IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp [Share Code] Tìm hiểu về try catch - exception Lập trình C# - Khoá học lập trình C#
×

Lý Thuyết

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C#

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C#

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
[Share Code] Tìm hiểu về try catch - exception Lập trình C# - Khoá học lập trình C#

by GokiSoft.com - 14:33 24/05/2021 1,180 Lượt Xemusing System;
using Lesson05.Modals;

namespace Lesson05
{
  class MainClass
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      //Test();
      //Console.WriteLine("Nhap x = ");
      //int x = 0;
      //while(true)
      //{
      //  try
      //  {
      //    x = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      //    break;
      //  } catch(Exception e)
      //  {
      //    Console.WriteLine("Yeu cau nhap lai x (so nguyen) = ");
      //  }
      //}
      int x = ReadInt("x");

      //Fix logic => goc error chia 0 -> yeu cau nguoi dung nhap y <> 0
      int y = 0;
      //Console.WriteLine("Nhap y = ");
      while (true)
      {
        //while (true)
        //{
        //  try
        //  {
        //    y = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        //    break;
        //  }
        //  catch (Exception e)
        //  {
        //    Console.WriteLine("Yeu cau nhap lai y (so nguyen) = ");
        //  }
        //}
        y = ReadInt("y");
        if (y != 0) break;
        else Console.WriteLine("Yeu cau nhap lai y (y <> 0): ");
      }

      /**try
      {
        int s = x / y;
        Console.WriteLine("s = {0}", s);
      } catch(Exception e)
      {
        Console.WriteLine(e.StackTrace);
      } finally
      {
        //Thanh cong + That bai -> de xu ly code nay???
      }*/
      if(y == 0)
      {
        //Console.WriteLine("Yeu cau nhap y <> 0");
        throw new Exception("Loi chia cho 0");
      } else
      {
        int s = x / y;
        Console.WriteLine("s = {0}", s);
      }
    }

    static int ReadInt(string varname)
    {
      Console.WriteLine("Nhap {0} = ", varname);
      int x = 0;
      while (true)
      {
        try
        {
          x = Int32.Parse(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception e)
        {
          Console.WriteLine("Yeu cau nhap lai {0} (so nguyen) = ", varname);
        }
      }

      return x;
    }

    static void Test()
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Student std = new Student();
      std.Input();

      Animal animal = new Animal();
      animal.Input();
    }
  }
}

namespace Lesson05.Modals
{
  class Student
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public Student()
    {

    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap du lieu");
    }
  }

  class Animal
  {
    public string Name { get; set; }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap thong tin dong vat");
    }
  }
}
Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!