IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java basic- Overview - phân tích thiết kế lớp đối tượng trong java

Java basic- Overview - phân tích thiết kế lớp đối tượng trong java

by GokiSoft.com - 11:22 21/07/2021 15,736 Lượt Xem

Các bài tập dưới đây yêu cầu bạn phải tự biết khai báo các thuộc tính cho lớp, cài đặt đầy đủ 2 constructor, các phương thức set/get, 2 hàm input() và display() để nhập và hiển thị các thuộc tính trong lớp đó.

Sau khi đã cài đặt lớp xong thì cài đặt thêm class Test để khởi tạo đối tượng của lớp (có thể tạo mảng đối tượng và ít nhất cũng phải tạo 2 đối tượng để khởi tạo bằng constructor có tham số và constructor không có tham số).

Bài 1.

Cài đặt lớp để mô tả về đối tượng Computer .

Bài 2.

Cài đặt lớp để mô tả đối tượng House

Bài 3.

Cài đặt lớp để mô tả đối tượng Car

Bài 4.

Cài đặt lớp để mô tả đối tượng Mark (điểm thi)

Bài 5.

Cài đặt lớp để mô tả đối tượng Country

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 14:06 03/03/2021


#Computer
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Computer;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Computer {

  String monitor;
  String keyboard;
  String mouse;
  String Case;
  String main;
  String cpu;
  String fan;
  String ram;
  String rom;
  String gpu;

  Computer() {
  }

  Computer(String monitor, String keyboard, String mouse,
      String Case, String main, String cpu, String fan, String ram, String rom, String gpu) {
    this.monitor = monitor;
    this.keyboard = keyboard;
    this.mouse = mouse;
    this.Case = Case;
    this.cpu = cpu;
    this.main = main;
    this.fan = fan;
    this.gpu = gpu;
    this.ram = ram;
    this.rom = rom;
  }

  public void input(String monitor, String keyboard, String mouse,
      String Case, String main, String cpu, String fan, String ram, String rom, String gpu) {
    this.monitor = monitor;
    this.keyboard = keyboard;
    this.mouse = mouse;
    this.Case = Case;
    this.cpu = cpu;
    this.main = main;
    this.fan = fan;
    this.gpu = gpu;

  }

  public void display() {
    System.out.println("Monitor : " + monitor);
    System.out.println("Keyboard : " + keyboard);
    System.out.println("Mouse : " + mouse);
    System.out.println("Case : " + Case);
    System.out.println("CPU : " + cpu);
    System.out.println("Main : " + main);
    System.out.println("Fan : " + fan);
    System.out.println("GPU : " + gpu);
  }

  public String getMonitor() {
    return monitor;
  }

  public String getKeyboard() {
    return keyboard;
  }

  public void setMonitor(String monitor) {
    this.monitor = monitor;
  }

  public void setKeyboard(String keyboard) {
    this.keyboard = keyboard;
  }

  public void setMouse(String mouse) {
    this.mouse = mouse;
  }

  public void setCase(String Case) {
    this.Case = Case;
  }

  public void setMain(String main) {
    this.main = main;
  }

  public void setCpu(String cpu) {
    this.cpu = cpu;
  }

  public void setFan(String fan) {
    this.fan = fan;
  }

  public void setRam(String ram) {
    this.ram = ram;
  }

  public void setRom(String rom) {
    this.rom = rom;
  }

  public void setGpu(String gpu) {
    this.gpu = gpu;
  }

  public String getMouse() {
    return mouse;
  }

  public String getCase() {
    return Case;
  }

  public String getMain() {
    return main;
  }

  public String getCpu() {
    return cpu;
  }

  public String getFan() {
    return fan;
  }

  public String getRam() {
    return ram;
  }

  public String getRom() {
    return rom;
  }

  public String getGpu() {
    return gpu;
  }
  
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 14:03 03/03/2021


#House
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package House;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class House {
  String Address;
  int Area;

  public House() {
  }

  public House(String Address, int Area) {
    this.Address = Address;
    this.Area = Area;
  }
  
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Address:");
    Address = input.nextLine();
    System.out.println("Area:");
    Area = Integer.parseInt(input.nextLine());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "House{" + "Address=" + Address + ", Area=" + Area + '}';
  }
  
  public void output(){
    System.out.println(toString());
  }

  public String getAddress() {
    return Address;
  }

  public int getArea() {
    return Area;
  }

  public void setAddress(String Address) {
    this.Address = Address;
  }

  public void setArea(int Area) {
    this.Area = Area;
  }
  
  
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 14:02 03/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Car;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Car {
  String Name,Brand;
  
  public Car() {
  }

  public Car(String Name, String Brand) {
    this.Name = Name;
    this.Brand = Brand;
  }

  public String getName() {
    return Name;
  }

  public String getBrand() {
    return Brand;
  }

  public void setName(String Name) {
    this.Name = Name;
  }

  public void setBrand(String Brand) {
    this.Brand = Brand;
  }
  
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Car name:");
    Name = input.nextLine();
    System.out.println("Brand name:");
    Brand = input.nextLine();
  }
  
  public void output(){
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Car{" + "Name=" + Name + ", Brand=" + Brand + '}';
  }
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 14:01 03/03/2021


#Mark
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Mark;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Mark {
  String Name;
  float Value;

  public Mark() {
  }

  public Mark(String Name, float Value) {
    this.Name = Name;
    this.Value = Value;
  }
  
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Student name");
    this.Name = input.nextLine();
    System.out.println("Mark: ");
    this.Value = Float.parseFloat(input.nextLine());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Mark{" + "Name=" + Name + ", Value=" + Value + '}';
  }
  
  public void output(){
    System.out.println(toString());
  }

  public String getName() {
    return Name;
  }

  public float getValue() {
    return Value;
  }

  public void setName(String Name) {
    this.Name = Name;
  }

  public void setValue(float Value) {
    this.Value = Value;
  }
  
  
  
  
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 17:18 24/02/2021


#Country
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Country;

import java.util.Scanner;

public class Country {
  String Name;
  String Language;

  public Country() {
  }

  public Country(String Name, String Language) {
    this.Name = Name;
    this.Language = Language;
  }

  public String getName() {
    return Name;
  }

  public void setName(String Name) {
    this.Name = Name;
  }

  public String getLanguage() {
    return Language;
  }

  public void setLanguage(String Language) {
    this.Language = Language;
  }
  
  
  public void inputCtr(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Insert Country Name:");
    Name = input.nextLine();
    System.out.println("Insert Country Language:");
    Language = input.nextLine();
  }
  
  public void outputCtr(){
    System.out.println("Country Name:"+Name);
    System.out.println("Country Language:"+Language);
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!