IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Sinh ngẫu nhiên mảng gồm N số nguyên trong PHP - Sắp xếp mảng trong PHP

Sinh ngẫu nhiên mảng gồm N số nguyên trong PHP - Sắp xếp mảng trong PHP

by GokiSoft.com - 19:10 17/09/2020 11,919 Lượt Xem

Sinh ngẫu nhiên mảng gồm N số nguyên có giá trị từ 1-100

Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần và hiển thị kết quả ra màn hình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 20:26 14/06/2020<?php
$rand=mt_rand(0,100);
echo $rand.'<br/>';
$dayso=[];
for ($i=0; $i <$rand ; $i++) { 
	# code...
	$dayso[$i]=mt_rand(0,100);
}
for ($i=0; $i < count($dayso); $i++) { 
	# code...
	echo $dayso[$i] . " ";
}


?>


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 09:15 13/06/2020<?php

$int = [];
for ($i=0; $i <rand(9,999) ; $i++) {
 // code...
 $int[] = rand(1,999);
}
echo "START : </br>";
foreach ($int as $n) {
 // code...
 echo ",".$n;
}
echo "</br>";
sort($int);
echo "END : </br>";
foreach ($int as $n) {
 // code...
 echo ",".$n;
}
 ?>


Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 22:12 12/06/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Arrange the array element in php</title>
</head>
<body>
	<?php
    $random = mt_rand(1,100);
    echo "Mang ngau nhien $random : <br/>";
    $arrlist = [];

    for ($i=1; $i <= $random; $i++) { 
    	$number = mt_rand(1,100);
      $arrlist[] = $number;
      echo $number.',';
    }

    sort($arrlist);
    echo "<br/>Mang sau khi duoc sap xep : <br/> ";
    foreach ($arrlist as $n) {
    	echo "$n ";
    }
	?>

</body>
</html>


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 17:04 12/06/2020<?php 
	$random = mt_rand(1,100);
	$array = [];
	for ($i=0; $i < $random ; $i++) { 
		$array[$i] = mt_rand(1,100).'-';
	}
	for ($i=0; $i < count($array) ; $i++) { 
		print $array[$i];
	}
	sort($array);
 ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Sinh ngẫu nhiên mảng gồm N số nguyên trong PHP - Sắp xếp mảng trong PHP </title>
</head>
<body>
	<h1 style="color: red">Sau khi sap xep la : <?=print_r($array)?></h1>
</body>
</html>


Phan Bạch Tùng Dương [T1907A]

Ngày viết: 17:04 12/06/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
<?php
$rand = mt_rand(1, 100); 
echo('Mang ngau nhien: ' . '<br>');
echo $rand;
$arr = [];
for ($i = 0; $i < $rand; $i++) { 
	$arr[$i] = mt_rand(1, 100);
}
for ($i = 0; $i < count($arr); $i++) { 
		echo $arr[$i] . " ";
	}
	sort($arr);
	echo "<br>Mang sau khi sap xep: <br/>";
	print_r($arr);
?>
</body>
</html>


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!