IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] CRUD quản lý máy tính C# - Lập trình C#

[Video] CRUD quản lý máy tính C# - Lập trình C#

by GokiSoft.com - 10:41 26/10/2021 1,178 Lượt Xem


Link Video Bai Giang

Nội dung kiến thức:
- Xây dựng ứng C# kết nối với CSDL (MySQL)

Mini Project: Ung dung quan ly PC (Computer)
- Lay danh thiet bi may tinh
- Them/sua/xoa
:CRUD

B1. Xay dung database (CSDL) + tables
B2. Tao project
B3. Add thu vien can thiet vao du an (CSDL)

Ung dung (C#) ->  Lib  -> CSDL (MySQL)

B4. Tao models (Mapping tables)
B5. DAO (truy toi CSDL)
#Program.cs


using System;
using Lesson09.DAO;
using Lesson09.Models;
using Lesson09.Utils;
using System.Collections.Generic;

namespace Lesson09
{
  delegate void SwitchCase();

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SwitchCase[] options = { Display, Input, Update, Delete, ExitProgram };
      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = Utility.ReadInt();

        if(choose > 0 && choose <= options.Length)
        {
          options[choose - 1]();
        } else
        {
          Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
        }
      } while (choose != options.Length);
    }

    private static void Display()
    {
      List<Computer> computerList = ComputerDAO.GetComputerList();
      Console.WriteLine("=== Danh sach thiet bi may tinh");
      foreach(Computer computer in computerList)
      {
        computer.Display();
      }
    }

    private static void Input()
    {
      Computer computer = new Computer();
      computer.Input();

      ComputerDAO.Insert(computer);
      Console.WriteLine("Insert thanh cong!!!");
    }

    private static void Update()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID can sua: ");
      int id = Utility.ReadInt();

      Computer computerFind = ComputerDAO.FindByID(id);

      if(computerFind != null)
      {
        computerFind.Input();

        ComputerDAO.Update(computerFind);
      } else
      {
        Console.WriteLine("Khong tim thay ID = {0} trong CSDL", id);
      }
    }

    private static void Delete()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID can xoa: ");
      int id = Utility.ReadInt();

      Computer computerFind = ComputerDAO.FindByID(id);

      if (computerFind != null)
      {
        ComputerDAO.Delete(computerFind.ID);
        Console.WriteLine("Xoa thanh cong!!!");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Khong tim thay ID = {0} trong CSDL", id);
      }
    }

    private static void ExitProgram()
    {
      Console.WriteLine("Thoat chuong trinh");
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Hien thi danh sach");
      Console.WriteLine("2. Them moi");
      Console.WriteLine("3. Sua");
      Console.WriteLine("4. Xoa");
      Console.WriteLine("5. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Utils/Utility.cs


using System;
namespace Lesson09.Utils
{
  public class Utility
  {
    public static int ReadInt()
    {
      int value;

      while(true)
      {
        try
        {
          value = int.Parse(Console.ReadLine());
          return value;
        }
        catch
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      }
    }
  }
}


#Models/Computer.cs


using System;
using Lesson09.Utils;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace Lesson09.Models
{
  public class Computer
  {
    public int ID { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string DistributeName { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public string ProduceYear { get; set; }
    public string ImportedDate { get; set; }
    public int BuyPrice { get; set; }
    public int SellPrice { get; set; }

    public Computer()
    {
    }

    public Computer(int iD)
    {
      ID = iD;
    }

    public Computer(int id, string name, string distributeName,
      string producer, string produceYear, string importedDate,
      int buyPrice, int sellPrice)
    {
      ID = id;
      Name = name;
      DistributeName = distributeName;
      Producer = producer;
      ProduceYear = produceYear;
      ImportedDate = importedDate;
      BuyPrice = buyPrice;
      SellPrice = sellPrice;
    }

    public void ReadData(MySqlDataReader reader)
    {
      ID = int.Parse(reader["id"].ToString());
      Name = reader["name"].ToString();
      DistributeName = reader["distribute_name"].ToString();
      Producer = reader["producer"].ToString();
      ProduceYear = reader["produce_year"].ToString();
      ImportedDate = reader["imported_date"].ToString();
      BuyPrice = int.Parse(reader["buy_price"].ToString());
      SellPrice = int.Parse(reader["sell_price"].ToString());
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nha phan phoi: ");
      DistributeName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nha san xuat: ");
      Producer = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nam san xuat: ");
      ProduceYear = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ngay nhap hang: ");
      ImportedDate = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap gia mua: ");
      BuyPrice = Utility.ReadInt();

