IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] Kỹ thuật switch mới - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao.

[Video] Kỹ thuật switch mới - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao.

by GokiSoft.com - 19:44 19/10/2021 1,170 Lượt Xem


Link Video Bài Giảng

Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao.

#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace BT2466
{
  delegate void SwitchCase();

  class Program
  {
    static List<Record> recordList;

    static void Main(string[] args)
    {
      recordList = new List<Record>();

      SwitchCase[] switchCases = { Input, Display, SearchByCmtnd, SaveText,
          ReadText, SaveObject, ReadObject, SaveJson, ReadJson, ExitProgram};

      int choose;
      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        if(choose <= switchCases.Length)
        {
          switchCases[choose - 1]();
        } else
        {
          Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
        }
      } while (choose != 10);
    }

    static void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so ban ghi can them N = ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i=0;i<N;i++)
      {
        Record record = new Record();
        record.Input();

        recordList.Add(record);
      }
    }

    static void Display()
    {
      Console.WriteLine("=== Danh sach ban ghi");
      foreach(Record record in recordList)
      {
        record.Display();
      }
    }

    static void SearchByCmtnd()
    {
      //Rule tiem chung 1 -> 2: 14 ngay
      //Check 2 (tiem gan nhat) -> so sanh-> 14 ngay -> dua ra thong bao phu hop
      Console.WriteLine("Nhap Cmtnd can kiem tra: ");
      string cmtnd = Console.ReadLine();

      int count = 0;
      DateTime? lastDateTime = null;

      foreach(Record record in recordList)
      {
        if(record.Cmtnd == cmtnd)
        {
          if(count == 0 || record.VacxinDate > lastDateTime)
          {
            lastDateTime = record.VacxinDate;
          }
          count++;
        }
      }

      DateTime twoWeeksBefore = DateTime.Now.AddDays(-14);
      if (count > 2) {
        Console.WriteLine("The xanh");
      } else if(count == 2 && lastDateTime <= twoWeeksBefore)
      {
        Console.WriteLine("The xanh");
      } else if(count == 2 || (count == 1 && lastDateTime <= twoWeeksBefore)) {
        Console.WriteLine("The vang");
      } else if(count > 0)
      {
        Console.WriteLine("Normal");
      } else
      {
        Console.WriteLine("Chua tiem chung");
      }

    }

    static void SaveText()
    {
      string content = "";
      foreach(Record record in recordList)
      {
        content += record.GetFileLine();
      }

      System.IO.File.WriteAllText(@"db.txt", content);
      Console.WriteLine("***** Lu Thanh Cong TEXT *****");
    }

    static void ReadText()
    {
      try
      {
        string content = System.IO.File.ReadAllText(@"db.txt");
        string[] lines = content.Split("\n");

        foreach(string line in lines)
        {
          if (line.Trim() == "") continue;
          Record record = new Record();
          record.ParseFileLine(line);

          recordList.Add(record);
        }

        Display();
      }
      catch (Exception e) { }
    }

    static void SaveObject()
    {
      //serialize
      using (Stream stream = File.Open(@"db.dat", FileMode.Create))
      {
        var bformatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();

        bformatter.Serialize(stream, recordList);
      }
      Console.WriteLine("***** Lu Thanh Cong OBJECT *****");
    }

    static void ReadObject()
    {
      //deserialize
      try
      {
        using (Stream stream = File.Open(@"db.dat", FileMode.Open))
        {
          var bformatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();

          recordList = (List<Record>)bformatter.Deserialize(stream);

          Display();
        }
      } catch(Exception e) {}
    }

    static void SaveJson()
    {
      //B1. Convert List -> json string
      string json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(recordList);

      //B2. Save File
      System.IO.File.WriteAllText(@"db.json", json);

      Console.WriteLine("***** Lu Thanh Cong JSON *****");
    }

    static void ReadJson()
    {
      try
      {
        //B1. Doc noi dung trong db.json
        string json = System.IO.File.ReadAllText(@"db.json");

        //B2. Chuyen json string -> List
        recordList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<Record>>(json);

        Display();
      }
      catch (Exception e) { }
    }

    static void ExitProgram()
    {
      Console.WriteLine("Thoat chuong trinh!!!");
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap N ban ghi");
      Console.WriteLine("2. Hien thi thong tin");
      Console.WriteLine("3. Tim kiem thong tin cong dan");
      Console.WriteLine("4. Luu db.txt");
      Console.WriteLine("5. Doc noi dung db.txt");
      Console.WriteLine("6. Luu db.dat");
      Console.WriteLine("7. Doc db.dat");
      Console.WriteLine("8. Luu db.json");
      Console.WriteLine("9. Doc db.json");
      Console.WriteLine("10. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;
namespace BT2466
{
  public class Utility
  {
    public static string ConvertDateTimeToString(DateTime myDate)
    {
      return myDate.ToString("yyyy-MM-dd");
    }

    public static DateTime ConvertStringToDateTime(string str)
    {
      DateTime myDate = DateTime.ParseExact(str, "yyyy-MM-dd",
                    System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
      return myDate;
    }
  }
}


#Record.cs


using System;
namespace BT2466
{
  [Serializable]
  public class Record
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string Cmtnd { get; set; }
    public string PhoneNumber { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public DateTime VacxinDate { get; set; }
    public string VacxinAddress { get; set; }
    public string VacxinName { get; set; }

    public Record()
    {
    }

    public Record(string fullname, string cmtnd, string phoneNumber,
      string address, DateTime vacxinDate, string vacxinAddress,
      string vacxinName)
    {
      Fullname = fullname;
      Cmtnd = cmtnd;
      PhoneNumber = phoneNumber;
      Address = address;
      VacxinDate = vacxinDate;
      VacxinAddress = vacxinAddress;
      VacxinName = vacxinName;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("================================");
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Fullname = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Cmtnd: ");
      Cmtnd = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap SDT: ");
      PhoneNumber = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
      Address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ngay tiem vacxin (yyyy-MM-dd): ");
      VacxinDate = Utility.ConvertStringToDateTime(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap dia chi tiem: ");
      VacxinAddress = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ten vacxin: ");
      VacxinName = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, Cmtnd: {1}, SDT: {2}, Dia chi: {3}, " +
        "Ngay tiem vaxcin: {4}, dia chi tiem: {5}, " +
        "ten vacxin: {6}", Fullname, Cmtnd, PhoneNumber, Address,
        Utility.ConvertDateTimeToString(VacxinDate), VacxinAddress, VacxinName);
    }

    public string GetFileLine()
    {
      return string.Format("{0},{1},{2},{3},{4},{5},{6}\n", Fullname, Cmtnd, PhoneNumber, Address,
        Utility.ConvertDateTimeToString(VacxinDate), VacxinAddress, VacxinName);
    }

    public void ParseFileLine(string line)
    {
      string[] elements = line.Split(",");
      Fullname = elements[0];
      Cmtnd = elements[1];
      PhoneNumber = elements[2];
      Address = elements[3];
      VacxinDate = Utility.ConvertStringToDateTime(elements[4]);
      VacxinAddress = elements[5];
      VacxinName = elements[6];
    }
  }
}


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!