IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Share Code - Hướng dẫn giải bài tập quản lý sinh viên + CSDL + Java Swing
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Share Code - Hướng dẫn giải bài tập quản lý sinh viên + CSDL + Java Swing

by GokiSoft.com - 16:52 06/04/2020 10,714 Lượt Xem

Hướng dẫn giải bài tập quản lý sinh viên + CSDL + Java Swing

Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java SwingSource Code


create table student (
	id int primary key auto_increment,
	fullname varchar(50) not null,
	gender varchar(15),
	age int,
	email varchar(150),
	phone_number varchar(15)
)/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lession8;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student {
  int id;
  String fullname, gender, email, phoneNumber;
  int age;
  
  public Student() {
  }

  public Student(int id, String fullname, String gender, String email, String phoneNumber, int age) {
    this.id = id;
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
    this.email = email;
    this.phoneNumber = phoneNumber;
    this.age = age;
  }

  public Student(String fullname, String gender, String email, String phoneNumber, int age) {
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
    this.email = email;
    this.phoneNumber = phoneNumber;
    this.age = age;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getPhoneNumber() {
    return phoneNumber;
  }

  public void setPhoneNumber(String phoneNumber) {
    this.phoneNumber = phoneNumber;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lession8;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 * CRUD (insert, update, delete, findAll)
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentModify {
  public static List<Student> findAll() {
    List<Student> studentList = new ArrayList<>();
    
    Connection connection = null;
    Statement statement = null;
    
    try {
      //lay tat ca danh sach sinh vien
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/student_management", "root", "");
      
      //query
      String sql = "select * from student";
      statement = connection.createStatement();
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql);
      
      while (resultSet.next()) {        
        Student std = new Student(resultSet.getInt("id"), 
            resultSet.getString("fullname"), resultSet.getString("gender"), 
            resultSet.getString("email"), resultSet.getString("phone_number"), 
            resultSet.getInt("age"));
        studentList.add(std);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    //ket thuc.
    
    return studentList;
  }
  
  public static void insert(Student std) {
    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      //lay tat ca danh sach sinh vien
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/student_management", "root", "");
      
      //query
      String sql = "insert into student(fullname, gender, age, email, phone_number) values(?, ?, ?, ?, ?)";
      statement = connection.prepareCall(sql);
      
      statement.setString(1, std.getFullname());
      statement.setString(2, std.getGender());
      statement.setInt(3, std.getAge());
      statement.setString(4, std.getEmail());
      statement.setString(5, std.getPhoneNumber());
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    //ket thuc.
  }
  
  public static void update(Student std) {
    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      //lay tat ca danh sach sinh vien
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/student_management", "root", "");
      
      //query
      String sql = "update student set fullname=?,gender=?,age=?,email=?,phone_number=? where id = ?";
      statement = connection.prepareCall(sql);
      
      statement.setString(1, std.getFullname());
      statement.setString(2, std.getGender());
      statement.setInt(3, std.getAge());
      statement.setString(4, std.getEmail());
      statement.setString(5, std.getPhoneNumber());
      statement.setInt(6, std.getId());
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    //ket thuc.
  }
  
  public static void delete(int id) {
    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      //lay tat ca danh sach sinh vien
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/student_management", "root", "");
      
      //query
      String sql = "delete from student where id = ?";
      statement = connection.prepareCall(sql);
      
      statement.setInt(1, id);
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    //ket thuc.
  }
  
  public static List<Student> findByFullname(String fullname) {
    List<Student> studentList = new ArrayList<>();
    
    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      //lay tat ca danh sach sinh vien
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/student_management", "root", "");
      
      //query
      String sql = "select * from student where fullname like ?";
      statement = connection.prepareCall(sql);
      statement.setString(1, "%"+fullname+"%");
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      
      while (resultSet.next()) {        
        Student std = new Student(resultSet.getInt("id"), 
            resultSet.getString("fullname"), resultSet.getString("gender"), 
            resultSet.getString("email"), resultSet.getString("phone_number"), 
            resultSet.getInt("age"));
        studentList.add(std);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    //ket thuc.
    
    return studentList;
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lession8;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentFrame extends javax.swing.JFrame {
  DefaultTableModel tableModel;
  
  List<Student> studentList = new ArrayList<>();
  
