IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 [Video] Tìm hiểu Form - Khóa học lập trình HTML/CSS

[Video] Tìm hiểu Form - Khóa học lập trình HTML/CSS

by GokiSoft.com - 18:36 24/11/2021 2,706 Lượt Xem

#readme.txt


I) Tim hieu pattern trong Form Input

+0-9. => Những ký tự hay được dùng

[ky tu se chua]
[0-9]* : gom >= 0 ky tu (null, 0, 34, 3454, )
[0-9]+ : >= 1
[0-9]? : 0 hoac 1 ky tu
[0-9]{3} : gom 3 ky tu thoi
[0-9]{m,n}: so ky tu tu m toi n (m=3, n= 16)
[0-9]{m,} : >=m
[0-9]{,n}: <= n
[abc]{2,3} -> gom cac ky tu a,b,c: 2->3
[a-z]
[\-A-Z]
[^abc] : ko bao gom cac ky tu a,b,c

II) Javascript
- Kien thuc core can ban
	- Khai bao bien
	- Bieu thuc + toan tu
	- Menh de dieu kien
	- Vong lap (for, while, do..while)
	- Function
	- Mang: Array
	- Doi tuong: Object -> Structure (C)
- Kien thuc rieng cua Javascript so vs ngon ngu khac (C)
	- Xu ly su kien
	- Tuong tac vs tags (html) <-> Javascript
	- localStorage: Luu tru du lieu
	- JSON


#test_js.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>Javascript tutorial</title>
</head>
<body>
	<h1 style="text-align: center;">Welcome to learn Javascript</h1>
<script type="text/javascript">
	//Noi code javascript
	document.write('Hello World!!!')

	//Khai bao bien
	
</script>
</body>
</html>


#vidu.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>Form Page</title>
</head>
<body>
	<!-- method: POST/GET -> cach gui du lieu (PHP/Laravel) -->
	<form method="post">
		<label>Ho & Ten</label>
		<input required title="Yeu cau nhap ten nguoi dung" type="text" name="fullname" id="fullname" placeholder="Nhap ho & ten" autofocus="true" minlength="5" maxlength="50">
		<br/><br/>

		<label>Tuoi</label>
		<input required type="number" min="0" max="100" name="age" id="age" placeholder="Nhap tuoi">
		<br/><br/>

		<label>Email</label>
		<input required type="email" name="email" id="email">
		<br/><br/>

		<label>Phone</label>
		<input required type="tel" name="phone_number" id="phone_number" pattern="[+0-9. ]{9,16}">
		<br/><br/>

		<label>Birthday</label>
		<input type="date" name="birthday" id="birthday">
		<br/><br/>

		<label>Color</label>
		<input type="color" name="test_color" id="color_id">

		<br/><br/>
		<label>Gioi Tinh</label>
		<select>
			<option value="">-- Lua chon gioi tinh --</option>
			<option value="Nam">Nam</option>
			<option value="Nu">Nu</option>
		</select>

		<input type="text" name="country" list="country_list">
		<datalist id="country_list">
			<option value="Viet Nam 1" />
			<option value="Viet Nam 2" />
			<option value="Viet Nam 3" />
			<option value="Viet Nam 4" />
			<option value="Viet Nam 5" />
		</datalist>

		<br/><br/>
		<label>Gioi Tinh</label>
		<input type="radio" value="Nam" name="gender"> Nam
		<input type="radio" value="Nu" name="gender"> Nu

		<br/><br/>
		<label>Gioi Tinh</label>
		<input type="checkbox" value="Nam" name="gender"> Nam
		<input type="checkbox" value="Nu" name="gender"> Nu

		<br/><br/>
		<!-- type: button, submit, reset -->
		<input type="submit" value="Submit Data">
		<!-- button: type -> rong -> default: submit -->
		<button type="reset">Reset Data</button>
	</form>
</body>
</html>


Tags:

Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!