IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Quản Lí Cán Bộ

Quản Lí Cán Bộ

by Nguyễn Tiền Khôi - 10:05 30/07/2021 2,841 Lượt Xem

Đề bài: Một đơn vị sản xuất gồm có các cán bộ là công nhân, kỹ sư,
nhân viên.
• Mỗi cán bộ cần quản lý lý các thuộc tính: Họ tên, ngày sinh, giới tính,
địa chỉ
• Các công nhân cần quản lý: Bậc (công nhân bậc 3/7, bậc 4/7 …)
• Các kỹ sư cần quản lý: Ngành đào tạo
• Các nhân viên phục vụ cần quản lý thông tin: công việc
1. Xây dựng các lớp NhanVien, CongNha
n, KySu kế thừa từ lớp CanBo
2. Xây dựng các hàm để truy nhập (get), thay đổi (set) và hiển thị thông
tin về các thuộc tính của các lớp (nếu cần).
3. Xây dựng lớp QLCB cài đặt các phương thức thực hiện các chức năng
sau:
• Nhập thông tin mới cho cán bộ
• Tìm kiếm theo họ tên
• Hiển thị thông tin cán bộ tìm được
  

Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) GokiSoft.com [Teacher]

Chia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 09:11 30/07/2021


#QLCB.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11.bt2270;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class QLCB {
  static List<CanBo> canBoList = new ArrayList<>();
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  
  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          inputData();
          break;
        case 2:
          searchByName();
          break;
        case 3:
          showData();
          break;
        case 4:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 4);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap thong tin moi cho can bo");
    System.out.println("2. Tim kiem theo ten");
    System.out.println("3. Hien thi thong tin");
    System.out.println("4. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  static void inputData() {
    System.out.println("Nhap so can bo can them: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      CanBo canBo = createCanbo();
      
      canBoList.add(canBo);
    }
  }
  
  static CanBo createCanbo() {
    CanBo canBo;
    
    System.out.println("1. Nhap thong tin Cong Nhan");
    System.out.println("2. Nhap thong tin Ky Su");
    System.out.println("3. Nhap thong tin Nhan Vien Phuc Vu");
    System.out.println("Chon: ");
    
    int choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    switch(choose) {
      case 1:
        canBo = new CongNhan();
        break;
      case 2:
        canBo = new KySu();
        break;
      default:
        canBo = new NVPhucVu();
        break;
    }
    canBo.input();
    
    return canBo;
  }

  static void searchByName() {
    System.out.println("Nhap ten can bo can tim kiem: ");
    String fullname = scan.nextLine();
    
    for (CanBo canBo : canBoList) {
      if(canBo.getFullname().equalsIgnoreCase(fullname)) {
        canBo.display();
      }
    }
  }

  static void showData() {
    canBoList.forEach(canBo -> {
      canBo.display();
    });
  }
}


#NVPhucVu.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11.bt2270;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class NVPhucVu extends CanBo{
  String congViec;

  public NVPhucVu() {
  }

  public NVPhucVu(String congViec, String fullname, String birthday, String gender, String address) {
    super(fullname, birthday, gender, address);
    this.congViec = congViec;
  }

  public String getCongViec() {
    return congViec;
  }

  public void setCongViec(String congViec) {
    this.congViec = congViec;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return super.toString() + ", cong viec= " + congViec;
  }

  @Override
  public void input() {
    super.input();
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap cong viec: ");
    congViec = scan.nextLine();
  }
  
}


#KySu.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11.bt2270;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class KySu extends CanBo{
  String nganh;

  public KySu() {
  }

  public KySu(String nganh, String fullname, String birthday, String gender, String address) {
    super(fullname, birthday, gender, address);
    this.nganh = nganh;
  }

  public String getNganh() {
    return nganh;
  }

  public void setNganh(String nganh) {
    this.nganh = nganh;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return super.toString() + ", nganh= " + nganh;
  }

  @Override
  public void input() {
    super.input(); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap nganh: ");
    nganh = scan.nextLine();
  }
  
}


#CongNhan.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11.bt2270;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class CongNhan extends CanBo{
  public static final int BAC_MAX = 7;
  
  int bac;//bac: 1 -> 7

  public CongNhan() {
  }

  public CongNhan(int bac, String fullname, String birthday, String gender, String address) {
    super(fullname, birthday, gender, address);
    this.bac = bac;
  }

  public int getBac() {
    return bac;
  }

  public void setBac(int bac) {
    this.bac = bac;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return super.toString() + ", bac= " + bac;
  }

  @Override
  public void input() {
    super.input(); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap bac cong nhan: ");
    bac = Integer.parseInt(scan.nextLine());
  }
}


#CanBo.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11.bt2270;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class CanBo {
  String fullname, birthday, gender, address;

  public CanBo() {
  }

  public CanBo(String fullname, String birthday, String gender, String address) {
    this.fullname = fullname;
    this.birthday = birthday;
    this.gender = gender;
    this.address = address;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public void setBirthday(String birthday) {
    this.birthday = birthday;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "fullname=" + fullname + ", birthday=" + birthday + ", gender=" + gender + ", address=" + address;
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ten: ");
    fullname = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap ngay sinh: ");
    birthday = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap gioi tinh: ");
    gender = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap dia chi: ");
    address = scan.nextLine();
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!