IMG-LOGO
Trang Chủ Java Basic [Share Code] Tìm hiểu về Exception + StringBuilder + StringBuffer - Lập trình Java basic
×

Gợi Ý & Mục Lục

[Java Core] - Lộ trình học Java Basic tới Java Advanced

Lý Thuyết

001 - Hướng dẫn cài đặt môi trường 002 - Hướng dẫn tạo dự án Hello World 003 - Khai báo biến & Toán tử trong Java 004 - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java 01. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Java- lập trình Java 02. Hướng dẫn tạo dự án Java đầu tiên - lập trình Java căn bản 03. Khai báo biến & toán tử trong Java - Lập trình Java căn bản 04. Tìm hiểu về if, else, witch trong lập trình Java 05. Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản 06. Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản 08. Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản 07. Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản 09. Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản 10. Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản BT01. Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java BT02. Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java BT03. Bài tập ôn luyện lập trình OOP & Interface - Lập trình Java BT04. Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản BT05. Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản BT06. chương trình quản lý thuế và giá oto - lập trình java BT07. Tạo chương trình TIVI bằng java - Lập trình java BT08. bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java BT09. Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản

Bài Tập

Java Basic- Tạo dự án đầu tiên & phát hành dự án Java Basic- Nhập xuất java - Scanner trong java Java Basic- Kiểm tra số chẵn và lẻ - mệnh đề điều kiên if - else trong java Java Basic- Giải phương trình bậc 2 trong java Java Basic- Ôn luyện về vòng lặp for, while, do-while trong java Java Basic- Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên Tổng hợp bài tập ôn luyện kiến thức java căn bản - java core Java Basic- Tổng hợp các bài tập ôn luyện java căn bản phần 2 Java Basic- Bài tập ôn luyện mảng - array trong java Java Basic- In chuỗi ngược String in java Java Basic- Tổng hợp bài tập ôn luyện ngoại lên trong java - Exception in java Java Basic- OOP - Chu vi và diện hình hình tròn & hình chữ nhật Java Basic- OOP - Tạo máy tính cơ bản calculator trong java Java Basic- OOP - quản lý sách trong java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú Java basic- OOP - căn bản - Tổng hợp ví dụ lập trính hướng đổi tượng trong java - mới bắt đầu với OOP Java basic- OOP - căn bản - tổng hợp các bài tập OOP căn bản trong java Java Basic- OOP - Interface - Hình chữ nhật trong java Java Basic- OOP - căn bản - quản lý sách bằng java Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút Java basic- Overview - phân tích thiết kế lớp đối tượng trong java Java basic- Overview - Chương trình quản lý bãi đỗ xe java - nâng cao tay nghề lập trình Quản lý phòng tập GYM - Java basic In chuỗi Fibonaci Hoàn thiện dự án quản lý sinh viên - java swing Quản lý phòng tập GYM - Java Swing Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng Java Basic - Tìm dãy số nguyên tố trong mảng Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Examination & Test

Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java Java basic- Test 60 phút - tổng hợp kiến thức java căn bản Java basic- Assignment - Quản lý sách Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi Examination & Test >> OOP + Đa hình trong java - hình chữ nhật - Hình tròn Examination & Test >> Quản lý sách OOP + Java Examination & TestExa >> Interface trong java >> Java basic

