IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp [Share Code] Tìm hiểu event + delegate + Collection - Lập trình C#
×

Lý Thuyết

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C#

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C#

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
[Share Code] Tìm hiểu event + delegate + Collection - Lập trình C#

by GokiSoft.com - 14:41 26/05/2021 1,247 Lượt Xemusing System;
namespace Lesson06
{
  [Serializable]
  public class ClassRoom
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Code { get; set; }
    public ClassRoom()
    {
    }

    public ClassRoom(string name, string code)
    {
      this.Name = name;
      this.Code = code;
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Name: {0}, Code: {1}", Name, Code);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections;
using System.IO;

namespace Lesson06
{
  public delegate float Calculator(float x, float y);

  class MainClass
  {
    static event Calculator calEvent = null;

    public static void Main(string[] args)
    {
      List<ClassRoom> list = new List<ClassRoom>();
      list.Add(new ClassRoom("A", "A"));
      list.Add(new ClassRoom("C", "C"));
      list.Add(new ClassRoom("B", "B"));
      list.Add(new ClassRoom("E", "E"));
      list.Add(new ClassRoom("A", "A"));

      list.Sort((o1, o2) =>
      {
        return o1.Code.CompareTo(o2.Code);
      });

      foreach(ClassRoom c in list)
      {
        c.Display();
      }

      //Luu List object vao file.
      string filePath = "classroom.dat";
      using (Stream stream = File.Open(filePath, FileMode.Create))
      {
        var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        //foreach(ClassRoom c in list)
        //{
        //  binaryFormatter.Serialize(stream, c);
        //}
        binaryFormatter.Serialize(stream, list);
      }

      List<ClassRoom> list2 = new List<ClassRoom>();
      using (Stream stream = File.Open(filePath, FileMode.Open))
      {
        var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        list2 = (List<ClassRoom>)binaryFormatter.Deserialize(stream);
      }

      foreach(ClassRoom c in list2)
      {
        c.Display();
      }
    }

    static void Test()
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      float x = 6.2f, y = 7.8f;
      float r1 = Add(x, y);
      float r2 = Sub(x, y);
      Console.WriteLine("r1 = {0}, r2 = {1}", r1, r2);

      //Bai 1: Tao 1 list -> Quan ly duoc cac function Add, Sub => duyet qua phan tu trong mang -> thuc thi lenh
      //Yeu cau: tat ca cac function -> cung kieu tham
      List<Calculator> list = new List<Calculator>();

      Calculator c1 = new Calculator(Add);
      //Calculator c2 = new Calculator(Sub);

      list.Add(c1);
      //list.Add(c2);
      list.Add(Sub);

      Calculator c3 = delegate (float x1, float y1) {
        return x1 * y1;
      };
      list.Add(c3);

      foreach (Calculator c in list)
      {
        Console.WriteLine("Ket qua: {0}", c(x, y));
      }

      //Chuc nang kha moi so vs Java (PHP).
      Calculator cal = Add;
      cal += Sub;
      cal += delegate (float x1, float y1) {
        Console.WriteLine("Tich: {0}", x * y);
        return x * y;
      };

      cal(x, y);

      //Gia lap event trong C#
      calEvent = Add;
      calEvent(x, y);

      //List
      ClassRoom classRoom = new ClassRoom("T2008A ABC", "T2008A");

      Hashtable hashtable = new Hashtable();
      hashtable.Add("fullname", "TRAN VAN DIEP");
      hashtable.Add("age", 32);
      hashtable.Add(classRoom.Code, classRoom);

      string name = (string)hashtable["fullname"];
      Console.WriteLine("fullname: {0}", name);

      ClassRoom cr = (ClassRoom)hashtable["T2008"];
      if (cr != null)
      {
        cr.Display();
      }

      //Nghiep vu: Xay dung chuong trinh quan ly thong tin sinh vien => tim kiem thong tin sinh vien theo rollno.
      //Hashtable quan ly du lieu => rollNo lam key => value: object sinh vien
    }

    public static float Add(float x, float y)
    {
      Console.WriteLine("Tong: {0}", x + y);
      return x + y;
    }

    public static float Sub(float x, float y)
    {
      Console.WriteLine("Hieu: {0}", x - y);
      return x - y;
    }
  }
}

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Do Trung Duc [T2008A]

Chia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:54 28/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace Lesson7.BookProject
{
  class Program
    
  {
    static List<AptechBook> BookAptechList = new List<AptechBook>();
    static void Main(string[] args)
      
    {
      int choose;
      do
      {
        Menu();

        choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            InputBook();
            break;

          case 2:
            DisplayAllBook();
            break;

          case 3:
            BookAptechList.Sort((o1, o2) =>
            {
              return -o1.YearPublishing.CompareTo(o2.YearPublishing);
            });
            foreach (AptechBook aptechbook in BookAptechList)
            {
              aptechbook.Display();
            }
            break;

          case 4:
            FindBookByBookName();
            break;

          case 5:
            FindBookByAuthorName();
            break;

          case 6:
            SaveInFile();
            break;

          case 7:
            ReadFile();
            break;

          case 8:
            Console.WriteLine("Thoat...");
            break;

        }

      } while (choose!=8);
    }

    private static void ReadFile()
    {  
      using (Stream stream = File.Open("Books.dat", FileMode.Open))
      {
        var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        BookAptechList = (List<AptechBook>)binaryFormatter.Deserialize(stream);
      }
      Console.WriteLine("Doc file thanh cong");
    }

    private static void SaveInFile()
    {
      string filePath = "Books.dat";
      using (Stream stream = File.Open(filePath, FileMode.Create))
      {
        var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        //foreach(ClassRoom c in list)
        //{
        //  binaryFormatter.Serialize(stream, c);
        //}
        binaryFormatter.Serialize(stream, BookAptechList);
      }
      Console.WriteLine("Luu file thanh cong");
    }    private static void FindBookByBookName()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten sach can tim:");
      string FindBookName = Console.ReadLine();
      foreach(AptechBook aptechbook in BookAptechList)
      {
        if(aptechbook.BookName == FindBookName)
        {
          aptechbook.Display();
        }
      }
    }

    private static void FindBookByAuthorName()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten sach can tim:");
      string FindAuthorName = Console.ReadLine();
      foreach (AptechBook aptechbook in BookAptechList)
      {
        if (aptechbook.BookAuthor == FindAuthorName)
        {
          aptechbook.Display();
        }
      }
    }

    private static void InputBook()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so luong cuon sach muon nhap:");
      int N= Int32.Parse(Console.ReadLine());
      for(int i =0 ; i < N; i++)
      {
        AptechBook aptechbook = new AptechBook();
        aptechbook.Input();
        BookAptechList.Add(aptechbook);
      }

    }

    private static void DisplayAllBook()
    {
      for(int i = 0 ; i < BookAptechList.Count ; i++)
      {
        BookAptechList[i].Display();
      }

    }

    public static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhập thông tin n cuốn sách của Aptech");
      Console.WriteLine("2.Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3.Sắp xếp thông tin giảm dần theo năm xuất bản và hiển thị");
      Console.WriteLine("4.Tìm kiếm theo tên sách");
      Console.WriteLine("5.Tìm kiếm theo tên tác giả");
      Console.WriteLine("6.Lưu thông tin sách đã nhập vào file");
      Console.WriteLine("7. Đọc nội dung từ file và lưu vào mang quản lý sách");
      Console.WriteLine("8. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!