IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] Tìm hiểu anonymous methods C#, extension methods C#, anonymous types C#, partial C# - Lập trình C Sharp - C2010L

[Video] Tìm hiểu anonymous methods C#, extension methods C#, anonymous types C#, partial C# - Lập trình C Sharp - C2010L

by GokiSoft.com - 19:59 14/10/2021 1,165 Lượt Xem

Link Video Bài Giảng

#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lesson06
{
  delegate void ShowMsg(string msg);

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Test01();
      Test02();
    }

    static void Test02()
    {
      //Phan 1: Anonymous methods
      ShowMsg showMsg = delegate (string msg)
      {
        Console.WriteLine("Hello >> " + msg);
      };
      showMsg("ABC");

      showMsg = (string msg) =>
      {
        Console.WriteLine("Hello >> " + msg);
      };
      showMsg("ABC");

      showMsg = (msg) =>
      {
        Console.WriteLine("Hello >> " + msg);
      };
      showMsg("ABC");

      showMsg = (msg) => Console.WriteLine("Hello >> " + msg);
      showMsg("ABC");

      //Phan 2: extension methods
      string s = "Sinh vien Aptech 54 Le Thanh Nghi";
      int wordNum = s.CountWords();//Dem so tu trong 1 string
      Console.WriteLine("So tu trong string: " + wordNum);

      //Phan 3: anonymous types
      var std = new Student();
      std.ShowMsg();

      var obj = new { fullname = "Tran Van A", age = 32, address = "Ha Noi" };
      Console.WriteLine("Fullname: " + obj.fullname);

      //Phan 4: Partial
      Student student = new Student();
      student.Email = "[email protected]";
      student.Fullname = "ABC";
    }

    static void Test01()
    {
      List<int> list1 = new List<int>();
      list1.Add(1);
      list1.Add(3);
      list1.Add(5);

      List<string> list2 = new List<string>();
      list2.Add("2312");
      list2.Add("sdfsdfsdf");
      list2.Add("sdf34534");

      //List<int> & List<string> => May class object => 1 class object.
    }
  }
}


#ExtensionString.cs


using System;
namespace Lesson06
{
  static public class ExtensionString
  {
    static public int CountWords(this string s)
    {
      s = s.Trim();
      string[] elements = s.Split(" ");
      return elements.Length;
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
namespace Lesson06
{
  public partial class Student
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string RollNo { get; set; }

    public Student()
    {
    }

    public void ShowMsg()
    {
      Console.WriteLine("Testing ...");
    }
  }
}


#Student01.cs


using System;
namespace Lesson06
{
  public partial class Student
  {
    public string Email { get; set; }

    public Student(string fullname, string rollNo, string email)
    {
      Fullname = fullname;
      RollNo = rollNo;
      Email = email;
    }
  }
}


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!