IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- Tạo dự án đầu tiên & phát hành dự án

Java Basic- Tạo dự án đầu tiên & phát hành dự án

by GokiSoft.com - 19:58 29/06/2021 23,704 Lượt Xem

Yêu cầu :

Viết chương trình hiển thị thông tin cá nhân của bạn bao gồm (tên, tuổi, địa chỉ, email, sđt)

Tạo file jar cho dự án -> chạy dự án bằng lệnh cmd (window) hoặc terminal trong macosx

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 18:01 01/07/2021/*
Vi?t ch??ng tr�nh hi?n th? th�ng tin c� nh�n c?a b?n bao g?m (t�n, tu?i, ??a ch?, email, s?t)

T?o file jar cho d? �n -> ch?y d? �n b?ng l?nh cmd (window) ho?c terminal trong macosx
 */
package Lession1;

/**
 *
 * @author Tran Viet Duc Anh
 */
public class Test_JAR {
  public static void main(String[] args) {
      String name = "Tran Viet Duc Anh";
      
      int age = 20;
      
      String addr = "487 Truong Chinh, Nam Dinh";
      
      String email = "[email protected]";
      
      String pnum = "083xxxxx67";
      
      System.out.println("Fullname: " + name);
      System.out.println("Age: " + age);
      System.out.println("Address: " + addr);
      System.out.println("Email: " + email);
      System.out.println("Phone Number: " + pnum);
  }
}


Hoàng Anh [community,C2010G]

Ngày viết: 22:27 29/06/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication4;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Bom1
 */
public class baitap3 {
  public static void main(String[] args) {
        Scanner add = new Scanner(System.in);
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhập tên :");
    String name = add.nextLine();
    System.out.println("Nhập tuổi:");
    int age = input.nextInt();
    System.out.println("Nhập địa chỉ:");
    String adress = add.nextLine();
    System.out.print("Nhập email: \n");
    String email = add.nextLine();
    System.out.println("Nhập số điện thoại:");
    int phonenumber = input.nextInt();
    
    System.out.format("Tên: %s ,Tuổi: %d ,Địa chỉ: %s ,email: %s ,Số điện thoại: %d", name,age,adress,email,phonenumber);
    
  }
}


Đỗ Phan Hà [community,C2010L]

Ngày viết: 20:55 29/06/2021/*

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.

 * To change this template file, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package aptech;/**

 *

 * @author ZZoukertic

 */

public class Main {  /**

   * @param args the command line arguments

   */

  public static void main(String[] args) {

    // TODO code application logic here

    String fullname = "Do Phan Ha";

    int age = 18;

    String phoneNum ="097393xxxx";

    System.out.println("Ho va ten: " + fullname + "\nTuoi: " + age + "\nSo Dien Thoai: " + phoneNum);

  }

  

}hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 20:51 29/06/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.mycompany.jv1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author vuive
 */
public class stu {
  public static void main(String[] agrs){
  System.out.println("Nhap Ten: ");
  Scanner input = new Scanner(System.in);
  String ten = input.nextLine();
  System.out.println("Nhap tuoi: ");
  int tuoi = input.nextInt();
  input.nextLine();
  System.out.println("Nhap email: ");
    
  String email = input.nextLine();
  System.out.println("Nhap sdt: ");
  int sdt = input.nextInt();
  
  System.out.format("Sinh vien :%s \n tuoi:%d \n email:%s \n SDT: 0%d", ten,tuoi,email,sdt );
}
}


Nguyen Trung Kien [community,C2010G]

Ngày viết: 21:57 28/06/2021/*

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.

 * To change this template file, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */package bt973;import java.util.Scanner; /**

 *

 * @author TrangAnh Lptop

 */

public class Main {  /**

   * @param args the command line arguments

   */

  

    public static void main(String[] args) {

      // TODO code application logic here

      String ten;

      int tuoi;

      String diachi;

      String email;

      String sdt;      Scanner scan = new Scanner(System.in);      System.out.println("Nhap ten: ");

      ten = scan.nextLine();

      System.out.println("Nhap dia chi: ");

      diachi = scan.nextLine();      System.out.println("Nhap tuoi: ");

      tuoi = Integer.parseInt(scan.nextLine());      System.out.println("Nhap email: ");

      email = scan.nextLine();      System.out.println("Nhap sdt: ");

      sdt = scan.nextLine();      System.out.println("Ten : " + ten);

      System.out.println("dia chi : " + diachi);

      System.out.println("tuoi : " + tuoi);

      System.out.println("email : " + email);

      System.out.println("sdt : " + sdt);      

  }

}Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!