IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP [Share Code] Tìm hiểu Date in PHP - Function in PHP - Khai bảo mảng (object) trong PHP

[Share Code] Tìm hiểu Date in PHP - Function in PHP - Khai bảo mảng (object) trong PHP

by GokiSoft.com - 09:31 23/04/2021 1,360 Lượt Xem<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Function in PHP</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
	// $today = date('Y-m-d H:i:s');
	// echo $today;
	$date = new DateTime();
	$date->modify('+5 hours'); //Timezone + 5h

	$todayStr = $date->format('Y-m-d H:i:s');

	echo $todayStr;

	// Function
	function tinhtong($from, $to) {
		$s = 0;
		for ($i=$from; $i <= $to; $i++) {
			$s += $i;
		}
		echo $s;
	}

	function tinhtong2($from, $to) {
		$s = 0;
		for ($i=$from; $i <= $to; $i++) {
			$s += $i;
		}
		return $s;
	}

	echo '<br/>';
	tinhtong(2, 10);

	$s = tinhtong2(10, 12);
	echo '<br/>'.$s;

	// Khai bao mang trong PHP
	// Phan 1: Khai bao 1 mang rong
	$arr1 = array();
	$arr1 = [];

	// Them phan tu vao trong mang
	$arr1[] = 32;
	$arr1[] = 43;
	array_push($arr1, 323);

	for ($i=0; $i < sizeof($arr1); $i++) { 
		echo "<br/>Phan tu ($i): $arr1[$i]";
	}

	// Xoa 1 phan tu ra khoi mang
	array_splice($arr1, 0, 1);//0: vi tri bat dau xoa, 1: So phan tu se xoa trong mang.

	for ($i=0; $i < sizeof($arr1); $i++) { 
		echo "<br/>Phan tu ($i): $arr1[$i]";
	}

	// Phan 2: Khai bao mang co san phan tu
	$arr2 = array(2, 324, 34, 233, 444);
	$arr2 = [2, 324, 34, 233, 444];
	//Thay so nguyen bang string, boolean, float, double, ...
	//Chu y: Mang trong PHP co the quan ly nhieu kieu du lieu khac nhau

	var_dump($arr2);

	// Phan 3: Khai bao 1 object trong PHP => Quan ly duoi format la 1 mang (key => value)
	$std = [
		'fullname' 	=> 'TRAN VAN DIEP',
		'email' 	=> '[email protected]',
		'phone'		=>'3124123'
	];

	var_dump($std);

	echo '<br/>'.$std['fullname'];
	$std['fullname'] = 'Sinh vien Aptech';
	echo '<br/>'.$std['fullname'];
	$std['age'] = 22;//Bo sung them 1 key trong mang object.
	echo '<br/>'.$std['age'];
	//Xoa 1 key trong mang object
	unset($std['age']);
	// echo '<br/>'.$std['age']; //Khi chay se bi error.

	// Phan 4: Khai bao mang trong mang.
	$arr3 = [
		[1, 4, 3, 4],
		[234, 43],
		[423]
	];
	var_dump($arr3);
	//Thong thuong khai bao nay su dung trong mang object trong 1 mang
	$stdList = [
		[
			'fullname' 	=> 'TRAN VAN A',
			'email' 	=> '[email protected]',
			'phone'		=>'3124123'
		],[
			'fullname' 	=> 'TRAN VAN B',
			'email' 	=> '[email protected]',
			'phone'		=>'3124123'
		]
	];
	$stdList[] = [
		'fullname' 	=> 'TRAN VAN C',
		'email' 	=> '[email protected]',
		'phone'		=>'3124123'
	];

	array_push($stdList, [
		'fullname' 	=> 'TRAN VAN D',
		'email' 	=> '[email protected]',
		'phone'		=>'3124123'
	]);

	var_dump($stdList);

	foreach ($stdList as $item) {
		echo '<br/>'.$item['fullname'];
	}
?>
</body>
</html>
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!