IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp

[Video] Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp

by GokiSoft.com - 15:19 28/10/2021 1,220 Lượt Xem


Link Video Bai Giang

Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp

#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BT2499
{
  delegate void SwitchCase();

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SwitchCase[] options = { InputStudent, InputMark, DisplayStudent, DisplayMark, SortStudent, SearchStudent, ExitProgram };
      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        if(choose > 0 && choose <= options.Length)
        {
          options[choose - 1]();
        } else
        {
          Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
        }
      } while (choose != options.Length);
    }

    private static void DisplayMark()
    {
      List<StudentMark> markList = DataMgr.GetInstance().MarkList;

      Console.WriteLine("=== Danh sach diem thi");
      foreach(StudentMark mark in markList)
      {
        mark.Display();
      }
    }

    private static void DisplayStudent()
    {
      List<StudentAptech> studentList = DataMgr.GetInstance().StudentList;

      Console.WriteLine("=== Danh sach sinh vien");
      foreach(StudentAptech student in studentList)
      {
        student.Display();
      }
    }

    private static void InputStudent()
    {
      List<StudentAptech> studentList = DataMgr.GetInstance().StudentList;

      Console.WriteLine("Nhap so sinh vien can them: ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i=0;i<N;i++)
      {
        StudentAptech student = new StudentAptech();
        student.Input();

        studentList.Add(student);
      }
    }

    private static void InputMark()
    {
      List<StudentMark> markList = DataMgr.GetInstance().MarkList;

      Console.WriteLine("Nhap so diem thi can them: ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i=0;i<N;i++)
      {
        StudentMark mark = new StudentMark();
        mark.Input();

        markList.Add(mark);
      }
    }

    private static void SortStudent()
    {
      List<StudentAptech> studentList = DataMgr.GetInstance().StudentList;

      studentList.Sort((s1, s2) => {
        return s1.StuName.CompareTo(s2.StuName);
      });

      DisplayStudent();
    }

    private static void SearchStudent()
    {
      Console.WriteLine("Nhap msv can kiem tra: ");
      string studId = Console.ReadLine();

      bool isFind = false;

      List<StudentAptech> studentList = DataMgr.GetInstance().StudentList;
      List<StudentMark> markList = DataMgr.GetInstance().MarkList;

      foreach (StudentAptech student in studentList)
      {
        if(student.StuId == studId)
        {
          isFind = true;

          StudentMarkTotal markTotal = new StudentMarkTotal(studId);
          markTotal.CalculateEverageMark(markList);

          markTotal.Display();
        }
      }

      if(!isFind)
      {
        Console.WriteLine("Khong tim thay sinh vien vs msv = {0}", studId);
      }
    }

    private static void ExitProgram()
    {
      Console.WriteLine("Thoat chuong trinh!!!");
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap N sinh vien");
      Console.WriteLine("2. Nhap N diem thi");
      Console.WriteLine("3. Hien thi thong tin sinh vien");
      Console.WriteLine("4. Hient thi diem thi");
      Console.WriteLine("5. Sap xep sinh vien theo ten");
      Console.WriteLine("6. Tim kiem ket qua hoc theo msv");
      Console.WriteLine("7. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#IMark.cs


using System;
namespace BT2499
{
  public interface IMark
  {
    void Input();
    void Display();
  }
}


#StudentAptech.cs


using System;
namespace BT2499
{
  public class StudentAptech : IMark
  {
    public String StuId { get; set; }

    public String StuName { get; set; }

    public String Gender { get; set; }

    public String Birthday { get; set; }

    public String NativePlace { get; set; }

    public StudentAptech()
    {
    }

    public StudentAptech(string stuId, string stuName, string gender, string birthday, string nativePlace)
    {
      StuId = stuId;
      StuName = stuName;
      Gender = gender;
      Birthday = birthday;
      NativePlace = nativePlace;
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("MSV: {0}, ten: {1}, gioi tinh: {2}, ngay sinh: {3}, " +
        "que quan: {4}", StuId, StuName, Gender, Birthday, NativePlace);
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("================================");
      Console.WriteLine("Nhap msv: ");
      StuId = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ten sv: ");
      StuName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh: ");
      Gender = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ngay sinh: ");
      Birthday = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap que quan: ");
      NativePlace = Console.ReadLine();
    }
  }
}


#StudentMark.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BT2499
{
  public class StudentMark : IMark
  {
    public String StuId { get; set; }

    public String ClassName { get; set; }

    public String SubjectName { get; set; }

    public int Semester { get; set; }

    public float Mark { get; set; }

    public StudentMark()
    {
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("MSV: {0}, ten lop: {1}, mon hoc: {2}, ky hoc: {3}, " +
        "diem: {4}", StuId, ClassName, SubjectName, Semester, Mark);
    }

    public void Input()
    {
      List<StudentAptech> studentList = DataMgr.GetInstance().StudentList;
      if (studentList.Count == 0) return;

      Console.WriteLine("================================");
      Console.WriteLine("Nhap msv: ");

      bool isFind = false;
      while (!isFind)
      {
        StuId = Console.ReadLine();
        
        foreach(StudentAptech student in studentList)
        {
          if(student.StuId == StuId)
          {
            isFind = true;
            break;
          }
        }
        if(!isFind)
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      }

      Console.WriteLine("Nhap ten lop: ");
      ClassName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap mon hoc: ");
      SubjectName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ky hoc: ");
      Semester = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap diem: ");
      Mark = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
  }
}


#StudentMarkTotal.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BT2499
{
  public class StudentMarkTotal : IMark
  {
    public String StuId;

    public int TotalExamSubject;

    public float EverageMark;

    public StudentMarkTotal()
    {
    }

    public StudentMarkTotal(string stuId)
    {
      StuId = stuId;
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("MSV: {0}, tong mon hoc: {1}, diem trung binh: {2}",
        StuId, TotalExamSubject, EverageMark);
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap msv: ");
      StuId = Console.ReadLine();
    }

    public void GetTotalExamSubject(List<StudentMark> markList)
    {
      TotalExamSubject = 0;
      foreach(StudentMark mark in markList)
      {
        if(mark.StuId == StuId)
        {
          TotalExamSubject++;
        }
      }
    }

    public void CalculateEverageMark(List<StudentMark> markList)
    {
      TotalExamSubject = 0;
      float totalMark = 0;
      foreach (StudentMark mark in markList)
      {
        if (mark.StuId == StuId)
        {
          TotalExamSubject++;
          totalMark += mark.Mark;
        }
      }

      EverageMark = totalMark / TotalExamSubject;
    }
  }
}


#DataMgr.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BT2499
{
  public class DataMgr
  {
    public List<StudentAptech> StudentList { get; set; }
    public List<StudentMark> MarkList { get; set; }

    private static DataMgr _instance = null;

    private DataMgr()
    {
      StudentList = new List<StudentAptech>();
      MarkList = new List<StudentMark>();
    }

    public static DataMgr GetInstance()
    {
      if(_instance == null)
      {
        _instance = new DataMgr();
      }
      return _instance;
    }
  }
}


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!