  /**
   * Creates new form StudentFrame
   */
  public StudentFrame() {
    initComponents();
    
    tableModel = (DefaultTableModel) tblStudent.getModel();
    
    showStudent();
  }
  
  private void showStudent() {
    studentList = StudentModify.findAll();
    
    tableModel.setRowCount(0);
    
    studentList.forEach((student) -> {
      tableModel.addRow(new Object[] {tableModel.getRowCount() + 1, student.getFullname(), 
        student.getGender(), student.getEmail(), student.getPhoneNumber()});
    });
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    txtFullname = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    cbGender = new javax.swing.JComboBox<>();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    txtAge = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    txtEmail = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    txtPhoneNumber = new javax.swing.JTextField();
    btnSave = new javax.swing.JButton();
    btnReset = new javax.swing.JButton();
    btnDelete = new javax.swing.JButton();
    btnFind = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblStudent = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Student Manager");

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Input Student's Detail Information"));

    jLabel1.setText("Full Name:");

    jLabel2.setText("Gender: ");

    cbGender.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Male", "Female" }));

    jLabel3.setText("Age:");

    jLabel4.setText("Email:");

    jLabel5.setText("Phone Number:");

    btnSave.setText("Save");
    btnSave.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSaveActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnReset.setText("Reset");
    btnReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnDelete.setText("Delete");
    btnDelete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnDeleteActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnFind.setText("Find");
    btnFind.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnFindActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(15, 15, 15)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel1)
              .addComponent(jLabel2))
            .addGap(77, 77, 77)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(cbGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtFullname)))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel3)
            .addGap(116, 116, 116)
            .addComponent(txtAge, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 330, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel5)
              .addComponent(jLabel4))
            .addGap(48, 48, 48)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addComponent(txtEmail)
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(btnSave)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(btnReset)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(btnDelete)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(btnFind))
              .addComponent(txtPhoneNumber))))
        .addContainerGap())
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(10, 10, 10)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtFullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(cbGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(txtAge, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(txtPhoneNumber, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btnSave)
          .addComponent(btnReset)
          .addComponent(btnDelete)
          .addComponent(btnFind))
        .addContainerGap(19, Short.MAX_VALUE))
    );

    tblStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "ID", "Full Name", "Gender", "Email", "Address"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false, true, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(tblStudent);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jScrollPane1))
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 158, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    txtFullname.setText("");
    cbGender.setSelectedIndex(0);
    txtAge.setText("");
    txtEmail.setText("");
    txtPhoneNumber.setText("");
  }                    

  private void btnSaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    String fullname = txtFullname.getText();
    String gender = cbGender.getSelectedItem().toString();
    int age = Integer.parseInt(txtAge.getText());
    String email = txtEmail.getText();
    String phoneNumber = txtPhoneNumber.getText();
    
    Student std = new Student(fullname, gender, email, phoneNumber, age);
    
    StudentModify.insert(std);
    
    showStudent();
  }                    

  private void btnDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    int selectedIndex = tblStudent.getSelectedRow();
    if(selectedIndex >= 0) {
      Student std = studentList.get(selectedIndex);
      
      int option = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Do you want to delete this item?");
      System.out.println("option : " + option);
      
      if(option == 0) {
        StudentModify.delete(std.getId());
        
        showStudent();
      }
    }
  }                     

  private void btnFindActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    String input = JOptionPane.showInputDialog(this, "Enter full name to search");
    if(input != null && input.length() > 0) {
      studentList = StudentModify.findByFullname(input);
      
      tableModel.setRowCount(0);
    
      studentList.forEach((student) -> {
        tableModel.addRow(new Object[] {tableModel.getRowCount() + 1, student.getFullname(), 
          student.getGender(), student.getEmail(), student.getPhoneNumber()});
      });
    } else {
      showStudent();
    }
  }                    

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new StudentFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btnDelete;
  private javax.swing.JButton btnFind;
  private javax.swing.JButton btnReset;
  private javax.swing.JButton btnSave;
  private javax.swing.JComboBox<String> cbGender;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable tblStudent;
  private javax.swing.JTextField txtAge;
  private javax.swing.JTextField txtEmail;
  private javax.swing.JTextField txtFullname;
  private javax.swing.JTextField txtPhoneNumber;
  // End of variables declaration          
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!