Source Code Chia Sẻ

Share Code- Chia sẻ code java overview - List + ArrayList trong java Share Code- Chia sẻ code java overview - Collections.sort trong java Share Code- Chia sẻ code java overview - Class Object trong java - Ham tao la gi - Constructor la gi? Share Code- Chia sẻ code java overview - Abstract Class trong java Share Code- Chia sẻ code java overview - Interface trong java - Interface in java Share Code- Chia sẻ code lession 1 - Lớp C1907L Share Code- Tóm tắt kiến thức buổi 1 Share Code- Source Code Lession 2 - C1907L Share Code- Chia sẻ code java >> Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 Share Code- Chia sẻ code java lession 3 Share Code- Lession 4 - Java Basic - C1907L Share Code- Chữa bài tập quản lý Zoo - quản lý sở thú - Zoo Project in Java - Zoo Project bằng java Share Code- Bài giảng interface + static - C1907L Share Code - Hướng dẫn chữa bài quản lý rạp chiều phim - Ôn luyện interface Share Code - Bài giảng String + Array Share Code - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi + Exception Share Code >> Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút Share Code - Giải thích mã hoá - Encrypt & Decrypt - Md5 + Base64 + AES + Public/Private Key Share Code - Bài học Lambda Share Code - Hướng dẫn chữa bài COVID-19 TOOANG - C1907L Share Code - Thiết kế Singleton Design Pattern Share Code - Hướng dẫn chữa bài tập quản lý phòng tập GYM Share Code - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy Share Code - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy - Optimize Phan 1 Share Code - Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java Share Code - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng Share Code - Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ [Share Code] Ôn tập buổi 1 - Nhập xuất Scanner trong Java, Mảng trong Java, Collection trong Java [Share Code] Bài giảng lập trình OOP trong java + Kế thừa trong Java + Đóng gói trong Java - Lớp Overview Java [Share Code] Bài giảng tính chất đa hình trong Java + Tính chất trừu tượng trong Java + Interface trong Java [Share Code] Thiết kế giao diện nhập và hiển thị danh sách sinh viên Java - Lập Trình Java - Lớp Ôn Tập ADF [Share Code] Tìm hiểu java basic - Lập trình OOP - Lập trình Java [Share Code] Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java [Share Code] TÌm hiểu OOP + Interface - Lập trình Java [Share Code] Tạo dự án đầu tiên + biến & toán tử + Scanner - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu Class Object - public private protected - hàm tạo - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu lập trình OOP - Tính kế thừa - Lập trình Java Basic [Share Code] Overview kiến thức basic trong lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu lập trình hướng đối - tính chất đa hình - tích chất trừu tượng - interface - Java basic [Share Code] Hướng dẫn tạo phần mềm quản lý sở thú - quản lý Zoo - Lập trình Java Basic [Share Code] Tìm hiểu về Exception + StringBuilder + StringBuffer - Lập trình Java basic [Share Code] Tìm hiểu cú pháp Lambda - Lập trình Java căn bản
[Share Code] Tìm hiểu về Exception + StringBuilder + StringBuffer - Lập trình Java basic

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 16:53 01/03/2021 1,232 Lượt Xem

#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson08;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    int[] t = new int[3];
    //length: 3, index: 0 -> 2
    t[0] = 7;//Dung -> ko gap van de j
//    t[3] = 10;
//    System.out.println("t[3] = " + t[3]);
    System.out.println("Nhap x: ");
    int x = scan.nextInt();
    System.out.println("Nhap y: ");
    int y = scan.nextInt();
    /**int s = x/y;
    System.out.println("s: " + s);*/
    //Gap thuong xuyen => ko tranh khoi duoc
    //Exception: business logic => kiem soat lai code => fix chinh xac => exception
    //Exception: khong kiem soat dc -> ket noi mang, thao tac ve (file ko ton tai, phan quyen file (r, w, a))
    //Khong kiem soat -> bo qua -> bo qua exception -> chuong trinh van chay bt hoac dua ra thong bao.
    /**System.out.println("Nhap x: ");
    x = scan.nextInt();
    System.out.println("Nhap y: ");
    y = scan.nextInt();*/
    /**if(y == 0) {
      System.out.println("Ko duoc phep chia cho 0 -> kiem tra du lieu");
    } else {
      s = x/y;
      System.out.println("s: " + s);
    }*/
    /**try {
      //Bat dau xu ly
      //Khoi tao rat nhieu tai nguyen => yeu cau can xoa di => sau khi su dung xong.
      s = x/y;
      System.out.println("s: " + s);
      //Ket thuc xu ky ko gap exception
      //Neu dat xoa tai nguyen o day => miss => neu nhu xay ra exception => khong goi dc.
//      x = 0;
//      y = 0;
//      s = 0;
//      System.out.println("Xoa thanh cong.");
    } catch(Exception e) {
      //Khi trong try -> xay ra exception
      System.err.println("Error...");//Biet exception => message cho nguoi dung biet.
    } finally {
      x = 0;
      y = 0;
      s = 0;
      System.out.println("Xoa thanh cong.");
      //Gap exception hay ko -> deu goi vao khoi code nay
      System.out.println("finish");
      //Do vay de an toan => se la noi de xoa toan bo tai nguyen
    }*/
    
