IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 [Share Code] Tạo dự án website đầu tiên - Lập trình HTML/CSS/JS

[Share Code] Tạo dự án website đầu tiên - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 09:10 06/01/2021 2,045 Lượt Xem<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>HTML/CSS/JS tutorial</title>
</head>
<body style="background-color: #85a6de; background-image: url('https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/bugatti-chiron-pur-sport-106-1582836604.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-size: cover;">
	<a href="https://www.google.com"><h1 title="Welcome to learning HTML/CSS/JS">Welcome to learning HTML/CSS/JS</h1></a>
	<h2>H2</h2>
	<h3>H3</h3>
	<h4>H4</h4>
	<h5>H5</h5>
	<h6>H6</h6>
	<h7>H7</h7>

	<a href="https://gokisoft.com/"><img src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2019/06/09/hot-girl-nong-nghiepdocx-1560089042698.jpeg" width="200px"/></a>
	Hello World
</body>
</html>
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!