IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 16,995 Lượt Xem

Thông tinh sinh viên gồm các thuộc tính sau : tên, mã sinh viên, tuổi, địa chỉ

Yêu cầu :

Thực hiện và in ra thông tin sinh viên trên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 16:08 15/05/2020using System;

namespace Lession1
{
  class Information
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Enter User Name :");
      string userName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter Student code :");
      string studentCode = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter Age :");
      int age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Enter Address :");
      string address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("\nUserName :" + userName + "\nStudent Code :" + studentCode + "\nAge :" + age + "\nAddress :" + address);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!