IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] Tìm hiểu Exception C Sharp, namespace C Sharp, Delegate C Sharp, Events C#, Collection C#, Stack C#, Queue C#

[Video] Tìm hiểu Exception C Sharp, namespace C Sharp, Delegate C Sharp, Events C#, Collection C#, Stack C#, Queue C#

by GokiSoft.com - 08:36 19/10/2021 1,218 Lượt Xem


Link Video Bai Giang


Tìm hiểu Exception trong C#

Tạo ra 2 exception đặt tên là: NegativeNumberException, NotRectangleException kế thừa từ class Exception
Tạo ra 1 class: Rectangle gồm 2 cạnh a, b, c -> hàm tạo đầy đủ đối số và check điều kiện sau
a, b, c < 0 -> văng ra error: NegativeNumberException
tổng 2 cạnh < cạnh còn lại -> văng ra error: NotRectangleException

Viết chương trình test: Tạo đối tượng Rectangle
	- Cạnh của tam giác ko được âm -> 1 trong các tham số có số âm
	- 2 cạnh của tam giác phải lớn hơn cạnh còn lại -> NotRectangleException
	- Khởi tạo đối tượng thành công.
#Rectangle.cs


using System;
namespace Lesson06.Exc
{
  public class Rectangle
  {
    public double A { get; set; }
    public double B { get; set; }
    public double C { get; set; }

    public Rectangle()
    {
    }

    public Rectangle(double a, double b, double c)
    {
      if(a < 0 || b < 0 || c < 0) {
        throw new NegativeNumberException();
      }
      if((a + b < c) || (a + c < b) || (b + c < a))
      {
        throw new NotRectangleException();
      }

      A = a;
      B = b;
      C = c;
    }
  }
}


#NotRectangleException.cs


using System;
namespace Lesson06.Exc
{
  public class NotRectangleException : Exception
  {
    public NotRectangleException()
    {
    }
  }
}


#NegativeNumberException.cs


using System;
namespace Lesson06.Exc
{
  public class NegativeNumberException : Exception
  {
    public NegativeNumberException()
    {
    }
  }
}

Test chức năng Exception
static void Test02()
    {
      int x = 0, y = 0;
      try
      {
        Console.WriteLine("Nhap x = ");
        x = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      catch { }

      try
      {
        Console.WriteLine("Nhap y = ");
        y = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      catch (Exception e) { }

      try
      {
        int s = x / y;
        Console.WriteLine("s = " + s);
      }
      catch { }
      finally
      {
        Console.WriteLine("... giai phong tai nguyen ...");
      }

      if(y == 0) {
        Console.WriteLine("Error chia cho 0");
      } else
      {
        int ss = x / y;
        Console.WriteLine("ss = " + ss);
      }

      Rectangle rectangle;

      //NegativeNumberException
      try
      {
        rectangle = new Rectangle(-2, 0, 10);
        Console.WriteLine("Khởi tạo đối tượng thành công.");
      } catch(NegativeNumberException e)
      {
        Console.WriteLine("Cạnh của tam giác ko được âm");
      } catch(NotRectangleException e)
      {
        Console.WriteLine("2 cạnh của tam giác phải lớn hơn cạnh còn lại");
      }

      //NotRectangleException
      try
      {
        rectangle = new Rectangle(2, 5, 10);
        Console.WriteLine("Khởi tạo đối tượng thành công.");
      }
      catch (NegativeNumberException e)
      {
        Console.WriteLine("Cạnh của tam giác ko được âm");
      }
      catch (NotRectangleException e)
      {
        Console.WriteLine("2 cạnh của tam giác phải lớn hơn cạnh còn lại");
      }


      //Thanh cong
      try
      {
        rectangle = new Rectangle(2, 5, 7);
        Console.WriteLine("Khởi tạo đối tượng thành công.");
      }
      catch (NegativeNumberException e)
      {
        Console.WriteLine("Cạnh của tam giác ko được âm");
      }
      catch (NotRectangleException e)
      {
        Console.WriteLine("2 cạnh của tam giác phải lớn hơn cạnh còn lại");
      }
    }

