IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu tags căn bản trong HTML/CSS - Lập trình HTML/CSS/JS
× 1) [Share Code] Tìm hiểu khái niệm domain (dns) + hosting/server + thẻ căn bản html + css - Lession 1 2) [Share Code] - Hướng dẫn tạo form gửi mail html5/css - Javascript 3) [Share Code] Hướng dẫn thiết kế Layout bằng HTML5/CSS - Tạo layout website HTML5/CSS 4) [Share Code] Tạo website đầu tiên - HelloWorld - Lập trình HTML/CSS/JS 5) Big first letter - css 6) [Share Code] Tìm hiểu CSS - HTML - Lập trình HTML/CSS/JS 7. [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu tags căn bản trong HTML/CSS - Lập trình HTML/CSS/JS 8) [Share Code] Hướng dẫn thiết kế layout HTML/CSS - Lập trình HTML/CSS/JS 9) [Share Code] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

[Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu tags căn bản trong HTML/CSS - Lập trình HTML/CSS/JS

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 14:45 12/10/2020 1,135 Lượt Xem

#photo1.jpg


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1602488713/vsyerwrsehmpar8ykxgv.jpg


#vidu.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Lession4 Tutorial</title>
	<meta charset="utf-8">

	<style type="text/css">
		img {
			padding: 5px;
			border: dotted red 3px;
			border-left: solid black 10px;
			background-color: grey;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<img src="https://media.king5.com/assets/KSDK/images/cb9080f7-61e4-46ce-a43e-e3c11c3252c6/cb9080f7-61e4-46ce-a43e-e3c11c3252c6_1140x641.jpg" style="width: 300px; max-width: 800px;">

	<img src="photos/photo1.jpg" style="width: 300px; max-width: 800px;">
	<img src="photos/photo1.jpg" style="width: 300px; max-width: 800px;">
	<img src="photos/photo1.jpg" style="width: 300px; max-width: 800px;">

	<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="5" style="background-color: green; color: yellow">
		<thead>
			<tr>
				<th colspan="6" style="text-transform: uppercase; background-color: grey">Bang Quan Ly Thong Tin Sinh Vien</th>
			</tr>
			<tr>
				<th style="background-color: grey; color: white;">STT</th>
				<th style="text-align: center;">Ho & Ten</th>
				<th>Ngay Sinh</th>
				<th>Gioi Tinh</th>
				<th>Dia Chi</th>
				<th>Email</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>	
			<tr>
				<td rowspan="3" colspan="2" style="background-color: red">1</td>
				<td>01-01-1991</td>
				<td>Nam</td>
				<td>Nam Dinh</td>
				<td>[email protected]</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>01-01-1991</td>
				<td>Nam</td>
				<td>Nam Dinh</td>
				<td>[email protected]</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>01-01-1991</td>
				<td>Nam</td>
				<td>Nam Dinh</td>
				<td>[email protected]</td>
			</tr>
		</tbody>
	</table>

	<br><br>
	<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
		<thead>
			<tr>
				<th colspan="6" style="text-transform: uppercase;">Bang Quan Ly Thong Tin Sinh Vien</th>
			</tr>
			<tr>
				<th>STT</th>
				<th>Ho & Ten</th>
				<th>Ngay Sinh</th>
				<th>Gioi Tinh</th>
				<th>Dia Chi</th>
				<th>Email</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>	
			<tr>
				<td>1</td>
				<td>TRAN VAN A</td>
				<td>01-01-1991</td>
				<td>Nam</td>
				<td>Nam Dinh</td>
				<td>[email protected]</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>2</td>
				<td>TRAN VAN A</td>
				<td>01-01-1991</td>
				<td>Nam</td>
				<td>Nam Dinh</td>
				<td>[email protected]</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>3</td>
				<td>TRAN VAN A</td>
				<td>01-01-1991</td>
				<td>Nam</td>
				<td>Nam Dinh</td>
				<td>[email protected]</td>
			</tr>
		</tbody>
	</table>
	<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
	<!-- hoc UI -> khong anh huong den giao dien cua web -->
	<!-- Form -> lien quan day du lieu -->
	<form>
		<input autofocus="true" type="text" name="username" size="50" placeholder="Enter user name">
		<input required="true" type="email" name="email" size="50">
		<input type="password" name="pwd" size="50">
		<input type="date" name="birthday" size="50">
		<input type="color" name="color" size="50">
		<input type="time" name="checkin" size="50">
		<input type="number" name="checkout" size="50">
		<select>
			<option value="">-- Gioi Tinh --</option>
			<option value="Male">Nam</option>
			<option value="Female">Nu</option>
		</select>
		<input type="text" name="coutry" list="datalist_country">
		<datalist id="datalist_country">
			<option value="VN"/>
			<option value="US"/>
			<option value="JP"/>
		</datalist>
		<textarea rows="5"></textarea>
		<input type="checkbox" name="checkout" size="50">
		<input type="radio" name="checkout" size="50"> Nam
		<input type="radio" name="checkout" size="50"> Nu
		<button>Submit</button>
	</form>

	<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
	<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
</body>
</html>


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!