IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic - Tìm dãy số nguyên tố trong mảng

Java Basic - Tìm dãy số nguyên tố trong mảng

by GokiSoft.com - 18:23 13/05/2020 10,970 Lượt Xem

Nhập vào mảng số nguyên t gồm N phần tử

int[] t = new int[N];

Yêu cầu:

- Hiển thị các số nguyên tố trong mảng vừa nhập

- Sắp xếp các số nguyên tố theo thứ tự tăng dần.

Sử dụng bằng các phương pháp sau

Phương pháp 1: Làm bằng bất kỳ cách nào các bạn có thể giải quyết

Phương pháp 2: Chỉ được sử dụng duy nhất mảng số nguyên t để sắp xếp.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 20:14 13/05/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package april13;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class April13 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap N:");
    int N = Integer.parseInt(input.nextLine());
    int[] t = new int[N];
    int[] temp = new int[N];
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      System.out.println("Nhap phan thu thu " + (i + 1) + " :");

      t[i] = Integer.parseInt(input.nextLine());

    }
    int k = 0;
    for (int i = 0; i < t.length; i++) {

      Boolean flag = true;

      for (int j = 2; j < t[i]; j++) {

        if (t[i] % j == 0) {
          flag = false;
        }
      }
      if (flag == true) {
        
        temp[k] = t[i];
      }
      k += 1;
    }
    t = new int[k];
    for(int i = 0 ; i < temp.length; i++){
      if(temp[i] != 0){        
        t[i] = temp[i];
      }
    }     
    for (int i = 0; i < t.length - 1; i++) {
      for (int j = i + 1; j < t.length ; j++) {
        if (t[i] > t[j]) {
          int te;
          te = t[i];
          t[i] = t[j];
          t[j] = te;
        }
      }
    }
    for (int i = 0; i < t.length; i++) {
      if(t[i] != 0){
        System.out.println(t[i]);
      }      
    }
  }
}


Nguyễn Hữu Đạt [C1907L]

Ngày viết: 20:05 13/05/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package songuyento;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author exam4
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int n, min;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
    n = scanner.nextInt();
    int [] t = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
    System.out.print("Nhập phần tử thứ " + (i + 1) + ": ");
    t[i] = scanner.nextInt();
    }
    System.out.println("\nCác số nguyên tố trong mảng vừa nhập là: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if(checkNguyenTo(t[i])){
      System.out.print(t[i] + "\t");
      }
    }
    for(int i = 0; i < n - 1; i++){
      for(int j = i + 1; j <= n-1; j++){
        if(t[i] > t[j]){
          min = t[i];
          t[i] = t[j];
          t[j] = min;
        }
      }
    }
    System.out.println("\nCác số nguyen tố sắp xếp tăng dần là: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if(checkNguyenTo(t[i])){
      System.out.print(t[i] + "\t");
      }
    }
    
  }
  public static boolean checkNguyenTo(int n){
      if(n<=2){
       return true;
      }else {
       for(int i =2;i<=Math.sqrt(n);i++){
       if(n % i == 0)
        return false;
       }
      }
      return true;
      }
  
}


hoangkhiem [C1907L]

Ngày viết: 19:53 13/05/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package timdaysonguentotrongmang;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int N , tmp;
    System.out.println("Nhap phan tu N : ");
    N = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    int[] t = new int[N];
    for (int i = 0; i < t.length; i++) {
      System.out.format("arr[%d]= ", i+1);
      t[i] = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    }
    System.out.println("Các số nguyên tố là : ");
    for (int i : t) {
      if (isPrime(i)) {
        System.out.format("[%d]",i);
      }
    }
    System.out.println("*********************");
    for(int i = 0; i < t.length - 1; i++){
    for(int j = i + 1; j < t.length; j++){
      if(t[i] > t[j]){
        // Hoan vi 2 so a[i] va a[j]
        tmp = t[i];
        t[i] = t[j];
        t[j] = tmp;    
      }
    }
  }for (int i : t) {
      System.out.format("[%d]",i);
    }
  }
  public static boolean isPrime(int n) {
    if (n <= 1) {
      return false;
    }
    for (int i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {
      if (n % i == 0) {
        return false;
      }
    }
    return true;
  }
}


Nguyen Trinh Thanh Thuy [community]

Ngày viết: 19:50 13/05/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Project;

import static java.lang.Integer.parseInt;
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author student
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("nhap mang (phan chia boi space): ");

    String to_arr = scan.nextLine();
    int[] nto
        = new int[0];
    String[] arr = to_arr.split("\\s");
    int count = 0;
    System.out.println(Arrays.toString(arr));
    for (String temp : arr) {
      
      int[] ptu_temp
          = new int[count + 1];
      System.arraycopy(nto, 0, ptu_temp, 0, count);

      ptu_temp[count] = parseInt(temp);

      int i = 2;
      if (ptu_temp[count] > 2) {
        while ((i<=(int)Math.sqrt(ptu_temp[count]))&&((double)ptu_temp[count]%i!=0)) {
          i++;
        }
        if (i>Math.floor(Math.sqrt(ptu_temp[count]))){
          nto = ptu_temp;
          count++;
        }
      }else{
//        nto = ptu_temp;
//        count++;
      }
//      count++;
    }
    
    System.out.println(Arrays.toString(nto));

  }
}


Hoàng Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 19:27 13/05/2020
package Review_13_5_2020;

import java.util.Scanner;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    int N;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập số lượng phần tử");
    N = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    int[] t = new int[N];
    for (int i = 0; i < t.length; i++) {
      System.out.println("Phần tử thứ " + (i+1));
      t[i] = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    }
    System.out.println("Dãy số nguyên tố: ");
    for (int i = 0; i < t.length; i++) {
      if (check(t[i])) {
        System.out.print(t[i] + " ");
      }
    }
    System.out.println("");
    System.out.println("Sắp xếp: ");
    int index = 0;
    for (int i = 0; i < t.length; i++) {
      if (check(t[i])) {
        swap(t, i, index);
        index++;
      }
    }
    for (int i = 0; i < index-1; i++) {
      for (int j = i+1; j < index; j++) {
        if(t[i]>t[j]){
          swap(t, i, j);
        }
      }  
    }
    for (int i = 0; i < index; i++) {
      System.out.print(t[i]+ " ");
    }
  }

  public static boolean check(int n) {
    if (n == 0 || n == 1) {
      return false;
    }
    for (int i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {
      if (n % i == 0) {
        return false;
      }
    }
    return true;
  }

  public static void swap(int[] a, int i, int j) {
    int temp = a[i];
    a[i] = a[j];
    a[j] = temp;
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!