IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 17,161 Lượt Xem

Thông tinh sinh viên gồm các thuộc tính sau : tên, mã sinh viên, tuổi, địa chỉ

Yêu cầu :

Thực hiện và in ra thông tin sinh viên trên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 11:46 18/05/2020using System;

namespace Sinhvien
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      String name, rollno , address;
      int age;

      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien :");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ma sinh vien :");
      rollno = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap address :");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tuoi :");
      age = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine(" Thong tin sinh vien :");
      Console.WriteLine(name + "," + age + "," + rollno + "," + address);
      
    }
  }
}
 


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!