IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] Thêm chức năng mới : Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - C2009G

[Video] Thêm chức năng mới : Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - C2009G

by GokiSoft.com - 15:05 28/10/2021 1,164 Lượt Xem


Link Video Bài Giảng

Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

namespace BT1536
{
  delegate void SwitchCase();

  class Program
  {
    static List<ClassRoom> classList;

    static void Main(string[] args)
    {
      classList = new List<ClassRoom>();

      SwitchCase[] options = {Input, Display, SaveFileText, ReadFileText,
        SaveFileObject, ReadFileObject, SaveFileJson,
        ReadFileJson, ExitProgram};

      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        if(choose > 0 && choose <= options.Length)
        {
          options[choose - 1]();
        } else
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      } while (choose != 9);
    }

    private static void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so lop hoc can them: ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i=0;i<N;i++)
      {
        ClassRoom @class = new ClassRoom();
        @class.Input();

        classList.Add(@class);
      }
    }

    private static void Display()
    {
      Console.WriteLine("Thong tin lop hoc");
      foreach(ClassRoom @class in classList)
      {
        @class.Display();
      }
    }

    private static void SaveFileText()
    {
      //Dinh danh du lieu se luu trong students.txt
      string content = "";
      foreach(ClassRoom @class in classList)
      {
        content += @class.GetFileLine();
      }

      File.WriteAllText(@"students.txt", content);
    }

    private static void ReadFileText()
    {
      string content = File.ReadAllText(@"students.txt");
      string[] lines = content.Split("\n");

      ClassRoom currentClassRoom = null;

      foreach(string line in lines)
      {
        if (line == "") continue;
        string[] elements = line.Split(":");
        switch(elements[0])
        {
          case "class":
            currentClassRoom = new ClassRoom();
            currentClassRoom.Parse(elements[1]);

            classList.Add(currentClassRoom);
            break;
          case "student":
            Student student = new Student();
            student.Parse(elements[1]);

            if(currentClassRoom != null)
            {
              currentClassRoom.StudentList.Add(student);
            }
            break;
        }
      }

      Display();
    }

    private static void SaveFileObject()
    {
      //serialize
      using (Stream stream = File.Open(@"students.dat", FileMode.Create))
      {
        var bformatter = new BinaryFormatter();

        bformatter.Serialize(stream, classList);
      }
    }

    private static void ReadFileObject()
    {
      //deserialize
      using (Stream stream = File.Open(@"students.dat", FileMode.Open))
      {
        var bformatter = new BinaryFormatter();

        List<ClassRoom> list = (List<ClassRoom>)bformatter.Deserialize(stream);

        foreach(ClassRoom @class in list)
        {
          classList.Add(@class);
        }
      }

      Display();
    }

    private static void SaveFileJson()
    {
      //Chuyen object | list object -> json string
      string json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(classList);

      //Luu vao file
      File.WriteAllText(@"students.json", json);
    }

    private static void ReadFileJson()
    {
      //Doc noi dung tu file
      string json = File.ReadAllText(@"students.json");

      classList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(json);

      Display();
    }

    private static void ExitProgram()
    {
      Console.WriteLine("Thoat chuong trinh!!!");
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap N lop hoc");
      Console.WriteLine("2. Hien thi thong tin lop hoc");
      Console.WriteLine("3. Luu students.txt");
      Console.WriteLine("4. Doc students.txt");
      Console.WriteLine("5. Luu students.dat");
      Console.WriteLine("6. Doc students.dat");
      Console.WriteLine("7. Luu students.json");
      Console.WriteLine("8. Doc students.json");
      Console.WriteLine("9. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
namespace BT1536
{
  [Serializable]
  public class Student
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string Birthday { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Gender { get; set; }

    public Student()
    {
    }

    public Student(string fullname, string birthday, string email, string address, string gender)
    {
      Fullname = fullname;
      Birthday = birthday;
      Email = email;
      Address = address;
      Gender = gender;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("================================");
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Fullname = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ngay sinh: ");
      Birthday = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap email: ");
      Email = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
      Address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh: ");
      Gender = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, ngay sinh: {1}, email: {2}, dia chi: {3}, " +
        "gioi tinh: {4}", Fullname, Birthday, Email, Address, Gender);
    }

    public string GetFileLine()
    {
      return string.Format("student:{0},{1},{2},{3},{4}\n",
        Fullname, Birthday, Email, Address, Gender);
    }

    public void Parse(string line)
    {
      string[] elements = line.Split(",");
      Fullname = elements[0];
      Birthday = elements[1];
      Email = elements[2];
      Address = elements[3];
      Gender = elements[4];
    }
  }
}


#ClassRoom.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BT1536
{
  [Serializable]
  public class ClassRoom
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public List<Student> StudentList { get; set; }

    public ClassRoom()
    {
      StudentList = new List<Student>();
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("================================");
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
      Address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap so sinh vien trong lop: ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i=0;i<N;i++)
      {
        Student student = new Student();
        student.Input();

        StudentList.Add(student);
      }
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten lop: {0}, dia chi: {1}", Name, Address);
      foreach(Student student in StudentList)
      {
        student.Display();
      }
    }

    public string GetFileLine()
    {
      string content = string.Format("class:{0},{1}\n", Name, Address);
      foreach(Student student in StudentList)
      {
        content += student.GetFileLine();
      }
      return content;
    }

    public void Parse(string line)
    {
      string[] elements = line.Split(",");
      Name = elements[0];
      Address = elements[1];
    }
  }
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!