhập vào mã chuồng (roomNo) muốn thêm động vật. Và thực hiện thêm 1 động vật (Tiger, Dog, hoặc Cat) vào chuồng với roomNo vừa nhập

7. Khi người dùng lựa chọn 3 yêu cầu người dùng nhập vào mã chuồng (roomNo) muốn xóa động vật. Sau đó yêu cầu người dùng nhập tên động vật cần xóa -> Thực hiện xóa động vật đi.

8. Khi người dùng chọn 5 thì hiển thị thông tin cùng tiếng kêu của từng con vật trong sở thú.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 09:28 28/02/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package zoomanager;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class Animal {

  String name;
  int age;

  public Animal() {

  }

  public Animal(String name, int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
  
  public void Input(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten dong vat");
    name = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap tuoi dong vat");
    age = Integer.parseInt(scan.nextLine());
  }
  
  public void display(){
    System.out.format("Ten: %s, Tuoi: %d", name, age);
  }

}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 09:28 28/02/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package zoomanager;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class Room {

  String roomNo;
  List<Animal> listAnimal;

  public Room() {
    this.listAnimal = new ArrayList<>();
  }

  public Room(String roomNo) {
    this.roomNo = roomNo;
    this.listAnimal = new ArrayList<>();
  }

  public String getRoomNo() {
    return roomNo;
  }

  public void setRoomNo(String roomNo) {
    this.roomNo = roomNo;
  }

  public List getListAnimal() {
    return listAnimal;
  }

  public void setListAnimal(List listAnimal) {
    this.listAnimal = listAnimal;
  }

  public void addAnimal(Animal animal) {
    listAnimal.add(animal);
  }

  public void deleteAnimal() {
    
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten dong vat can xoa: ");
    String name = scan.nextLine();

    for (Animal animal : listAnimal) {
        if(animal.getName().equalsIgnoreCase(name)){
          listAnimal.remove(animal);
        }
    }
  }
  
  public static Animal creatAnimal(){
    createAnimalMenu();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap lua chon khoi tao doi tuon option: ");
    
    int option = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    Animal animal = null;
    switch(option){
      case 1:
        animal = new Tiger();
        break;
      case 2:
        animal = new Lion();
        break;
      case 3:
        animal = new Dog();
        break;
      default:
         System.out.println("Nhap lai option: ");
    }
    animal.Input();
    return animal;
  }
  
  public static void createAnimalMenu(){
    System.out.println("1.Khoi tao Tiger");
    System.out.println("1.Khoi tao Lion");
    System.out.println("1.Khoi tao Dog");
  }
  
  public void Display(){
    System.out.println("Ma Chuong: " + roomNo);
    for(Animal animal : listAnimal ){
      animal.display();
    }
  }
  
  public void Input(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap Ma Chuong: ");
    roomNo = scan.nextLine();
  }

}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 09:28 28/02/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package zoomanager;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class Zoo {

  List<Room> roomList;

  public Zoo() {
    roomList = new ArrayList<>();
  }

 

  public Zoo(List<Room> roomList) {
    this.roomList = roomList;
    roomList = new ArrayList<>();
  }

  public void createRoom() {
    Room room = new Room();
    room.Input();
    roomList.add(room);
  }

  public void removeRoom() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.format("Nhap ma chuong can xoa: ");
    String deleteRoomNo = scan.nextLine();

    for (Room room : roomList) {
      boolean findroom = true;
      if (room.getRoomNo().equalsIgnoreCase(deleteRoomNo)) {
        roomList.remove(room);
        findroom = false;
      }
      if (findroom == true) {
        System.out.format("Khong tim thay phong de xoa: ");
      }
    }
  }

  public void updateAnimal() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.format("Nhap ma chuong can them dong vat: ");
    String roolNo = scan.nextLine();

    for (Room room : roomList) {
      if (room.getRoomNo().equalsIgnoreCase(roolNo)) {
        Animal animal = Room.creatAnimal();
        room.addAnimal(animal);
        return;
      }
      System.out.format("Khong tim thay phong de xoa: ");
    }
  }

  public void deleteAnimal() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.format("Nhap ma chuong can xoa dong vat: ");
    String roolNo = scan.nextLine();

    for (Room room : roomList) {
      if (room.getRoomNo().equalsIgnoreCase(roolNo)) {
        room.deleteAnimal();
        return;
      }
      System.out.format("Khong tim thay ma chuong de xoa: " + roolNo);
    }

  }
  
  public void DisplayAll(){
    for(Room room: roomList){
      room.Display();
    }
  }

}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 09:27 28/02/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package zoomanager;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author TrungDuc1
 */
public class ZooManager {


  public static void main(String[] args) {
    Zoo zoo = new Zoo();
    int choose;

    do {
      Menu();
      Scanner scan = new Scanner(System.in);
      System.out.println("Nhap lua chon choose: ");
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      switch (choose) {
        case 1:
          zoo.createRoom();
          break;

        case 2:
          zoo.updateAnimal();
          break;

        case 3:
          zoo.removeRoom();
          break;

        case 4:
          zoo.deleteAnimal();
          break;

        case 5:
          zoo.DisplayAll();
          break;

        case 6:
          System.out.println("6.Thoat....");
          break;

        default:
          System.out.println("Nhap lai choose: ");
          break;
      }

    } while (choose != 6);

  }

  static void Menu() {
    System.out.println("1.Them chuong");
    System.out.println("2.Them dong vat vao chuong");
    System.out.println("3.Xoa chuong");
    System.out.println("4.Xoa dong vat trong chuong");
    System.out.println("5.Hien thi tat ca cac dong vat");
    System.out.println("6.Thoat chuong trinh");
  }

}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 21:37 26/02/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package baitap_new;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */

public class Tiger extends Animal{

  @Override
  public void showSound() {
    System.out.println("Gum,Gum,Gum...");
  }
  
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!