IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 [Video] Thiết kế calendar page bằng HTML5/CSS - Tạo website calendar HTML5/CSS

[Video] Thiết kế calendar page bằng HTML5/CSS - Tạo website calendar HTML5/CSS

by GokiSoft.com - 18:38 19/11/2021 1,216 Lượt Xem

Thiết kế calendar page bằng HTML5/CSS - Tạo website calendar HTML5/CSS


#style.css


body {
	background-color: #FFFFCC;
}

h2 {
	text-align: center;
	text-decoration: underline;
}

#navigation {
	position: absolute;
	/*margin-left: 25%;*/
	width: 100%;
	text-align: center;
}

#tablesectionOne, #tablesectionTwo, #tablesectionThree, #tablesectionFour {
	position: absolute;
	text-align: center;
	background-color: #FFFFDD;
	table-layout: fixed;
	margin-top: 7e;
}

#tablesectionOne, #tablesectionTwo, #tablesectionThree, #tablesectionFour {
	display: none;
}

#menu_2:hover ~ #tablesectionOne {
	display: block;
}
/*#menu_2:hover ~ #tablesectionFour {
	display: none;
}
#menu_2:hover ~ #tablesectionThree {
	display: none;
}
#menu_2:hover ~ #tablesectionTwo {
	display: block;
}*/

.CAPTION {
	background-color: rgb(255,185,115);
	font-size: 1em;
}

th, td {
	border: solid #D0D0D0 1px;
	empty-cells: show;
}


#week1.jpg


https://gokisoft.com/uploads/stores/49/2021/11/week1.jpg


#week2.jpg


https://gokisoft.com/uploads/stores/49/2021/11/week2.jpg


#week3.jpg


https://gokisoft.com/uploads/stores/49/2021/11/week3.jpg


#week4.jpg


https://gokisoft.com/uploads/stores/49/2021/11/week4.jpg


#index.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>BT1577 - Calendar Page</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
</head>
<body>
	<h2>Attendence Sheet</h2>
	<div id="navigation">
		<img src="photos/week1.jpg" id="menu_1">
		<img src="photos/week2.jpg" id="menu_2">
		<img src="photos/week3.jpg" id="menu_3">
		<img src="photos/week4.jpg" id="menu_4">
	</div>

	<table id="tablesectionOne">
		<tr>
			<th colspan="8" class="CAPTION">WEEK 1</th>
		</tr>
		<tr>
			<th></th>
			<th>Mon</th>
			<th>Tue</th>
			<th>Wed</th>
			<th>Thu</th>
			<th>Fri</th>
			<th>Sat</th>
			<th>Total</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>John</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Smile</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Smile</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Smile</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
	</table>
	<table id="tablesectionTwo">
		<tr>
			<th colspan="8" class="CAPTION">WEEK 2</th>
		</tr>
		<tr>
			<th></th>
			<th>Mon</th>
			<th>Tue</th>
			<th>Wed</th>
			<th>Thu</th>
			<th>Fri</th>
			<th>Sat</th>
			<th>Total</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>John</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Smile</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Smile</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Smile</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
	</table>
	<table id="tablesectionThree">
		<tr>
			<th colspan="8" class="CAPTION">WEEK 3</th>
		</tr>
		<tr>
			<th></th>
			<th>Mon</th>
			<th>Tue</th>
			<th>Wed</th>
			<th>Thu</th>
			<th>Fri</th>
			<th>Sat</th>
			<th>Total</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>John</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Smile</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Smile</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Smile</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
	</table>
	<table id="tablesectionFour">
		<tr>
			<th colspan="8" class="CAPTION">WEEK 4</th>
		</tr>
		<tr>
			<th></th>
			<th>Mon</th>
			<th>Tue</th>
			<th>Wed</th>
			<th>Thu</th>
			<th>Fri</th>
			<th>Sat</th>
			<th>Total</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>John</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Smile</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Smile</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Smile</th>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>5</td>
		</tr>
	</table>
</body>
</html>


#test.html


<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <style>
   .rel {
    margin: 20px;
    position: relative;
    height: 300px;
    border: 4px solid blue;
    width: 500px;
    color: navy;
    font-size: 20px;
   }

   .abs {
    position: absolute;
    width: 300px;
    height: 150px;
    top: 98px;
    right: 0;
    border: 3px solid brown;
    font-size: 20px;
   }

   p {
    color: navy;
    font-size: 20px;
    border: 3px solid brown;
   }

   h1 {
    color: green;
    text-align: center;
   }

   span {
    color: red;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <h1>Difference between position absolute and relative values</h1>
  <p>The CSS absolute is value for position property. This position property is used to sets how an element is positioned in the document.</p>
  <div class="rel">
   <span>This is relative area.</span> An element with position: absolute is arranged relative to the nearby positioning element. If an absolute arranged element does not have any element then it will use the document body area and moving along with the page scrolling. <div class="abs">
    <span>This is absolute area.</span> Generally position property is used to arrange elements in top, bottom, left and right directions.
   </div>
  </div>
  <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
 </body>
</html>


#test2.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title></title>
	<style type="text/css">
		.showme{ 
	    display: none;
	  }
	  #hideme2 {
	  	display: none;
	  }
	  .showhim:hover .showme{
	    display : block;
	  }
	  .showhim:hover .hideme{
	    display : none;
	  }
	  .showhim:hover ~ #hideme2{ 
	    display:block;
	  }
	</style>
</head>
<body>
<div class="showhim">
  HOVER ME
  <div class="showme">hai</div> 
  <div class="hideme">bye</div>
</div>
<span id="hideme2">bye bye</div>
</body>
</html>


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!