    try {
      int s = x/y;
      t[3] = 10;
    } catch(ArithmeticException e) {
      System.out.println("Error > ArithmeticException ...");
      e.printStackTrace();
    } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
      System.out.println("Error > ArrayIndexOutOfBoundsException ...");
      e.printStackTrace();
    } catch(Exception e) {
      e.printStackTrace();
      System.out.println("TH ko biet nguyen nhan loi do dau -> bat loi va kiem tra.");
    } finally {
      System.out.println("Ket thuc");
    }
    throw new Exception("Test throws");//chuong trinh dang chay -> die.
    //business logic => die => dev => biet fix.
//    System.out.println("Finish program");
  }
  
  public void test() {
    Student std = new Student();
    std.input();
  }

  /**
   * inner class => thong thuong no la cac class trong class cha.
   */
  public class Student {
    String name, address;

    public Student() {
    }

    public String getName() {
      return name;
    }

    public void setName(String name) {
      this.name = name;
    }

    public String getAddress() {
      return address;
    }

    public void setAddress(String address) {
      this.address = address;
    }
    
    public void input() {
      System.out.println("Nhap ...");
    }
  }
}


#Test.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson08;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    String s1 = "ABC";
//    s1 = new String("Xin chao");//Khong nen khai bao bien theo cach nay.
    System.out.println("s1: " + s1);
    s1 = s1 + " XYZ";
    s1 = s1.concat("OKOK");
    System.out.println("s1: " + s1);
    
    //Quan ly du lieu string phuc tap
    /**
     * Add du lieu => tu dong mo rong khong gian bo nho => cham hon buffer => quan ly tai nguyen tot hon buffer
     */
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    builder.append("A1");
    builder.append("A2");
    builder.append("A3");
    builder.append("A4");
    builder.append("A5");
    builder.append("A6");
    //insert, delete, ...
    
    System.out.println(builder.toString());
    
    /**
     * Quan ly nhanh => ton tai nguyen
     */
    StringBuffer buffer = new StringBuffer();
    buffer.append("B1");
    buffer.append("B2");
    buffer.append("B3");
    buffer.append("B4");
    buffer.append("B5");
    buffer.append("B6");
    
    System.out.println(buffer.toString());
  }
}


#Test2.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson08;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class Test2 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap x: ");
    float x = scan.nextInt();
    System.out.println("Nhap y: ");
    float y = scan.nextInt();
    
    float s;
    try {
      s = Calculator.chia(x, y);
      System.out.println("s: " + s);
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
    System.out.println("Hoan thanh code");
  }
}


#Calculator.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson08;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class Calculator {
  public static float cong(float x, float y) {
    return x + y;
  }
  
  public static float tru(float x, float y) {
    return x - y;
  }
  
  public static float nhan(float x, float y) {
    return x * y;
  }
  
  public static float chia(float x, float y) throws Exception {
    if(y == 0) {
      throw new Exception("Loi chia cho 0 -> Vui long sua loi nay!!!");
    }
    
    return x / y;
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Bài Tập Hôm Nay

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!