IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Share Code] Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp - C2010G

[Share Code] Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp - C2010G

by GokiSoft.com - 09:00 22/10/2021 1,151 Lượt Xem

Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BT2504
{
  delegate void SwitchCase();

  class ManagerHouse
  {
    static List<HaNoiHouse> houseList;

    static void Main(string[] args)
    {
      houseList = new List<HaNoiHouse>();

      SwitchCase[] options = { Input, Display, Sort, Search, ExitProgram };
      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        if(choose > 0 && choose <= options.Length)
        {
          options[choose - 1]();
        } else
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      } while (choose != 5);
    }

    private static void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so nha can them: ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i=0;i<N;i++)
      {
        HaNoiHouse house = new HaNoiHouse();
        house.Input();

        houseList.Add(house);
      }
    }

    private static void Display()
    {
      Console.WriteLine("=== Thong tin nha tai ha noi");

      foreach(HaNoiHouse house in houseList)
      {
        house.Display();
      }
    }

    private static void Sort()
    {
      houseList.Sort((h1, h2) => {
        return h1.DiaChi.CompareTo(h2.DiaChi);
      });

      Display();
    }

    private static void Search()
    {
      Console.WriteLine("Nhap dia chi can tim: ");
      string address = Console.ReadLine();

      foreach (HaNoiHouse house in houseList)
      {
        if(house.DiaChi == address)
        {
          house.Display();
        }
      }
    }

    private static void ExitProgram()
    {
      Console.WriteLine("Thoat chuong trinh!!!");
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap N ngoi nha o HN");
      Console.WriteLine("2. Hien thi thong tin");
      Console.WriteLine("3. Sap xep theo dia chi");
      Console.WriteLine("4. Tim kiem theo dia chi");
      Console.WriteLine("5. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#IHouse.cs


using System;
namespace BT2504
{
  public interface IHouse
  {
    void Input();
    void Display();
  }
}


#House.cs


using System;
namespace BT2504
{
  public class House : IHouse
  {
    public string SoNha { get; set; }
    public string DiaChi { get; set; }
    public string LoaiNha { get; set; }

    public House()
    {
    }

    public House(string soNha, string diaChi, string loaiNha)
    {
      SoNha = soNha;
      DiaChi = diaChi;
      LoaiNha = loaiNha;
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return string.Format("So nha: {0}, dia chi: {1}, loai nha: {2}", SoNha, DiaChi, LoaiNha);
    }

    public virtual void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so nha: ");
      SoNha = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
      DiaChi = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap loai nha: ");
      LoaiNha = Console.ReadLine();
    }
  }
}


#HaNoiHouse.cs


using System;
namespace BT2504
{
  public class HaNoiHouse : House
  {
    public string TenQuan { get; set; }

    public HaNoiHouse()
    {
    }

    public override void Input()
    {
      base.Input();
      Console.WriteLine("Nhap ten quan: ");
      TenQuan = Console.ReadLine();
    }

    public override string ToString()
    {
      return string.Format("{0}, ten quan: {1}", base.ToString(), TenQuan);
    }
  }
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!