IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] Tìm hiểu generic C#, Anonymous method C#, extension method C#, anonymous type C#, partial type C#, nullable type C# - C2009G

[Video] Tìm hiểu generic C#, Anonymous method C#, extension method C#, anonymous type C#, partial type C#, nullable type C# - C2009G

by GokiSoft.com - 09:39 21/10/2021 1,091 Lượt Xem


LINK VIDEO BAI GIANG

[Share Code] Tìm hiểu generic C#, Anonymous method C#, extension method C#, anonymous type C#, partial type C#, nullable type C# - C2009G


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lesson07
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Generic
      //Test01();

      //Anonymous method, extension method, anonymous type, partial type, nullable type
      Test02();
    }

    interface IRunning
    {
      void OnRunning();
    }

    class People : IRunning
    {
      public void OnRunning()
      {
        Console.WriteLine("Test interface ...");
      }
    }

    delegate void OnRunning();

    static void Test02()
    {
      //Phan 1: Anonymous method
      People people = new People();
      people.OnRunning();

      //Lam sao de tao dc anonymous -> method anonymous.
      OnRunning running = delegate ()
      {
        Console.WriteLine("Test delegate interface ...");
      };
      running();

      running = () =>
      {
        Console.WriteLine("Test delegate interface ...");
      };
      running();

      running = () => Console.WriteLine("Test delegate interface ...");
      running();

      //Phan 2: Extension method
      string s = "Sinh vien Aptech 54 Le Thanh Nghi";
      int length = s.Length;
      Console.WriteLine("So ky tu: " + length);

      int words = s.CountWords();
      Console.WriteLine("So tu: " + words);

      //Phan 3: Anonymous type
      Student std = new Student();
      std.ShowInfo();

      var student = new Student();
      student.ShowInfo();

      var p = new {fullname="Tran Van A", age=22, gender="Nam"};
      Console.WriteLine("fullname: " + p.fullname);

      //Phan 4: Partial
      Teacher teacher = new Teacher();
      teacher.Input();
      teacher.Display();

      //Phan 5: nullable
      DateTime? dateTime = null;
      dateTime = DateTime.Now;

      Char? c = null;
      c = 'A';

      Char c2;

      Teacher t = null;
      t = new Teacher();

      Abc? abc = null;
      abc = new Abc();
      abc?.ShowInfo();
    }

    static void Test01()
    {
      List<int> list1 = new List<int>();
      list1.Add(12);
      list1.Add(32);
      list1.Add(55);
      //B2. Tai sao list1.Add("2dasdas") => Error

      List<string> list2 = new List<string>();
      list2.Add("2dasdas");
      list2.Add("sdsad232");
      list2.Add("sddsfsdfds");
      //B2. Tai sao list2.Add(55) => Error
      //B2. Check thi 2 ham nay la 1.

      //B1. Cau hoi 1: List<int> & List<string> => Tong bao nhieu class object => chi 1 class object
    }
  }

  //Extension method
  static class ExtensionString
  {
    public static int CountWords(this string str)
    {
      str = str.Trim();
      string[] elements = str.Split(" ");
      return elements.Length;
    }
  }

  class Student
  {
    public void ShowInfo()
    {
      Console.WriteLine("testing ...");
    }
  }

  public readonly struct Abc
  {
    public void ShowInfo()
    {
      Console.WriteLine("testing ...");
    }
  }
}


#Teacher.cs


using System;
namespace Lesson07
{
  public partial class Teacher
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string Gender { get; set; }

    public Teacher()
    {
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Hien thi thong tin du lieu");
    }
  }
}


#Teacher02.cs


using System;
namespace Lesson07
{
  public partial class Teacher
  {
    public string Email { get; set; }
    public int Exp { get; set; }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap du lieu");
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Fullname = Console.ReadLine();
    }
  }
}


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!