IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 17,160 Lượt Xem

Thông tinh sinh viên gồm các thuộc tính sau : tên, mã sinh viên, tuổi, địa chỉ

Yêu cầu :

Thực hiện và in ra thông tin sinh viên trên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:44 18/05/2021using System;

namespace Lesson1_NhapHienThiSinhVien
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien:");
      string name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap tuoi sinh vien:");
      int age = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap ma sinh vien:");
      string roolno = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi sinh vien:");
      string address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Ten: {0}, Tuoi: {1}, Ma sinh vien {2}, Dia chi: {3}", name, age, roolno, address);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!