      Console.WriteLine("Nhap gia ban: ");
      SellPrice = Utility.ReadInt();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("ID: {0}, ten: {1}, nha phan phoi: {2}, nha sx: {3}, " +
        "nam san xua: {4}, ngay nhap hang: {5}, gia mua: {6}, gia ban: {7}", ID, Name,
        DistributeName, Producer, ProduceYear, ImportedDate, BuyPrice, SellPrice);
    }
  }
}


#DAO/ComputerDAO.cs


using System;
using Lesson09.Models;
using System.Collections.Generic;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace Lesson09.DAO
{
  public class ComputerDAO
  {
    public static List<Computer> GetComputerList()
    {
      List<Computer> dataList = new List<Computer>();

      //Open connection
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "select * from computer";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);

      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

      while(reader.Read())
      {
        Computer computer = new Computer();
        computer.ReadData(reader);

        dataList.Add(computer);
      }

      //Close connection
      conn.Close();

      return dataList;
    }

    public static void Insert(Computer computer)
    {
      //Open connection
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "insert into computer(name, distribute_name, producer, produce_year, imported_date, buy_price, sell_price) values (" +
        "@name, @distribute_name, @producer, @produce_year, @imported_date, @buy_price, @sell_price)";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@name", computer.Name);
      command.Parameters.AddWithValue("@distribute_name", computer.DistributeName);
      command.Parameters.AddWithValue("@producer", computer.Producer);
      command.Parameters.AddWithValue("@produce_year", computer.ProduceYear);
      command.Parameters.AddWithValue("@imported_date", computer.ImportedDate);
      command.Parameters.AddWithValue("@buy_price", computer.BuyPrice);
      command.Parameters.AddWithValue("@sell_price", computer.SellPrice);

      command.ExecuteNonQuery();

      //Close connection
      conn.Close();
    }

    public static void Delete(int id)
    {
      //Open connection
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "delete from computer where id = @id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@id", id);

      command.ExecuteNonQuery();

      //Close connection
      conn.Close();
    }

    public static void Update(Computer computer)
    {
      //Open connection
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "update computer set name = @name, distribute_name = @distribute_name, producer = @producer, " +
        "produce_year = @produce_year, imported_date = @imported_date, buy_price = @buy_price, " +
        "sell_price = @sell_price where id = @id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@name", computer.Name);
      command.Parameters.AddWithValue("@distribute_name", computer.DistributeName);
      command.Parameters.AddWithValue("@producer", computer.Producer);
      command.Parameters.AddWithValue("@produce_year", computer.ProduceYear);
      command.Parameters.AddWithValue("@imported_date", computer.ImportedDate);
      command.Parameters.AddWithValue("@buy_price", computer.BuyPrice);
      command.Parameters.AddWithValue("@sell_price", computer.SellPrice);
      command.Parameters.AddWithValue("@id", computer.ID);

      command.ExecuteNonQuery();

      //Close connection
      conn.Close();
    }

    public static Computer FindByID(int id)
    {
      Computer computer = null;

      //Open connection
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "select * from computer where id = @id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@id", id);

      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

      if (reader.Read())
      {
        computer = new Computer();
        computer.ReadData(reader);
      }

      //Close connection
      conn.Close();

      return computer;
    }
  }
}


#DAO/Config.cs


using System;
namespace Lesson09.DAO
{
  public class Config
  {
    static string HOST = "localhost";
    static string PORT = "3306";
    static string DATABASE = "C2010G";
    static string USERNAME = "root";
    static string PASSWORD = "";

    public static string GetConnectionString()
    {
      return string.Format("SERVER={0};PORT={1};DATABASE={2};UID={3};PASSWORD={4};SSL Mode=None",
        HOST, PORT, DATABASE, USERNAME, PASSWORD);
    }
  }
}


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!