IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp [Share Code] Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) - AAHN C2009G2
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
[Share Code] Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) - AAHN C2009G2

by GokiSoft.com - 15:16 14/10/2021 1,058 Lượt Xem

Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp)


#Program.cs


using System;
using cat.color;
using cat.exam;
using cat.manager;

namespace cat
{
  class UsingManagerCat
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch(choose)
        {
          case 1:
            ColorManager.GetInstance().Nhap();
            break;
          case 2:
            ManagerCat.GetInstance().Nhap();
            break;
          case 3:
            ManagerCat.GetInstance().HienThi();
            break;
          case 4:
            ManagerCat.GetInstance().SortByColor();
            ManagerCat.GetInstance().HienThi();
            break;
          case 5:
            ManagerCat.GetInstance().SearchByLoai();
            break;
          case 6:
            ManagerCat.GetInstance().SortByIndexColor();
            ManagerCat.GetInstance().HienThi();
            break;
          case 7:
            Console.WriteLine("Thoat!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 7);
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap vao ma mau");
      Console.WriteLine("2. Nhap N meo");
      Console.WriteLine("3. Hien thi thong meo");
      Console.WriteLine("4. Sap xep theo mau");
      Console.WriteLine("5. Tim kiem theo loai");
      Console.WriteLine("6. Sap xep theo bang mau ColorManager");
      Console.WriteLine("7. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#ICat.cs


using System;
namespace cat.exam
{
  public interface ICat
  {
    void Nhap();
    void HienThi();
  }
}


#CatDetail.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using cat.color;

namespace cat.exam
{
  public class CatDetail : ICat
  {
    public string Loai { get; set; }
    public string Mau { get; set; }
    public string NoiSong { get; set; }
    public int ColorIndex { get; set; }

    public CatDetail()
    {
    }

    public CatDetail(string loai, string mau, string noiSong)
    {
      Loai = loai;
      Mau = mau;
      NoiSong = noiSong;
    }

    public void HienThi()
    {
      Console.WriteLine("Loai: {0}, mau: {1}, noi song: {2}", Loai, Mau, NoiSong);
    }

    public void Nhap()
    {
      Console.WriteLine("===========================");
      Console.WriteLine("Nhap loai: ");
      Loai = Console.ReadLine();

      ColorManager.GetInstance().HienThi();
      Console.WriteLine("Nhap mau: ");
      while(true)
      {
        Mau = Console.ReadLine();
        bool isFind = false;

        List<string> colorList = ColorManager.GetInstance().ColorList;
        for (int i=0;i< colorList.Count;i++)
        {
          string color = colorList[i];
          if (color == Mau)
          {
            isFind = true;
            ColorIndex = i;
            break;
          }
        }
        //foreach(string color in ColorManager.GetInstance().ColorList)
        //{
        //  if(color == Mau)
        //  {
        //    isFind = true;
        //    break;
        //  }
        //}
        if(isFind)
        {
          break;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Nhap sai!!! Yeu cau nhap lai!!!");
        }
      }

      Console.WriteLine("Nhap noi song: ");
      NoiSong = Console.ReadLine();
    }
  }
}


#ColorManager.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using cat.exam;

namespace cat.color
{
  public class ColorManager : ICat
  {
    public List<string> ColorList { get; set; }

    private static ColorManager _instance = null;

    private ColorManager()
    {
      ColorList = new List<string>();
    }

    public static ColorManager GetInstance()
    {
      if(_instance == null)
      {
        _instance = new ColorManager();
      }
      return _instance;
    }

    public void Nhap()
    {
      string option;
      do
      {
        Console.WriteLine("Nhap ma mau vao: ");
        string color = Console.ReadLine();
        ColorList.Add(color);

        Console.WriteLine("Ban co tiep tuc hay ko Y/n?");
        option = Console.ReadLine().ToUpper();
      } while (option != "N");
    }

    public void HienThi()
    {
      Console.WriteLine("Danh sach ma mau: ");
      foreach(string color in ColorList)
      {
        Console.WriteLine("  " + color);
      }
    }

    public int GetColorIndex(string color)
    {
      for(int i=0;i<ColorList.Count;i++) {
        if(ColorList[i] == color)
        {
          return i;
        }
      }
      return -1;
    }
  }
}


#ManagerCat.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using cat.exam;

namespace cat.manager
{
  public class ManagerCat
  {
    public List<CatDetail> CatList { get; set; }

    private static ManagerCat _instance = null;

    private ManagerCat()
    {
      CatList = new List<CatDetail>();
    }

    public static ManagerCat GetInstance()
    {
      if(_instance == null)
      {
        _instance = new ManagerCat();
      }
      return _instance;
    }

    public void Nhap()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so meo can them N = ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i=0;i<N;i++)
      {
        CatDetail catDetail = new CatDetail();
        catDetail.Nhap();

        CatList.Add(catDetail);
      }
    }

    internal void SortByColor()
    {
      CatList.Sort((c1, c2) => {
        return c1.Mau.CompareTo(c2.Mau);
      });
      Console.WriteLine("Sap xep thanh cong!!!");
    }

    internal void SortByIndexColor()
    {
      CatList.Sort((c1, c2) => {
        if(c1.ColorIndex > c2.ColorIndex)
        {
          return 1;
        }
        return -1;
      });
      Console.WriteLine("Sap xep thanh cong!!!");
    }

    internal void SearchByLoai()
    {
      Console.WriteLine("Nhap loai can tim: ");
      string loai = Console.ReadLine();
      int count = 0;

      foreach(CatDetail cat in CatList)
      {
        if(cat.Loai == loai)
        {
          cat.HienThi();
          count++;
        }
      }
      if(count > 0)
      {
        Console.WriteLine("So meo tim thay: {0}", count);
      } else
      {
        Console.WriteLine("Ko tim thay meo phu hop");
      }
    }

    public void HienThi()
    {
      Console.WriteLine("=== Danh sach N meo");
      foreach(CatDetail cat in CatList)
      {
        cat.HienThi();
      }
    }
  }
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!