Ví dụ tạo khung dự án


Tìm hiểu Delegate + Events + Collections


#Program.cs


using System;
using S1 = Lesson06.Sub;
using S2 = Lesson06.Sub.OKOK.Ahhh;
using Lesson06.Exc;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections;

namespace Lesson06
{
  interface IRunning
  {
    void OnRunning();
  }

  class Car : IRunning
  {
    public void OnRunning()
    {
      Console.WriteLine("Car is running ...");
    }
  }

  delegate void OnRunning();
  delegate double Calculator(double x, double y);

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Test01();
      //Xay dung 1 khung chuong trinh -> namespace <-> folder trong du
      //Modules ->

      //Exception
      //Test02();

      //Delegate & Event
      //Test03();

      //Collections
      Test04();
    }

    static void Test04()
    {
      //List, ArrayList, Dictionary (HashMap, Hashtable), Stack, Queue
      //List
      List<string> list1 = new List<string>();
      list1.Add("asdasd");
      list1.Add("sdfdf2343");

      list1.RemoveAt(0);

      Console.WriteLine("list1[0] = " + list1[0]);

      List<Object> list2 = new List<Object>();
      list2.Add("12313");
      list2.Add(324);
      list2.Add(true);

      //ArrayList
      ArrayList arrayList = new ArrayList();
      arrayList.Add("12313");
      arrayList.Add(324);
      arrayList.Add(true);

      //Dictionary
      Dictionary<string, string> dic = new Dictionary<string, string>();
      //dic.Add("fullname", "Tran Van A");
      //dic.Add("age", "32");
      dic["age"] = "32";
      dic["fullname"] = "Tran Van B";

      string v = dic["fullname"];
      Console.WriteLine("v = " + v);

      //Stack
      Stack<string> stack = new Stack<string>();
      Console.WriteLine("==================");
      stack.Push("1");
      foreach(string v1 in stack)
      {
        Console.WriteLine(v1);
      }
      Console.WriteLine("==================");
      stack.Push("2");
      foreach (string v1 in stack)
      {
        Console.WriteLine(v1);
      }
      Console.WriteLine("==================");
      stack.Push("3");
      foreach (string v1 in stack)
      {
        Console.WriteLine(v1);
      }
      Console.WriteLine("==================");
      v = stack.Pop();
      Console.WriteLine("pop: " + v);
      foreach (string v1 in stack)
      {
        Console.WriteLine(v1);
      }

      //Queue
      Queue<string> queue = new Queue<string>();
      Console.WriteLine("==================");
      queue.Enqueue("1");
      foreach (string v1 in queue)
      {
        Console.WriteLine(v1);
      }
      Console.WriteLine("==================");
      queue.Enqueue("2");
      foreach (string v1 in queue)
      {
        Console.WriteLine(v1);
      }
      Console.WriteLine("==================");
      queue.Enqueue("3");
      foreach (string v1 in queue)
      {
        Console.WriteLine(v1);
      }
      Console.WriteLine("==================");
      v = queue.Dequeue();
      Console.WriteLine("pop: " + v);
      foreach (string v1 in queue)
      {
        Console.WriteLine(v1);
      }
    }

    static event Calculator tinhtongEvent;
    static void Test03()
    {
      //Interface + Abstract -> Khong the khoi tao dc object truc tiep tu interface + abstract class
      Car car = new Car();
      car.OnRunning();

      //Bai toan dat ra: trong C# -> thanh phan anonymous -> Co -> delegate
      //Khoi tao doi anonymous method -> delegate
      //C1:
      OnRunning run = delegate {
        Console.WriteLine("Testing ... 01 ...");
	    };
      run();

      run = delegate() {
        Console.WriteLine("Testing ... 02 ...");
      };
      run();

      run = () => {
        Console.WriteLine("Testing ... 03 ...");
      };
      run();

      run = () => Console.WriteLine("Testing ... 04 ...");
      run();

      run = new OnRunning(delegate {
        Console.WriteLine("Testing ... 05 ...");
	    });
      run();

      //Vi du 2: Calculator
      Calculator cal = (x, y) => x + y;
      double s = cal(5, 2);
      Console.WriteLine("s = " + s);

      cal = (x, y) =>
      {
        return x + y;
      };
      s = cal(5, 2);
      Console.WriteLine("s = " + s);

      cal = (double x, double y) =>
      {
        return x + y;
      };
      s = cal(5, 2);
      Console.WriteLine("s = " + s);

