IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- Tổng hợp bài tập ôn luyện ngoại lên trong java - Exception in java

Java Basic- Tổng hợp bài tập ôn luyện ngoại lên trong java - Exception in java

by GokiSoft.com - 09:57 19/07/2021 12,109 Lượt Xem

Bài 1:

Viết chương trình nhập vào 2 số thực. Bắt ngoại lệ để khi nhập vào không phải là số.

Cài đặt hàm chia, trong đó bắt ngoại lệ nếu số chia là 0 thì thông báo phép chia không hợp lệ và kết thúc chương trình.

 

Bài 2:

Khai báo 1 mảng có n phần tử các số nguyên, viết hàm nhập các phần tử cho mảng. Bắt ngoại lệ nếu nhập phần từ có giá trị là 100 thì in ra các phần tử đã nhập và kết thúc chương trình.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangkhiem [C1907L]

Ngày viết: 17:53 01/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Exception;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class MyException extends Exception {

  private int[] x;
  private int lastN;

  public MyException(int[] x, int lastN) {
    this.x = x;
    this.lastN = lastN;
  }

  public void printErr() {

    System.out.println("Mảng bạn vừa nhập là ");
    for (int i = 0; i < lastN; i++) {
      System.out.println(x[i]);
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Exception;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    int n;
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap vao so phan tu n mang ");
    n = input.nextInt();
    int[] mang = new int[n];
    nhap(mang, n);
  }

  public static void nhap(int[] mang, int n) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int i = 0;
    try {
      System.out.println("*****************************************************");
      System.out.println("Bạn không được phép nhập 100 vì sẽ làm chương trình tự in ra những gì bạn nhập");
      System.out.println("*****************************************************");
      for (; i < n; i++) {
        System.out.format("Nhap vao phan tu thu %d:", i + 1);
        mang[i] = Integer.parseInt(input.nextLine());
        if (mang[i] == 100) {
          System.err.println("Bạn đã nhập 100 !!!!!");
          throw new MyException(mang, i);
        }
      }
    } catch (MyException e) {
      e.printErr();
    }
  }
}


hoangkhiem [C1907L]

Ngày viết: 23:56 31/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package battap303;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Exception {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner nhap = new Scanner(System.in);
float a = 0f;
float b =0f;
    try {
      System.out.println("nhap a");
       a = Integer.parseInt(nhap.nextLine());
      System.out.println("nhap b");
       b = Integer.parseInt(nhap.nextLine());
       System.out.println(devide(a, b));
    } catch (NumberFormatException ex) {
      System.out.println("Mời bạn nhập số nguyên");
    }catch(ArithmeticException e){
      System.out.println(e.getMessage());
    }
//  try{
//    System.out.println(devide(a,b));
//  }catch(ArithmeticException e){
//     System.out.println(e.getMessage());
//  }}
  }
  public static float devide(float a, float b) {
    if (b == 0) {
      throw new ArithmeticException("Cannot devide by 0");
    } else {
      System.out.println("kết quả");
      return a / b;
    }
  }
}


Hoàng Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 15:52 31/03/2020package ExceptionTest;

import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    float x = 0f, y = 0f;
    boolean flag = true;
    try {
      System.out.println("Nhập số thực thứ 1: ");
      x = input.nextFloat();
      System.out.println("Nhập số thực thứ 2");
      y = input.nextFloat();

    } catch (InputMismatchException e) {
      System.out.println("Số vừa nhập không phải số thực");
      flag = false;
    }
    if (flag) {
      try {
        System.out.println("Result = " + div(x, y));
      } catch (ArithmeticException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
      }
    }
  }

  public static float div(float x, float y) throws Exception {
    if (y == 0) {
      throw new ArithmeticException("Không chia cho 0");
    } else {
      return x / y;
    }
  }
}
-------------------------------------------------------------------------------------
package ExceptionTest;

import java.util.Scanner;

public class ExceptionArray {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập số phần tử của mảng: ");
    int n = input.nextInt();
    int[] arr = new int[n];
    try {
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        System.out.println("Nhập giá trị cho phần tử thứ " + i + 1);
        arr[i] = input.nextInt();
        if (arr[i] == 100) {
          throw new Exception("Invalid value");
        }
      }
    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e.getMessage());
      print(arr);
    }
  }

  public static void print(int[] a) {
    System.out.println("Giá trị phần tử trong mảng:");
    for (int i = 0; i < a.length; i++) {
      System.out.print(a[i] + " ");
    }
    System.out.println("");
  }
}


Vũ Việt Đức [C1907L]

Ngày viết: 23:19 30/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession7;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Bai1 {
  public static void main(String[] args){
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhập vào 2 số thực: ");
    try{
      System.out.print("a = ");
      float a = Float.parseFloat(scanner.nextLine());
      System.out.print("b = ");
      float b = Float.parseFloat(scanner.nextLine());
      System.out.format("%f / %f = %f", a, b, chia(a,b));
    }catch(Exception e){
      System.out.println(e);
    }
  }
  
  public static float chia(float a, float b) throws Exception{
    if(a == 0 || b == 0){
      throw new Exception("Phép chia không hợp lệ!");
    }else{
      return a / b;
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession7;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Bai2 {
  public static void main(String[] args) throws Exception{
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int n = 0;
    System.out.print("Nhập số phần tử cho mảng: ");
    n = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    List<Integer> newArr = new ArrayList<>();
    
    try{
      newArr = nhap(n);
    }catch(Exception e){
      System.out.println(e);
    }
  }
  public static List<Integer> nhap(int n) throws Exception{
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    List<Integer> intArr = new ArrayList<>();
    int value;
    int count = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++){
      System.out.print("Phần tử thứ " + i + ": ");
      value = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
      if(value == 100){
        count++;
        break;
      }else{
        intArr.add(value);
      }
    }
    
    if(count > 0){
      for(int i = 0; i < intArr.size() ; i++){
        throw new Exception("Giá trị nhập vào là 100!\nChương trình kết thúc.\nDanh sách các phần tử đã nhập là:" + show(intArr));
      }
    }else{
      System.out.println("Danh sách các phần tử đã nhập là:" + show(intArr));
    }
    
    return intArr;
    
  }
  
  public static String show(List<Integer> arr){
    String str = "\n";
    for(int i = 0; i < arr.size(); i++){
      str = str + arr.get(i) + "\n";
    }
    return str;
  }
}


Nguyễn Hữu Đạt [C1907L]

Ngày viết: 21:54 30/03/2020import exception.khaibao.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

public class test2 {
  public static void main (String[ ] args) throws InputMismatchException {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int n = 0;
        try{
            System.out.print("Nhập số phẩn tử của mảng: " );
            n = sc.nextInt();
            int array[] = new int[n];
            
            for (int i = 0; i < n; i++) {
              System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
              array[i] = sc.nextInt();
              if(array[i] == 100){
                break;
              }
            }
            
            System.out.println("\nCác phần tử bạn nhập là: ");
            for (int i = 0; i < n; i++) {
              System.out.print(array[i] + "\t");
            }
            
        }catch (Exception ex){
            System.out.print("error");
        }
		
		
		

}

	
  
     
  
     
  // Hiển thị mảng vừa nhập
  
     
  

}import exception.khaibao.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

public class test {

	public static void main (String[ ] args) throws InputMismatchException {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int a = 0;
		int b;
		int c;
        try{
            System.out.print("Nhap a: " );
            a = sc.nextInt();
            System.out.print("Nhap b: " );
            b = sc.nextInt();
            c = a / b;
            System.out.print("Thương c: " + c);
        }catch (Exception ex){
            System.out.print("error");
        }
		
		
		

}
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!