IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 [Share Code] Tìm hiểu thẻ căn bản html - ol li - ul li - a tag - Lập trình HTML/CSS/JS

[Share Code] Tìm hiểu thẻ căn bản html - ol li - ul li - a tag - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 14:37 03/12/2020 2,039 Lượt Xem

#SONATA-hero-option1-764A5360-edit.jpg


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1606981052/ejeoyh7sjqje4yaxb9vj.jpg


#vidu.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>HTML/CSS/JS Tutorial</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body style="color: white; background-color: #9ed47f; background-image: url('photos/SONATA-hero-option1-764A5360-edit.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-size: cover;">
	<!-- Phan 1 -->
	<h1>H1 Heading</h1>
	<h2>H2 Heading</h2>
	<h3>H3 Heading</h3>
	<h4>H4 Heading</h4>
	<h5>H5 Heading</h5>
	<h6>H6 Heading</h6>
	<!-- Phan 2 -->
	<h2>Using HTML Formatting Elements</h2>
	<br>
	<b>This text is displayed in bold.</b>
	<br>
	<i>This text is displayed in italic.</i>
	<br>
	<u>This text is underlined.</u>
	<br>
	<small>This text is displayed smaller.</small>
	<!-- Phan 3 -->
	<h3>Updating, Emphasizing, and Shifting Text</h3> 
	This is an example of <del>deleted</del> <ins>inserted </ins> text.
	<br/> The is an example of <strong>Strong</strong> text
	<br/> The is an example of <sub>subscript</sub>text.
	<br/> The is an example of <sup>superscript</sup> text.
	<br/> 
	ax<sup>2</sup> + bx + c = 0
	<br/>
	log<sub>2</sub><sup>(5)</sup>
	<!-- Phan 4 -->
	<center>Hello World!!!</center>
	<code style="color: red; background-color: grey;">
		printf("\nHello World!!!");<br>
		printf("\nHello World!!!");<br>
		printf("\nHello World!!!");<br>
		printf("\nHello World!!!");<br>
		printf("\nHello World!!!");
	</code>
	<!-- Phan 5 -->
	<h2>Days in a Week:</h2>
	<ol style="list-style-type: upper-roman; border-left: solid 10px yellow;">
		<li>Sunday</li>
		<li>Monday</li> 
		<li>Tuesday</li> 
		<li>Wednesday</li> 
		<li>Thursday</li> 
		<li>Friday</li> 
		<li>Saturday</li>
	</ol>

	<!-- Phan 6 -->
	<h2>Days in a Week:</h2>
	<!-- list-style: georgian  inside url('https://www.markham.ca/wps/wcm/connect/markham/7ee63e37-325f-4631-ad43-93cb67ee2716/COVID+-+2nd+Wave+Icons+No+Text.png?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_2QD4H901OGV160QC8BLCRJ1001-7ee63e37-325f-4631-ad43-93cb67ee2716-nlCs.MQ'); -->
	<ul style="list-style-type: circle;">
		<li>Sunday</li>
		<li>Monday</li> 
		<li>Tuesday</li> 
		<li>Wednesday</li> 
		<li>Thursday</li> 
		<li>Friday</li> 
		<li>Saturday</li>
	</ul>

	<img src="photos/SONATA-hero-option1-764A5360-edit.jpg" width="300px">
	<img src="../photos/Transpo_G70_TA-518126.jpg" width="300px">

	<p>
		<a href="https://gokisoft.com/07-introduction-event-in-htmlcssjavascript-htmlcss.html" style="color: white; text-decoration: none;" target="_self">07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS</a>
		<br/>
		<a href="mailto:[email protected]">send mail</a>
		<br/>
		<a href="tel:0967025996">Call Me</a>
	</p>
</body>
</html>


#Transpo_G70_TA-518126.jpg


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1606981060/m40mil83loweuoznrwzw.jpg


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!