IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp [Share Code][Video] Tìm hiểu anonymous methods C#, extension methods C#, anonymous types C#, partial C# - Lập trình C Sharp - C2010L
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
[Share Code][Video] Tìm hiểu anonymous methods C#, extension methods C#, anonymous types C#, partial C# - Lập trình C Sharp - C2010L

by GokiSoft.com - 19:59 14/10/2021 1,072 Lượt Xem

Link Video Bài Giảng

#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lesson06
{
  delegate void ShowMsg(string msg);

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Test01();
      Test02();
    }

    static void Test02()
    {
      //Phan 1: Anonymous methods
      ShowMsg showMsg = delegate (string msg)
      {
        Console.WriteLine("Hello >> " + msg);
      };
      showMsg("ABC");

      showMsg = (string msg) =>
      {
        Console.WriteLine("Hello >> " + msg);
      };
      showMsg("ABC");

      showMsg = (msg) =>
      {
        Console.WriteLine("Hello >> " + msg);
      };
      showMsg("ABC");

      showMsg = (msg) => Console.WriteLine("Hello >> " + msg);
      showMsg("ABC");

      //Phan 2: extension methods
      string s = "Sinh vien Aptech 54 Le Thanh Nghi";
      int wordNum = s.CountWords();//Dem so tu trong 1 string
      Console.WriteLine("So tu trong string: " + wordNum);

      //Phan 3: anonymous types
      var std = new Student();
      std.ShowMsg();

      var obj = new { fullname = "Tran Van A", age = 32, address = "Ha Noi" };
      Console.WriteLine("Fullname: " + obj.fullname);

      //Phan 4: Partial
      Student student = new Student();
      student.Email = "[email protected]";
      student.Fullname = "ABC";
    }

    static void Test01()
    {
      List<int> list1 = new List<int>();
      list1.Add(1);
      list1.Add(3);
      list1.Add(5);

      List<string> list2 = new List<string>();
      list2.Add("2312");
      list2.Add("sdfsdfsdf");
      list2.Add("sdf34534");

      //List<int> & List<string> => May class object => 1 class object.
    }
  }
}


#ExtensionString.cs


using System;
namespace Lesson06
{
  static public class ExtensionString
  {
    static public int CountWords(this string s)
    {
      s = s.Trim();
      string[] elements = s.Split(" ");
      return elements.Length;
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
namespace Lesson06
{
  public partial class Student
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string RollNo { get; set; }

    public Student()
    {
    }

    public void ShowMsg()
    {
      Console.WriteLine("Testing ...");
    }
  }
}


#Student01.cs


using System;
namespace Lesson06
{
  public partial class Student
  {
    public string Email { get; set; }

    public Student(string fullname, string rollNo, string email)
    {
      Fullname = fullname;
      RollNo = rollNo;
      Email = email;
    }
  }
}


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!