      //Diem dac biet cua delegate
      cal = TinhTong;
      s = cal(5, 6);
      Console.WriteLine("s = " + s);

      cal = TinhHieu;

      s = cal(5, 6);
      Console.WriteLine("s = " + s);

      //Diem khac tiep theo
      cal = TinhTong;
      cal += TinhHieu;//Hieu cal la List chua 2 phan tu TinhTong & TinhHieu
      cal(8, 2);//TinhTong(8, 2) + TinhHieu(8, 2)
      cal += new Calculator(TinhTong);
      cal += (x, y) =>
      {
        Console.WriteLine("Tinh Tich ...");
        return x * y;
      };

      cal(8, 2);//TinhTong(8, 2) + TinhHieu(8, 2) + TinhTong(8, 2) + T(8, 2)

      //Test Event
      tinhtongEvent = TinhTong;
      tinhtongEvent = new Calculator(TinhTong);

      tinhtongEvent(8, 2);
    }

    static double TinhTong(double x, double y)
    {
      Console.WriteLine("Ham tinh tong ...");
      return x + y;
    }

    static double TinhHieu(double x, double y)
    {
      Console.WriteLine("Ham tinh hieu ...");
      return x - y;
    }

    static void Test02()
    {
      int x = 0, y = 0;
      try
      {
        Console.WriteLine("Nhap x = ");
        x = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      catch { }

      try
      {
        Console.WriteLine("Nhap y = ");
        y = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      catch (Exception e) { }

      try
      {
        int s = x / y;
        Console.WriteLine("s = " + s);
      }
      catch { }
      finally
      {
        Console.WriteLine("... giai phong tai nguyen ...");
      }

      if(y == 0) {
        Console.WriteLine("Error chia cho 0");
      } else
      {
        int ss = x / y;
        Console.WriteLine("ss = " + ss);
      }

      Rectangle rectangle;

      //NegativeNumberException
      try
      {
        rectangle = new Rectangle(-2, 0, 10);
        Console.WriteLine("Khởi tạo đối tượng thành công.");
      } catch(NegativeNumberException e)
      {
        Console.WriteLine("Cạnh của tam giác ko được âm");
      } catch(NotRectangleException e)
      {
        Console.WriteLine("2 cạnh của tam giác phải lớn hơn cạnh còn lại");
      }

      //NotRectangleException
      try
      {
        rectangle = new Rectangle(2, 5, 10);
        Console.WriteLine("Khởi tạo đối tượng thành công.");
      }
      catch (NegativeNumberException e)
      {
        Console.WriteLine("Cạnh của tam giác ko được âm");
      }
      catch (NotRectangleException e)
      {
        Console.WriteLine("2 cạnh của tam giác phải lớn hơn cạnh còn lại");
      }


      //Thanh cong
      try
      {
        rectangle = new Rectangle(2, 5, 7);
        Console.WriteLine("Khởi tạo đối tượng thành công.");
      }
      catch (NegativeNumberException e)
      {
        Console.WriteLine("Cạnh của tam giác ko được âm");
      }
      catch (NotRectangleException e)
      {
        Console.WriteLine("2 cạnh của tam giác phải lớn hơn cạnh còn lại");
      }
    }

    static void Test01()
    {
      Lesson06.Sub.Test test = new Lesson06.Sub.Test();
      test.ShowMsg();

      Lesson06.Sub.OKOK.Ahhh.Test test1 = new Lesson06.Sub.OKOK.Ahhh.Test();
      test1.ShowMsg();

      S1.Test test2 = new S1.Test();
      test2.ShowMsg();

      S2.Test test3 = new S2.Test();
      test3.ShowMsg();
    }
  }
}

namespace Lesson06.Sub
{
  class Program
  {
    public void ShowTest()
    {
      Console.WriteLine("Testing...");
    }
  }

  class Test
  {
    public void ShowMsg()
    {
      Console.WriteLine("js .. 1 ...");
    }
  }
}

namespace Lesson06.Sub.OKOK.Ahhh
{
  class Program
  {
    public void ShowTest()
    {
      Console.WriteLine("Testing...");
    }
  }

  class Test
  {
    public void ShowMsg()
    {
      Console.WriteLine("js .. 2 ...");
    }
  }
}


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!