IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 [Video] Tìm hiểu css (selector: id, class, tag name) + github & build dự án Heroku

[Video] Tìm hiểu css (selector: id, class, tag name) + github & build dự án Heroku

by GokiSoft.com - 18:37 15/11/2021 1,184 Lượt Xem

LINK VIDEO BAI GIANG

#style.css


/*css: selector - tag, id, class name*/
/* *: áp dụng cho tất cả các thẻ -> mức uu tiên sử dụng thấp nhất. */
* {
	font-size: 50px;
	color: orange;
}

/* tag: tên thẻ -> body, li, h1, .v.v */
body {
	background-color: #4ac1f6;
	background-image: url(../photos/snow.jpg);
	background-size: cover;
	background-repeat: no-repeat;
}

li {
	color: yellow;
	font-size: 20px;
}

h1 {
	color: red;
}

#title {
	font-size: 50px;
}

#subject {
	color: white;
	font-size: 30px;
}

/*viết liền*/
/*li.group2: sẽ được hiểu -> thẻ li có class nhận giá trị group2*/
li.group2 {
	color: red;
	font-size: 35px;
}

/*viết liền*/
/*p.group2: sẽ được hiểu -> thẻ p có class nhận giá trị group2*/
p.group2 {
	color: white;
	font-size: 55px;
}

/*dấu cách -> space*/
/*Nghĩa là: Thẻ con có class là group1 và thẻ chả là ul*/
ul .group1 {
	font-size: 55px;
}

ol .group1 {
	font-size: 15px;
}

.color-white {
	color: white !important;
}
/*!important -> id -> class -> tag -> * */
/*Cùng cấp -> thì ưu tiên thuộc tính thiết kế sau*/


#readme.txt


Nội dung buổi học:
- hướng dẫn cách sử dụng path trong dự án
- css
	- Code tối ưu nhất: có khả tái sử dụng lại cái đã viết
- connect heroku
	- tao tai khoan
	- tao project tren heroku
	- ket noi project heroku <-> github


#vidu.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>Bài học css & path trong lập trình web</title>

	<style type="text/css">
		/*css: selector - tag, id, class name*/
		/* *: áp dụng cho tất cả các thẻ -> mức uu tiên sử dụng thấp nhất. */
		* {
			font-size: 50px;
			color: orange;
		}

		/* tag: tên thẻ -> body, li, h1, .v.v */
		body {
			background-color: #4ac1f6;
			background-image: url(photos/snow.jpg);
			background-size: cover;
			background-repeat: no-repeat;
		}

		li {
			color: yellow;
			font-size: 20px;
		}

		h1 {
			color: red;
			cursor: pointer;
			text-transform: capitalize;
		}

		h1:hover {
			color: yellow;
		}
		h1:active {
			color: green;
		}

		#title {
			font-size: 50px;
		}

		#subject {
			color: white;
			font-size: 30px;
		}

		/*viết liền*/
		/*li.group2: sẽ được hiểu -> thẻ li có class nhận giá trị group2*/
		li.group2 {
			color: red;
			font-size: 35px;
		}

		/*viết liền*/
		/*p.group2: sẽ được hiểu -> thẻ p có class nhận giá trị group2*/
		p.group2 {
			color: white;
			font-size: 55px;
		}

		/*dấu cách -> space*/
		/*Nghĩa là: Thẻ con có class là group1 và thẻ chả là ul*/
		ul .group1 {
			font-size: 55px;
		}

		ol .group1 {
			font-size: 15px;
		}

		.color-white {
			color: white !important;
		}
		/*!important -> id -> class -> tag -> * */
		/*Cùng cấp -> thì ưu tiên thuộc tính thiết kế sau*/
	</style>
</head>
<body>
	<!-- id (identify): gia tri cua no la duy nhat -> giống như cmtnd của các bạn -->
	<p>Noi dung test</p>
	<p class="group2">Noi dung test</p>
	<h1 id="title">Bài học css & path trong lập trình web</h1>
	<h2 id="subject">Môn học</h2>
	<ul>
		<!-- class: giá trị class có thể sử dụng cho nhiều thẻ khác nhau -->
		<li class="group1">PRE</li>
		<li class="group1">Lập trình C</li>
		<li class="group1">Lập trình HTML/CSS/JS</li>
		<li class="group1">Lập trình AngularJS</li>
		<li class="group1">SQL Server</li>
		<li class="group1">PHP/Laravel</li>
	</ul>
	<ul>
		<li class="group2">PRE</li>
		<li class="group2 color-white">Lập trình C</li>
		<li class="group2">Lập trình HTML/CSS/JS</li>
		<li class="group2">Lập trình AngularJS</li>
		<li class="group2">SQL Server</li>
		<li class="group2">PHP/Laravel</li>
	</ul>

	<ol>
		<li class="group1">PRE</li>
		<li class="group1">Lập trình C</li>
		<li class="group1">Lập trình HTML/CSS/JS</li>
		<li class="group1">Lập trình AngularJS</li>
		<li class="group1">SQL Server</li>
		<li class="group1">PHP/Laravel</li>
	</ol>
	<img src="https://th.bing.com/th/id/R.1904e2bedcc6ccb87d8752de18485e63?rik=qbEi1GG0poxoYA&riu=http%3a%2f%2fs3.caradvice.com.au%2fwp-content%2fuploads%2f2014%2f12%2faston-martin-db10-front.jpg&ehk=hIHqGG3MHCZr97fM1NJJc4GLVitkmBRGMxfsUQqSbhc%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0" style="width: 640px;">

