IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Share Code - Hướng dẫn chữa bài quản lý sinh vien + file
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Share Code - Hướng dẫn chữa bài quản lý sinh vien + file

by GokiSoft.com - 15:02 25/03/2020 2,033 Lượt Xem

Hướng dẫn chữa bài quản lý sinh vien + file

Link Bài Tập


Sour code


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lession3.files;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  static Scanner input = new Scanner(System.in);
  
  public static void main(String[] args) {
    List<Student> studentList = new ArrayList<>();
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          addStudent(studentList);
          break;
        case 2:
          editStudentById(studentList);
          break;
        case 3:
          deleteStudentById(studentList);
          break;
        case 4:
          sortStudentByGPA(studentList);
          displayAllStudent(studentList);
          break;
        case 5:
          sortStudentByName(studentList);
          displayAllStudent(studentList);
          break;
        case 6:
          displayAllStudent(studentList);
          break;
        case 7:
          saveFile(studentList);
          break;
        case 8:
          readFile(studentList);
          displayAllStudent(studentList);
          break;
        case 9:
          System.out.println("Exit!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Input failed!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 9);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Add student.");
    System.out.println("2. Edit student by id.");
    System.out.println("3. Delete student by id.");
    System.out.println("4. Sort student by gpa.");
    System.out.println("5. Sort student by name.");
    System.out.println("6. Show student.");
    System.out.println("7. Lưu thông tin sv vào file student.txt");
    System.out.println("8. Đọc thông tin sv từ file student.txt và hiển thị ra màn hình");
    System.out.println("9. Exit");
    System.out.println("Choose: ");
  }

  private static void addStudent(List<Student> studentList) {
    System.out.println("Nhap so sinh vien can them: ");
    int n = Integer.parseInt(input.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Student std = new Student();
      //nhap thong tin sinh vien
      std.input();
      
      studentList.add(std);
    }
  }

  private static void editStudentById(List<Student> studentList) {
    System.out.println("Nhap ID sinh vien can sua thong tin: ");
    int id = Integer.parseInt(input.nextLine());
    
    //tim sinh vien
    Student stdFind = null;
    for (Student student : studentList) {
      if(student.getId() == stdFind.getId()) {
        stdFind = student;
        break;
      }
    }
    
    if(stdFind != null) {
      //edit
      stdFind.edit();
    } else {
      System.out.println("Not found");
    }
  }

  private static void deleteStudentById(List<Student> studentList) {
    System.out.println("Nhap ID sinh vien can xoa: ");
    int id = Integer.parseInt(input.nextLine());
    
    Student stdFind = null;
    for (Student student : studentList) {
      if(student.getId() == stdFind.getId()) {
        stdFind = student;
        break;
      }
    }
    
    if(stdFind != null) {
      studentList.remove(stdFind);
    } else {
      System.out.println("Not found");
    }
  }

  private static void sortStudentByGPA(List<Student> studentList) {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        if(o1.getGpa() > o2.getGpa()) {
          return 1;
        }
        return -1;
      }
    });
  }

  private static void displayAllStudent(List<Student> studentList) {
    for (Student student : studentList) {
      student.display();
    }
  }

  private static void sortStudentByName(List<Student> studentList) {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        return o1.getName().compareToIgnoreCase(o2.getName());
      }
    });
  }

  private static void saveFile(List<Student> studentList) {
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;
    try {
      String filename = "student.txt";
      fos = new FileOutputStream(filename);
      
      bos = new BufferedOutputStream(fos);
      
      //ghi du lieu vao FILE
      for (Student student : studentList) {
        String line = student.getLine();
        byte[] b;
        try {
          b = line.getBytes("utf8");
          bos.write(b);
        } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if(bos != null) {
          bos.close();
        }
        if(fos != null) {
          fos.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }

  private static void readFile(List<Student> studentList) {
    FileReader reader = null;
    BufferedReader bufferedReader = null;
    try {
      String filename = "student.txt";
      reader = new FileReader(filename);
      
      bufferedReader = new BufferedReader(reader);
      
      //doc du lieu tu FILE
      String line = null;
      while((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        Student std = new Student();
        std.parseLine(line);
        
        studentList.add(std);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if(bufferedReader != null) {
          bufferedReader.close();
        }
        if(reader != null) {
          reader.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lession3.files;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student {
  String name, address;
  int id;
  float gpa;
  int age;

  public Student() {
  }

  public Student(String name, int age, String address, int id, float gpa) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.address = address;
    this.id = id;
    this.gpa = gpa;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public float getGpa() {
    return gpa;
  }

  public void setGpa(float gpa) {
    this.gpa = gpa;
  }
  
  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ID: ");
    id = Integer.parseInt(input.nextLine());
    
    edit();
  }

  public void edit() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten: ");
    name = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap tuoi: ");
    age = Integer.parseInt(input.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap dia chi: ");
    address = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap diem trung binh: ");
    gpa = Float.parseFloat(input.nextLine());
  }

  public void display() {
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "name=" + name + ", address=" + address + ", id=" + id + ", gpa=" + gpa + ", age=" + age + '}';
  }

  String getLine() {
    //name, address, id, gpa, age
    return name + "," + address + "," + id + "," + gpa + "," + age + "\n";
  }

  public void parseLine(String line) {
    //remove whiteplace
    line = line.trim();
    String[] params = line.split(",");
    if(params.length < 5) {
      System.out.println("Data error");
      return;
    }
    name = params[0];
    address = params[1];
    id = Integer.parseInt(params[2]);
    gpa = Float.parseFloat(params[3]);
    age = Integer.parseInt(params[4]);
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!