IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] Tìm hiểu CSDL trong C# qua ứng dụng quản lý người dung - C Sharp

[Video] Tìm hiểu CSDL trong C# qua ứng dụng quản lý người dung - C Sharp

by GokiSoft.com - 18:39 21/10/2021 1,135 Lượt Xem


Link Video Bài Giảng

Kết nối CSDL (MySQL) <-> C#

- Viết ứng dụng quản lý người:
	- CRUD: Lấy dánh sách người dùng, thêm/sửa/xoá

B1. Tìm hiểu thư viện hỗ trợ kết tới CSDL
B2. DAO
	- Tao models <-> tables (CSDL)
	- DAO -> lay danh sach/them/sua/xoa -> tables
#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using Lesson09.DAO;
using Lesson09.Models;

namespace Lesson09
{
  delegate void SwitchCase();

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //List<string> tableList = TestDAO.DumpTables();
      //foreach(string s in tableList)
      //{
      //  Console.WriteLine("Table Name: " + s);
      //}
      //TestDAO.DumpTableFields("users");

      SwitchCase[] options = {Display, Insert, Update, Delete, Search, ExitProgram};

      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        if(choose <= options.Length && choose > 0)
        {
          options[choose - 1]();
        } else
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      } while (choose != 6);
    }

    private static void Display()
    {
      List<Users> dataList = UserDAO.GetUserList(null);

      Console.WriteLine("=== Danh sach nguoi dung");
      foreach(Users u in dataList)
      {
        u.Display();
      }
    }

    private static void Insert()
    {
      Users u = new Users();
      u.Input();

      UserDAO.Insert(u);
    }

    private static void Update()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID can sua: ");
      int id = int.Parse(Console.ReadLine());

      Users userFind = UserDAO.Find(id);
      if(userFind != null)
      {
        userFind.Input();

        UserDAO.Update(userFind);
      } else
      {
        Console.WriteLine("Khong tim thay nguoi dung vs ID = " + id);
      }
    }

    private static void Delete()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID can xoa: ");
      int id = int.Parse(Console.ReadLine());

      Users userFind = UserDAO.Find(id);
      if (userFind != null)
      {
        UserDAO.Delete(userFind.ID);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Khong tim thay nguoi dung vs ID = " + id);
      }
    }

    private static void Search()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten nguoi dung can tim kiem: ");
      string name = Console.ReadLine();

      List<Users> dataList = UserDAO.GetUserList("%" + name + "%");

      Console.WriteLine("=== Danh sach nguoi dung");
      foreach (Users u in dataList)
      {
        u.Display();
      }
    }

    private static void ExitProgram()
    {
      Console.WriteLine("Thoat chuong trinh!!!");
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Hien thi danh sach");
      Console.WriteLine("2. Them moi");
      Console.WriteLine("3. Sua");
      Console.WriteLine("4. Xoa");
      Console.WriteLine("5. Tim kiem");
      Console.WriteLine("6. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Users.cs


using System;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace Lesson09.Models
{
  public class Users
  {
    public int ID { get; set; }
    public string Fullname { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Birthday { get; set; }
    public string Password { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public Users()
    {
    }

    public Users(int id, string fullname, string email, string birthday, string password, string address)
    {
      ID = id;
      Fullname = fullname;
      Email = email;
      Birthday = birthday;
      Password = password;
      Address = address;
    }

    public void ReadData(MySqlDataReader reader)
    {
      ID = int.Parse(reader["id"].ToString());
      Fullname = reader["fullname"].ToString();
      Email = reader["email"].ToString();
      Birthday = reader["birthday"].ToString();
      Password = reader["password"].ToString();
      Address = reader["address"].ToString();
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Fullname = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap email: ");
      Email = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ngay sinh: ");
      Birthday = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap mat khau: ");
      Password = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
      Address = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("ID: {0}, ten: {1}, email: {2}, ngay sinh: {3}, " +
        "mat khau: {4}, dia chi: {5}", ID, Fullname, Email, Birthday, Password, Address);
    }
  }
}


#Config.cs


using System;
namespace Lesson09.DAO
{
  public class Config
  {
    static string HOST = "localhost";
    static string PORT = "3306";
    static string DATABASE = "C2010L";
    static string USERNAME = "root";
    static string PASSWORD = "";

    public static string GetConnectionString()
    {
      return string.Format("SERVER={0};PORT={1};DATABASE={2};UID={3};PASSWORD={4};SSL Mode=None",
        HOST, PORT, DATABASE, USERNAME, PASSWORD);
    }
  }
}


#TestDAO.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace Lesson09.DAO
{
  public class TestDAO
  {
    public static List<string> DumpTables()
    {
      List<string> dataList = new List<string>();

      //Open Connection
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "SHOW TABLES";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);

      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      while (reader.Read())
      {
        string tableName = reader[0].ToString();
        dataList.Add(tableName);
      }

      //Close Connection
      conn.Close();

      return dataList;
    }

    public static void DumpTableFields(string tableName)
    {
      //Open Connection
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "SHOW COLUMNS FROM "+tableName;
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);

      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      while (reader.Read())
      {
        string v = reader[0].ToString();
        Console.WriteLine(v);
      }

      //Close Connection
      conn.Close();
    }
  }
}


#UserDAO.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using Lesson09.Models;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace Lesson09.DAO
{
  public class UserDAO
  {
    public static List<Users> GetUserList(string name)
    {
      List<Users> dataList = new List<Users>();

      //Open Connection
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "select * from users";
      if(name != null)
      {
        sql += " where fullname like @name";
      }
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      if (name != null)
      {
        command.Parameters.AddWithValue("@name", name);
      }

      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      while(reader.Read())
      {
        Users u = new Users();
        u.ReadData(reader);

        dataList.Add(u);
      }

      //Close Connection
      conn.Close();

      return dataList;
    }

    public static void Insert(Users u)
    {
      //Open Connection
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "insert into users(fullname, email, birthday, password, address) values (" +
        "@fullname, @email, @birthday, @password, @address)";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@fullname", u.Fullname);
      command.Parameters.AddWithValue("@email", u.Email);
      command.Parameters.AddWithValue("@birthday", u.Birthday);
      command.Parameters.AddWithValue("@password", u.Password);
      command.Parameters.AddWithValue("@address", u.Address);

      command.ExecuteNonQuery();

      //Close Connection
      conn.Close();
    }

    internal static void Update(Users u)
    {
      //Open Connection
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "update users set fullname = @fullname, email = @email, " +
        "birthday = @birthday, password = @password, " +
        "address = @address where id = @id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@fullname", u.Fullname);
      command.Parameters.AddWithValue("@email", u.Email);
      command.Parameters.AddWithValue("@birthday", u.Birthday);
      command.Parameters.AddWithValue("@password", u.Password);
      command.Parameters.AddWithValue("@address", u.Address);
      command.Parameters.AddWithValue("@id", u.ID);

      command.ExecuteNonQuery();

      //Close Connection
      conn.Close();
    }

    public static void Delete(int id)
    {
      //Open Connection
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "delete from users where id = @id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@id", id);

      command.ExecuteNonQuery();

      //Close Connection
      conn.Close();
    }

    public static Users Find(int id)
    {
      Users userFind = null;

      //Open Connection
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "select * from users where id = @id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@id", id);

      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      if (reader.Read())
      {
        userFind = new Users();
        userFind.ReadData(reader);
      }

      //Close Connection
      conn.Close();

      return userFind;
    }
  }
}


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!