	<!-- Viet chinh chữ hoa và chữ thường -->
	<!-- Window: No Error, Linux, Ubuntu: Error -->
	<img src="photos/car.jfif" style="width: 640px;">
	<img src="photos/car2.jfif" style="width: 640px;">

	<!-- ../ => ý nghĩa là quay về thư mục cha (parent folder) -->
	<img src="../photos/car3.jfif" style="width: 640px;">
</body>
</html>


#vidu2.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>Bài học css & path trong lập trình web</title>

	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
</head>
<body>
	<!-- id (identify): gia tri cua no la duy nhat -> giống như cmtnd của các bạn -->
	<p>Noi dung test</p>
	<p class="group2">Noi dung test</p>
	<h1 id="title">Bài học css & path trong lập trình web</h1>
	<h2 id="subject">Môn học</h2>
	<ul>
		<!-- class: giá trị class có thể sử dụng cho nhiều thẻ khác nhau -->
		<li class="group1">PRE</li>
		<li class="group1">Lập trình C</li>
		<li class="group1">Lập trình HTML/CSS/JS</li>
		<li class="group1">Lập trình AngularJS</li>
		<li class="group1">SQL Server</li>
		<li class="group1">PHP/Laravel</li>
	</ul>
	<ul>
		<li class="group2">PRE</li>
		<li class="group2 color-white">Lập trình C</li>
		<li class="group2">Lập trình HTML/CSS/JS</li>
		<li class="group2">Lập trình AngularJS</li>
		<li class="group2">SQL Server</li>
		<li class="group2">PHP/Laravel</li>
	</ul>

	<ol>
		<li class="group1">PRE</li>
		<li class="group1">Lập trình C</li>
		<li class="group1">Lập trình HTML/CSS/JS</li>
		<li class="group1">Lập trình AngularJS</li>
		<li class="group1">SQL Server</li>
		<li class="group1">PHP/Laravel</li>
	</ol>
	<img src="https://th.bing.com/th/id/R.1904e2bedcc6ccb87d8752de18485e63?rik=qbEi1GG0poxoYA&riu=http%3a%2f%2fs3.caradvice.com.au%2fwp-content%2fuploads%2f2014%2f12%2faston-martin-db10-front.jpg&ehk=hIHqGG3MHCZr97fM1NJJc4GLVitkmBRGMxfsUQqSbhc%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0" style="width: 640px;">

	<!-- Viet chinh chữ hoa và chữ thường -->
	<!-- Window: No Error, Linux, Ubuntu: Error -->
	<img src="photos/car.jfif" style="width: 640px;">
	<img src="photos/car2.jfif" style="width: 640px;">

	<!-- ../ => ý nghĩa là quay về thư mục cha (parent folder) -->
	<img src="../photos/car3.jfif" style="width: 640px;">
</body>
</html>


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Cao Sơn [community,C2108L]

Ngày viết: 17:54 15/11/2021


#gramma.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<style>
  .section{text-align:justify}
  .sub_section{text-align:justify; padding-left:5%}
  h2,h3 {text-align: left; letter-spacing: 2px; text-decoration: underline; text-transform: uppercase}
</style>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>English Grammar</title>
</head>
<body><h2>NOUNS</h2>

<a class="section">A <B>noun</B> represents a person, place, animal, thing or an idea.</a>
<h3 class="sub_section">Kinds of noun</h3>
<p class="sub_section">Pronouns are classified as follows</p>
<p class="sub_section"><b>Proper:</b> It is the name of a particular object, whether person, place, animal, idea or thing.</p>
<p class="sub_section"><b>Common</b>: It is the name possessed by things in general. Gollective: It is the name representing a group of things.</p>
<p class="sub_section"><b>Abstract</b>: It is the name representing qualities, emotions, conditions or actions.</p>

<h3 class="section">PRONOUNS</h3>
<p class="section">A <b>pronoun</b> is a word used in place of a noun. A pronoun is generally used to avoid repetition of a noun.</p>

<h3 class="sub_section">KINDS OF PRONOUNS</h3>
<p class="sub_section"><b>Personal pronouns:</b> It refers to a specific noun and as a substitute of noun</p>
<p class="sub_section"><b>Interrogative pronouns:</b> It stands as the answer to the question about a person, place or a thing.</li>
<p class="sub_section"><b>Indefinite pronouns:</b> It is used to refer to a person, thing or a place that are unknown.</p>
<p class="sub_section"><b>Relative pronouns:</b> It relates to a noun, pronoun, word or expression preceding it in the sentence, and at the same time connects two statements.</p>
<p class="sub_section"><b>Bemonstrative pronouns:</b> A noun or pronoun is specified and identified by it</p>
<p class="sub_section"><b>Reflexive pronouns:</b> It usually follows a noun or a pronoun and used to emphasize the subject.</p></ul>

</body>
</html>


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!