IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 [Share Code] Tìm hiểu về Formatting text using tags - Lập trình HTML/CSS/JS

[Share Code] Tìm hiểu về Formatting text using tags - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 08:52 08/01/2021 2,568 Lượt Xem

#vidu.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>HTML/CSS/JS tutorial</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body style="background-color: grey" id="top">
<!-- Menu web -->
<h2>Menu:</h2>
<ol>
	<li><a href="#h1_heading">Phan 1: Heading</a></li>
	<li><a href="#font_size">Phan 2: Font Size</li>
	<li><a href="#Updating">Phan 3: Updating, Emphasizing, and Shifting Text</a></li>
	<li><a href="">Phan 4: Center</a></li>
	<li><a href="">Phan 5: ol, li</a></li>
	<li><a href="">Phan 6: ul, li</a></li>
</ol>

<!-- Phan 1: Tim hieu ve H: 1 -> 6 -->
<h1 style="color: red" id="h1_heading">H1 Heading</h1>
<h2>H2 Heading</h2>
<h3>H3 Heading</h3>
<h4 style="color: yellow">H4 Heading</h4>
<h5>H5 Heading</h5>
<h6>H6 Heading</h6>
<h7 style="font-weight: bold;">H7 Heading</h7>
<br/>
<strong>H8 Heading</strong>
<!-- Phan 2: font size -->
<h2 id="font_size">Using HTML Formatting Elements</h2><br>
<b>This text is displayed in bold.</b><br>
<i>This text is displayed in italic.</i><br>
<u>This text is underlined.</u><br>
<small>This text is displayed smaller.</small>
<!-- Phan 3:  -->
<h3 id="Updating">Updating, Emphasizing, and Shifting Text</h3>
This is an example of <del>deleted</del> <ins>inserted
</ins> text.<br/>
The is an example of <strong>Strong</strong> text.<br/>
The is an example of <sub>subscript</sub>text.<br/>
The is an example of <sup>superscript</sup> text.<br/>
ax<sup>2</sup>+bx+c = 0<br/>
log<sub>2</sub><sup>(7)</sup>
<!-- Phan 4 -->
<center style="color: blue; background-color: green">Sinh vien Aptech</center>
<h5 style="background-color: green; text-align: center;">Xin chao</h5>
<!-- Phan 5 -->
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
	<li>Sunday</li>
	<li>Monday</li>
	<li>Tuesday</li>
	<li>Wednesday</li>
	<li>Thursday</li>
	<li>Friday</li>
	<li>Saturday</li>
</ol>

<h2>Features of EasyPad</h2>
<ul style="list-style-type: circle;">
	<li>Opens many files at a time</li>
	<li>Unlimited undo and redo</li>
	<li>Reads and writes both
	Windows and Unix files</li>
</ul>

<!-- Phan 6 -->
Website: <a href="https://gokisoft.com" target="_blank">gokisoft.com</a><br/>
Mail: <a href="mailto:[email protected]">Lien He</a><br/>
Phone: <a href="tel:0123456789">0123456789</a>

<p>
	<a href="#top">Top</a>
</p>

</body>
</html>


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!